Римчилерге 9

1Христос-биле харылзаалыг болгаш, мегелевейн, алыс шынны чугаалап тур мен, Ыдыктыг Сүлдеге башкарткан арын-нүүрүм база мээң херечим боор: 2муңгаралым муңчок улуг, чүрээмде аарышкыны үзүп төтпес! 3Чаңгыс аймак төрел ха-дуңмамның камгалал алыры дээш, мен бодум Христостан аңгылаттырган кижи болурум кай. 4Олар – израильчилер-дир: Бурган оларны азыраан ажы-төлү кылдыр шилип алган; Бодунуң ат-алдарын оларга онааштырган; чагыг-керээлерин олар-биле чарган; Бодунуң хоойлузун, Бодунга мөгейип, бараан болуушкун боттандырар арганы, аазаашкыннарын оларга хайырлаан. 5Оларның ада-өгбези алдаржаан-дыр. Оларның аразынга бүгүдеден өндүр бедик, кезээ мөңгеде макталга төлептиг Бурган – Христос кижи бооп төрүттүнген. ·Аминь! 6Ынчалза-даа ол дээрге Бурган Бодунуң аксы-сөзүн ээлевээн дээни ол эвес-тир. Чүге дээрге Израильден укталган улустуң шуптузу ёзулуг израильчилер болбас. 7Ол ышкаш ·Авраамның ажы-төлү болган улус шупту ооң салгалы болбас. Бижилгеде мынча дээн болгай: «Сээң салгалың Исаакты дамчыштыр уламчылаар-дыр». 8Өскээр чугаалаарга, Авраамның хан төрээн ажы-төлү Бурганның ажы-төлү болбас, а Бурганның аазаанын ёзугаар төрүттүнген ажы-төлү ооң салгакчылары деп санаттырар. 9Бурган аазаашкынын мынчаар берген: «Мен келир чылын бо-ла үеде сеңээ катап чедип кээр мен, Сарра ынчан оолдуг болур». 10Чүгле ол эвес. Улуг өгбевис Исаактан ийис оолдар божуп аарга, Ревекка-биле база ындыг болган. 11- 12Ийистер ам-даа төрүттүнмээнде, олар эки, багай чүнү-даа кылып четтикпээнде, Бурган аңаа чугаалап каан: «Улуг оглуң бичезинге чагыртыр-дыр». Ооң шилилгези хостуг, кижиниң ажыл-херээнден шуут хамаарышпас, а чүгле кыйгырып турар Бурганның шиитпиринден хамааржырын көргүзер дээш, Ол ынча дээн. 13Бижилгеде ол дугайында мынчаар бижээн: «Иаковка ынак мен, а Исавка хөңнүм чок». 14Ам чүү дээр бис? Бурган чөптүг эвес болган бе? Канчап-даа чок! 15Чүге дээрге Ол Моисейге мынча дээн:«Ээ көрнүр дээн кижимче ээ көрнүр мен.Кээргээр дээн кижимни кээргээр мен». 16Ынчангаш бүгү чүве кижиниң күзелдеринден база күжениишкиннеринден эвес, а Бурганның өршээлинден хамааржыр-дыр. 17Бижилгеде Бурган Египеттиң хааны фараонга чугаалап турар: «Мээң күчү-күжүмнү сени дамчыштыр көргүзер дээш база Мээң адым бүгү чер кырынга билдингир апарзын дээш, сени хаан кылып каан мен». 18Ынчангаш Бурган кымны өршээрин күзээрил – өршээр, а кымның чүрээн дашталдырарын күзээрил – дашталдырар. 19Менден айтырып боор сен: «Ындыг таварылгада Бурган чүге бисти буруудадырыл? Ооң күзел-соруунга кым удурланып шыдаарыл?» 20А сен, тала, Бурган-биле маргыжар хире кым сен? Кижиниң кылып каан чүүлү: «Мени чүге ынчалдыр кылдың?» – деп чугаалаар бе? 21Азы дой сава кылыкчызы дойну чагырып, чаңгыс-ла ол дойдан хүндүлүг ажыглалдың база хүн бүрүнүң савазын кылып шыдавас бе? 22А бир эвес Бурган, Бодунуң килеңин илередир база күчү-күжүн көргүзер дээш, узуткаары-биле белеткеп каан, «Килеңге онааган саваларны» дыка үр шыдажып келген болза чүл? 23Өндүр-чаагай болзуннар дээш баш удур белеткеп кааны, «Өршээлге онааган саваларынга» Бодунуң өй-хемчээл чок өндүр-чаагайын Ол көргүзүксээн болза чүл? 24А ол «Өршээлге онааган савалар» – бис-тир бис. Бурган бисти чүгле иудейлерден эвес, а өске чоннар улузундан база кыйгырып алган. 25Осия медээчиниң номунда ол дугайында мынчаар бижээн:«„Мээңии эвес“ деп аттыг чонга: „Сен – Мээң чонум сен“ – дээр мен;ынак эвес турган чонумну ынак чонум деп адаар мен». 26Оон ыңай:«Бурганның оларга: „Мээң чонум эвес-тир сен“ – деп турган черингеоларны дириг Бурганның ажы-төлү деп адаар». 27А Исайя медээчи израиль чон дугайында мынча деп хөлзеп чугаалаан:«Израильчилерниң саны далай элезини ышкаш хөй санныг-даа болза,оларның чүгле артынчызы камгалал алыр. 28Дээрги-Чаяакчы тодаратканын ёзугаар бүгү черге Бодунуң шииткелин күүседир». 29Исайя баш удур чугаалап каан:«Аг-шериглиг Дээрги-Чаяакчы биске салгал арттырбаан болза,Содомга дөмейлежип, Гоморра ышкаш апаар турган бис». 30Ам чүү дээр бис? Агартыышкын дилевейн-даа чораан өске чоннар улузу бүзүрел дамчыштыр актыг болганнар-дыр. 31А ол өйде ыдыктыг хоойлу дамчыштыр агартыышкынче чүткүп чораан израиль чон ону чедип албаан-дыр. 32Чүге ындыгыл? Чүге дээрге израиль чон бүзүрелге эвес, а ажыл-херекке ынанган-дыр. Ол моондак дажынга тептиге берген. 33Бурган ол дугайында Бижилгеде мынча дээн:«Көрүңер даан, ·Сионда моондак даш салып тур мен –улус аңаа тептигип кээп дүжер.Ынчалза-даа Аңаа бүзүрээн кижи бак атка кирбес».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\