Римчилерге 8

1Ындыг болганда, Христос Иисуска башкарткан улуска ам кандыг-даа буруудадыр шииткел чок. 2Чүге дээрге Христос Иисусту дамчыштыр мөңге амыдыралды берип турар Сүлдениң дүрүм-хоойлузу мени бачыттың база өлүмнүң хоойлузундан хостаан болгай. 3Бачыттыг бүдүжүвүс хайындан күш чедип чадап каан ыдыктыг хоойлунуң кылып шыдаваан чүвезин Бурган Боду боттандырган. Бурган Бодунуң Оглун бачыттыг кижиге дөмей мага-боттуг кылдыр, бачыт дээш өргүл боору-биле чорудупкан. Ол ооң-биле кижи бүдүжүнүң бачыдын шииткен. 4Ынчангаш бис ам бачыттыг бүдүжүвүс эвес, а Сүлдениң аайы-биле амыдырай бергеш, ыдыктыг хоойлунуң чөптүг негелделерин күүседип шыдаар бис. 5Кижи бүдүжүнүң аайынче кирген улус ооң күзээшкиннери дээш сагыш човап, оларны бодап чоруур; а Сүлдениң аайынче кирген улус Ооң күзээн чүүлдерин бодап чоруур. 6Кижи бүдүжүнүң күзээшкиннерин бодаары – өлүм-дүр, а Сүлдениң күзээн чүүлдерин бодаары – мөңге амыдырал биле амыр-тайбың-дыр. 7Бодунуң бачыттыг бүдүжүнүң күзээшкиннерин бодаар кижи Бурганга удур боор. Ындыг кижи Бурганның хоойлузунга чагыртпас, оон туржук чагыртыр харыы-даа чок. 8Бачыттыг бүдүжүнүң аайынче кирген улус Бурганның сеткилинге кирип шыдавас. 9А бир эвес Бурганның Сүлдези ылап-ла силер-биле кады амыдырай берген болза, кижи бүдүжүңерниң эвес, а Сүлдениң аайынче кире берген-дир силер. А кандыг-бир кижиде Христостуң Сүлдези чок болза, ол кижи Аңаа хамаарышпас. 10А бир эвес Христоска башкарткан болзуңарза, мага-бодуңар бачыдының ужун өлүг-даа болза, Бурганның мурнунга агарганыңар ужун Сүлде силерге мөңге амыдыралды хайырлаар. 11Иисусту өлүглер аразындан катап диргискен Бурганның Сүлдези силер-биле кады амыдырай берген болза, Христосту катап диргискен Бурган силер-биле кады амыдырай берген Бодунуң Сүлдезин дамчыштыр өлүр салымныг мага-бодуңарны тынгарыптар. 12Ындыг болганда, ха-дуңма, биеэги бачыттыг бүдүжүвүске өревис чок-тур, ооң күзээшкиннерин хандырары-биле амыдыравас ужурлуг бис. 13Чүге дээрге бачыттыг бүдүжүңерниң кара аайы-биле амыдыраар болзуңарза, өлүрүнүң кырында силер, а бир эвес кижи бүдүжүңерниң ажыл-херээн Сүлдениң дузазы-биле өлүглендирер болзуңарза, амылыг артар силер. 14Бурганның Сүлдези башкарган бүгү улус Бурганның ажы-төлү боор. 15Чүге дээрге силерни ам база коргуп-сүртеп амыдыраарынче албадап, кулдар болдуруп турар сүлдени эвес, а Бурганның азыраан ажы-төлү болдуруп турар Сүлдени хүлээп алган силер. Ол Сүлдениң ачызында Бурганче: «Авва! Ачай!» – деп кыйгырар-дыр бис. 16Бурганның ажы-төлү болганывыс дугайында Сүлде Боду бистиң сагыш-сеткиливис-биле кады херечилеп турар. 17А ажы-төлү болганывыста, салгакчылар бис. Бурганның салгакчылары боорда, Христос-биле деңге салгакчылар боор бис, чүге дээрге Ооң хилинчээн үлежип турар болзувусса, Ооң өндүр-чаагайындан үлүг база алыр бис. 18Бисти манап турар өндүр бедик байдалга көөрде, амгы түр када хилинчээвис чүү-даа эвес деп бодаар мен. 19Чүге дээрге бүгү өлүг, дириг бойдус, Бурган кажан-на Бодунуң ажы-төлүн илередип кээр ирги деп, күштүг идегел-биле четтикпейн манап турар. 