Титке 2

1А сен болза чүгле алыс шынныг өөредиг-биле дүгжүр чүүлдү медеглеп чор. 2Кырган эр улус бодун сарыылдыг, төлептиг алдынар, бодамчалыг боор база бүзүрелге, ынакшылга, шыдамык чорукка ыяк белеткенген боор ужурлуг. 3Кырган кадайларга Бурганны хүндүлеп амыдыраарын, хоп-чип таратпазын, арага-дарыже сундулавазын база өске улусту буян кылырынга өөредирин сүмеле. 4Олар аныяк херээженнерни ашактары болгаш ажы-төлүнге ынак болурунга өөретсиннер. 5Аныяк херээженнер бодамчалыг болгаш төлептиг аажы-чаңныг болзуннар; эки бажың ээлери, буянныг сагыштыг база ашактарын дыңнаар улус болзуннар. Бурганның медээзин кым-даа дора көрбезин дээш, ону кылзыннар. 6Аныяк эрлерни бодамчалыг болурунга база ынчаар өөрет. 7Бүгү чүүлдерге: ажыл-үүлеңге, херектериңге бодуңну өттүнер үлегер кылдыр көргүс, бодуңнуң өөредиглериңге ак сеткилдиг болгаш шыңгыы бооп көр. 8Бисти бактаар чүзү-даа чок болгаш, сеңээ удурланган улус ыядып-човаар кылдыр, өөредип тура, шын база чемеге онаашпас сөстерни ажыгла. 9Кулдарны ээлеринге бүгү талазы-биле чагыртып, оларның күзелин хандырарын кызыдар база оларга удур чүнү-даа чугаалавас кылдыр өөрет. 10Кулдар ээлеринден оорланмазын, харын оларга бүрүнү-биле бердингенин көргүссүн. Бистиң Камгалакчы Бурганывыстың өөредии кайы хире магалыг чаагайын улус көрүп каар кылдыр, кулдар боттарын ынчалдыр ап чорзун. 11Чүге дээрге Бурган Бодунуң авыралын бүгү улусту камгалаар дээш ажыткан-дыр. 12Ол авырал бисти Бурганны тоовас чоруктан-даа, делегейден укталган күзээшкиннерден-даа ойталаарынга; боттарывысты холга ап, амгы бо делегейге Бурганны хүндүлеп, чөптүг-шынныг чурттаарынга өөредип турар. 13Өндүр улуг Бурганывыс болгаш Камгалакчывыс Иисус Христос өндүр чырыкка бүргеткен чедип кээр деп, чыргалдыг хүннү идегел-биле манап, ынчаар чурттаар ужурлуг бис. 14Бисти хамык бузут-бактан хостаар дээш, буянныг херектерже чүткүлдүг, чүгле Аңаа хамааржыр, арыг улус кылып каар дээш, Христос Бодун өргүлге салган. 15Сен ол бүгүге өөредир, бүгү күш-биле улусту сорук киирер, сойгалаар ужурлуг сен. Сени херекке албайн баар кижи турбазын.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\