Титке 3

1«Чагырыкчылар болгаш эрге-чагырга ээлээннерниң аайындан эртпейн, оларга чагыртыр база кандыг-даа буянныг херекти кылырынга кезээде белен болур ужурлуг силер» деп, бодуңнуң улузуңга сагындыр. 2Оларны кымны-даа бак сөглевезинге, эп-найыралдыг, ээлдек-эвилең, өске улус мурнунга биче сеткилдиг боорунга өөрет. 3Чүге дээрге бис база кажан-бир шагда сарыыл чок, хай-чагырга билбес, шын оруктан азып-тенээн, янзы-бүрү күзээшкиннерниң болгаш таалалдарның кулу бооп чораан бис. Бистиң чуртталгавысты өш биле адааргал бүргей ап, улуска көрдүрбейн-даа, бот-боттарывысты көөр хөңнүвүс чок-даа чордувус. 4Ынчалза-даа Камгалакчывыс боор Бурганның улуска буянныы база ынакшылы ажыттынып келгенде, 5боттарывыстың кылган эки ажыл-херээвис дээш эвес, а Бодунуң өршээлдии-биле Ол бисти камгалады. Ыдыктыг Сүлде бисти арыглап чуггаш, чаа амыдыралче катап төрүттүнер арганы биске хайырлады. 6Бистиң Камгалакчывыс Иисус Христосту дамчыштыр Бурган бисти Ыдыктыг Сүлде-биле сиңниктир бүргээн. 7Ынчангаш Бурганның авыралының ачызында Ооң мурнунга агартырып алгаш, идегээнивис мөңге амыдыралды салгаар улус апардывыс. 8Бо дээрге ылап шынныг сөстер-дир. Бурганга бүзүрей берген улус буянныг херектер кылырынга боттарын бүрүнү-биле бараалгатсын дээш, ол бүгүнүң дугайында сагыш алындыр чугаалап чорууруңну күзеп тур мен. Ындыг боору – улуска эки болгаш ажыктыг. 9Ынчалза-даа мугулай барымдаалардан, ук-ызыгуур дугайында чугаалардан, Моисейниң хоойлузунуң дугайында маргылдаалардан, аас былаажырындан чайлап чор, чүге дээрге оларның ажыы-даа, херээ-даа чок. 10Христиан ниитилелге аңгылажыг үндүрер кижини бир, ийи удаа сагындыргаш, олчаан ооң-биле харылзашпа. 11Ындыг кижиниң шуут-ла үрелгенин база ооң бачыттары бодунуң-на буруулуун көргүзүп турарын билип ал. 12Сенче Артемни азы Тихикти чорудуптарым билек, Никопольче меңээ чедип кээр дээш, бар шааң-биле кызыт, чүге дээрге мен аңаа кыштаарын шиитпирлеп алдым. 13Ном-хоойлу тайылбырлакчызы Зинас база Аполлостуң аян-чоруунуң үезинде оларга херек бүгү чүве бар болзун дээш, болдунар-ла хемчеглерни ап, дузалап көр. 14Бистиң улузувус оларның амыдыралы үре-түңнел чок болбазын дээш база улустуң эргежок чугула хереглелдерин хандырар дээш, буянныг херектер кылырынга чаңчыккан турар ужурлуг. 15Мээң-биле кады турар хамык улус сеңээ байыр чедирип тур. Биске ынак бүзүрээннерге байырывыс чедир. Бурганның авыралы силер бүгүдеге доктаазын!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\