20Бүгү бойдус эки туразы-биле эвес, а ону чагырган Бурганның күзел-соруу-биле үре-түңнел чок хоозун дүрүмнерге чагырткан болгай. Ынчалза-даа бойдуста идегел бар. 21Ооң боду бустуушкуннуң кулданыындан хосталгаш, Бурганның ажы-төлүнүң хосталгазы болгаш өндүр-чаагайындан үлүг алыр деп идегел ол-дур. 22Бүгү өлүг, дириг бойдус, божаан херээжен дег, бөгүнге чедир човууртап, хилинчек көрүп турарын билир бис. 23Чүгле бойдус эвес, а Бурганның ачы-буянының эге дүжүдү кылдыр Сүлдени алган бис база Бурган бисти, ажы-төлүн дег, кажан-на азырап алырын; мага-бодувусту бустуушкундан кажан-на хостаарын четтикпейн манап, ишти-хөңнүвүсте човууртап чор бис. 24Шак ол идегел-биле камгалалды алган бис. Ынчаарга идегеливис бүде берген болза, ол идегел эвес-тир. Бар деп көрүп турар чүвезинге кым идегээрил? 25А ам-даа көрбейн турар чүвевиске идегээн болзувусса, ону шыдамык манап алыр бис. 26А ол ышкаш Сүлде биске, кошкак улуска, дузалаар. Чүнү дилээрин, канчаар болур-чогууру-биле мөргүүрүн билбес-тир бис, а Сүлде Боду сөс-биле дамчыттынмас чалбарыг-човуур-биле бисти дээш дилеп, болчур. 27Ынчалза-даа эң-не чажыт бодал-сагыжывысты өттүр билир Бурган Сүлдениң чүү дээш мөргүл кылганын билир, чүге дээрге Сүлде Бурганның күзел-соруунуң аайы-биле Ооң чону дээш дилеп, болчуп турар. 28А бис билир бис: Бурганга ынак, Ооң бодалын ёзугаар кыйгырткан улуска шупту чүве ачы-буянныг боорунче угланган боор. 29Ооң Оглу хөй ха-дуңма улус аразынга эң улуу болзун дээш, өртемчейни чаяар бетинде-ле ынак апаргаш, шилип алган улузу Бодунуң Оглунуң овур-хевиринге дөмей боорун Бурган баш удур шилип каан. 30Бурган кымнарны ындыг боору-биле баш удур шилээнил, оларны кыйгырып алган. А кыйгырып алган улузун актыг деп чарлааш, а ооң соонда өндүр бедик байдалга чедирген. – 31Бо бүгүге немептер чүвүс барыл? Бурган бистиң талавыста болза, кым биске удурланып шыдаарыл? – 32Кым-даа эвес! Бодунуң Оглун хайыралаваан, Ону бистиң шуптувус дээш, өлүмге берипкен Бурган арткан бүгү чүүлдү Оглу-биле катай биске белек кылдыр бербес деп бе? – 33Бурганның шилип алган улузун кым буруудадып шыдаарыл? – Кым-даа эвес! Оларны Бурган актыг деп турар болганда, 34кым буруу шаварыл? – Кым-даа эвес! Чүге дээрге өлүп калган, оон туржук катап дирлип келген, Бурганның оң талазында барып олурупкан Христос – Ол бисти дээш дилеп, болчуп турар болгай. – 35Чүү чүве бисти Христостуң ынакшылындан чара кирип шыдаарыл? Аар-бергелер, кызып-кыйыышкыннар, истеп-сүрүүшкүннер бе? Аш, чанагаш боору бе? Озал-ондактыг байдалдар азы шаажылал бе? – 36Чүү-даа эвес! Бижилгеде мынчаар бижээн:«Сени дээш, хүннүң-не өлүм-биле арын көржүп тур бис,улус бисче, дөгерер дээн хойларже дег, көөр-дүр». 37Ындыг-даа болза, бо бүгүнү биске ханы ынак Бурганның ачызында бүрүнү-биле базып каан тиилекчилер бис. 38Ыяк бүзүрээр мен: өлүм-даа, амыдырал-даа, ·дээрниң төлээлери-даа, делегейниң ээлери-даа, күштер-даа, амгы болгаш келир үелер-даа, 39үстүү, алдыы ораннар-даа – бүгү чаяалгадан чүү-даа чүве Бурганның Дээргивис Христос Иисусту дамчыштыр көргүскен ынакшылындан бисти чара кирип шыдавас.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\