Римчилерге 6

1Ам чүү дээр бис? Бурганның авыралы өзүп-көвүдезин дээш, бачыттан адырылбайн амыдыраар бис бе? – 2Канчап-даа чок! Бачытка хамаарыштыр өлген болгай бис, канчап моон соңгаар ооң-биле харылзаалыг амыдыраар бис? 3Азы Христос Иисус-биле харылзаавыстың демдээ кылдыр ·сугга суктуруп тура, Ооң өлүмүн база үлешкенивисти уттуп алдыңар бе? 4Сугга суктуруп – өлүмүн үлежип тура, Ооң-биле кады хөөржүттүрген бис. А ам, Адазының өндүр улуг күжү-биле өлүглер аразындан катап дирилген Христоска дөмей, бис база чаа амыдырал-биле амыдырап боор бис. 5Дөмей өлүм-биле өлгеш, Ооң-биле тудуш харылзаалыг апарганывыста, Аңаа дөмейлештир катап дирлип кээр бис! 6Бачыттыг бүдүжүвүс моон соңгаар бисти башкарбазын дээш, моон соңгаар бачыттың кулдары болбазывыс дээш, биеэги амыдыралывыска турган амы-хуувус Ооң-биле кады ·белдир-ыяшка хере шаптыртып өлгенин билир бис. 7А өлген кижи бачыттың чагыргазындан хосталыр. 8Христос-биле кады өлген болганывыста, Ооң-биле кады амыдыраарывыска бүзүрээр бис. 9Христос өлүглер аразындан катап дирилгеш, ооң соонда өлбес деп билир бис: өлүм ам Ону чагырар эрге чок 10Ол чаңгыс катап өлүрде, бачытка хамаарыштыр кажан кезээде өлген. Ол ам амыдыраарда, Бурган дээш амыдырап чоруур. 11А силер база, Христос Иисус-биле харылзаалыг апаргаш, боттарыңарны бачытка хамаарыштыр – өлүг, а Бурганга хамаарыштыр – дириг бис деп бодап алыңар. 12Ынчангаш өлүр салымныг мага-бодуңарга бачыт хааннавазын, ооң туралаашкыннарынга силерни чагырты бербезин. 13Мага-бодуңарның кандыг-бир кезектери, бузуттуң чепсектери бооп, бачытка ажыглаттырып аарын соксадыңар. Ооң орнунга, өлүмден амыдыралче ээлген улусту дег, бүгү бодуңарны Бурганның бүрүн ажыглаар эргезинге бериптиңер. Мага-бодуңарның кезектери база буянның чепсектери бооп, Ооң ажыглалынче кирзиннер. 14Бачыт силерни оон ыңай башкарбас апаар, чүге дээрге ыдыктыг хоойлуга эвес, а Бурганның авыралынга чагырты берген силер. – 15Ынчаарга чүл? Ыдыктыг хоойлуга эвес, а Бурганның авыралынга чагырткан болганывыста, бачыт үүлгедип боор бис бе? – Канчап-даа чок! 16Боттарыңарны кандыг-бир кижиниң эргезинче кулдар кылдыр берипкен болзуңарза, чагыртып турар кижиңерниң кулдары апарганыңарны билбес силер бе? Чок-ла болза өлүмче аппаар бачыттың кулдары, чок-ла болза Бурганга дыңнангыр чоруктуң – агартыышкынче аппаар чүүлдүң кулдары боор силер. 17Бир шагда бачыттың кулдары чордуңар, ынчалза-даа ам силерге дамчыткан өөредигге чүрээңер ханызындан чагырты бердиңер. Ол дээш, Бурганга алдар! 18Силерни бачыттың кулданыындан хостап каарга, буянның кулдары апардыңар. 19(Билбейн баарлар ирги бе дээш, улуска билдингир чижек ажыглап, силерге чугааладым.) Бир шагда мага-боттарыңарның кезектерин бужар болгаш хай-чагырга чок чорукка кулданыгга берипкениңер дег, ам оларны ыдыктыг амыдырал дээш буянның кулданыынче бериптиңер. 20Бачыттың кулдары чораан үеңерде, буяндан хостуг чордуңар. 21Ам кээп ыядып эгелээниңер ажыл-херектериңерден кандыг үре-түңнел чедип алдыңар? Оларның эчис түңнели өлүм болду чоп. 22А ам, бачыттан хосталган соонда, Бурганның кулдары апаргаш, ооң үре-түңнели кылдыр Бурганның мурнунга ыдыктыы-биле амыдырай бердиңер; а эчис түңнел – мөңге амыдырал болур. 23Чүге дээрге бачыттың төлээн төлевири – өлүм, а Бурганның ачы-буянныг белээ – Дээргивис Христос Иисуска башкарткан мөңге амыдырал болгай.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\