Титке 1

1- 2Бурганның чалчазындан, Иисус Христостуң элчини Павелден байыр. Бурган мени Ооң шилээн улузунуң бүзүрелин шуудадыр дээш, олар Бурганны хүндүлээринче чедире бээр алыс шынны билип ап, мөңге амыдыраар идегелди алзыннар дээш томуйлап каан. Бурган мөңге амыдыралды биске бээрин өртемчейниң тыптыр мурнунда-ла аазаан болгай, а Ол кажан-даа мегелеп көрбээн. 3Чогуур үе кээрге, Камгалакчы Бурганывыс Бодунуң сөзүн медеглээн, а ону суртаалдаарын Бодунуң айтыышкыны-биле меңээ бүзүреп дааскан. 4Бүзүреливис дөмей болган алыс шынныг оглум Титке бижидим. Бурган Адавыстан база Камгалакчывыс Христос Иисустан келген авырал биле амыр-тайбың сеңээ доктаазын! 5Мээң сеңээ айытканым дег, чедир кылбаан ажыл-херекти эчизинге чедир кылып, аайлазын дээш, хоорай бүрүзүнге христиан ниитилелдерниң удуртукчуларын томуйлазын дээш, сени Критке арттырып каан ийик мен. 6Удуртукчу улус буруудагы дег чүвези чок, кадайынга өскерилбес боор ужурлуг, а оларның ажы-төлү Бурганга шынчы, самыыраан деп чектетпээн болгаш дыңнангыр боор ужурлуг. 7Удуртукчуга Бурганның ажылын бүзүрээн болганда, ону буруудаткы дег чүве турбазын. Ол бодун турамык ап чорбас, шугул, арагага сундулуг, содаачы, алыксак-чиксек кижи болбас ужурлуг. 8Харын ол хүндүлээчел ээ база буян кылырынга ынак, бодамчалыг, чөптүг-шынныг, Бурганны хүндүлеп чурттаар, бодун туттунуп билир кижи боор ужурлуг. 9Удуртукчу өске улусту алыс шынныг өөредигге сургаар база шынның удурланыкчыларын сойгалаар дээш, аңаа өөредип каан бүзүреп болгу дег шынныг медээден быжыг туттунар ужурлуг. 10Чүге дээрге эрге-чагырганы хүндүлевес, чалчырааш, өскелерни дуурайлаар улус, ылаңгыя ·кыртыжап демдектээн кижилер аразында, кайы хөй-дүр. 11Ындыгларның аастарын дуй шавар херек, чүге дээрге олар хууда ажык-кончаа сүргеш, боттарының өөретпес ужурлуг чүүлүн суртаалдап, бүдүн өг-бүлелерни үреп турар-дыр. 12Оларның боттарының-на бир медээчизи мынча дээн: «Криттиң чурттакчылары черле мегечи, араатанзыг каржы, чалгаа, чазый хейлер!» 13Ол медээчиниң бадыткалы ылап шын. Ынчангаш бүзүрели алыс шынныг болзун дээш, оларны эң-не шыңгыызы-биле сойгалаар ужурлуг сен. 14Олар иудей хоозун чугаалар болгаш алыс шындан ойталаан улустуң айтыышкыннарынче кичээнгей салбазыннар. 15Арыг улуска шупту чүве арыг, а бүзүревээн, үрелген улуска арыг чүү-даа чок – оларның боттарының угаан-бодалы болгаш арын-нүүрү үрелген-дир. 16Олар: «Бурганны билир бис» – дижирлер, ынчалза-даа ажыл-херээ-биле Ону хүлээп көрбестер-дир. Олар чииртим, дыңнангыр эвес база кандыг-даа буянныг чүүл кылыр харык чок улус-тур.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\