San Juan 17

1C'alal hich laj yalbel Jesús, la shach mohel sit ta ch'ulchan, hich la yal: Jtat, c'ohtix yorahil: ac'a ta ich'el ta muc' te Anich'an scuenta yu'un hich ya yac'at ta ich'el ta muc' a te Anich'ane, 2como awa'beyej ya'tel ta stojol spisil ch'ich'-baq'uet scuenta yu'un ya yac'ticlambe scuxlejal sbahtel q'uinal spisil te mach'atic awa'beyej ta scuentahe. 3Hich ay te cuxlejal sbahtel q'uinal: ha te ya sna'bat aba, te ha'at mero Diosat atuquel, soc te ya sna'be sba te Jesucristo te ticombil tal awu'une. 4La jcac' ta ilel awutsilal li' ta bahlumilali, yu'un hu'ix cu'un te a'tel la awa'bon jpas. 5Yo'tic, Jtat, a'bon quich' xan cutsilal ta atojol, ha te utsilal ay cu'untic te c'alal ma to ayuc a te bahlumilale. 6La jca'be sna'bat aba te mach'atic li' ayic ta bahlumilal te la awa'bon ta jcuenta; ha'ic awu'un ta nahil, ha'at la awa'bon ta jcuenta, soc scanantayejic te ac'ope. 7Yo'tic sna'ojiquix te talem ta atojol spisil te bintic awa'beyejon, 8como la jca'be te ac'op te la awa'bone; la yich'ic ta cuenta, soc sna'ojiquix ta lec te talemon ta atojol, soc sch'uhunejiquix te ha'at aticonejon tale. 9Ya calbat wocol yu'unic; ma ha'uc ya calbat wocol yu'un te mach'atic ayic ta bahlumilal, ha ya calbat wocol yu'un te mach'atic la awa'bon ta jcuenta, como ha'at awu'un atuquel. 10Spisil te bintic ay cu'un, ha'at nix awu'un, soc spisil te bintic ay awu'un, ho'on nix cu'un; soc ac'ot ta ilel cutsilal ta scuentahic. 11Ma ba ya x'ayinonix ta bahlumilal, yan stuquelic ya to x'ayinic ta bahlumilal, yan te ho'on ya xbohon tey ta banti ayat. Jch'ul Tat, canantaya ta scuenta abihil, scuenta yu'un junax ya xc'ohtic a, hich te bin ut'il jun ayotic te ho'otique. 12Te c'alal joquinejic ta bahlumilal la jcanantay ta scuenta abihil; te mach'atic la awa'bon la jcanantay, mayuc ch'ay jtuhluc, ha nax ch'ay te mach'a yu'un nix jch'ayel a, scuenta yu'un hich ya xc'oht ta pasel te bin ts'ihbabil ta Shun te Diose. 13Ya xbohonix ta atojol; pero ya cal hilel li' ta bahlumilal ha'i c'op ini scuenta yu'un ts'acal ya yich'bonic te stse'elil co'tan. 14La jcalbeyiquix te ac'ope, pero p'ajotic yu'un te bahlumilal, como ma ba ayic ta scuenta bahlumilal, hich te bin ut'il ma ba ayon ta scuenta te bahlumilale. 15Ma ha'uc ya calbat wocol yu'un te yac aloq'ueslan ta bahlumilal, pero te yacuc acanantay yu'un ma ba ya xtahotic yu'un te bin chopole. 16Ma ba ayic ta scuenta te bahlumilal, hich te bin ut'il ma ba ayon ta scuenta te bahlumilale. 17Ch'ulteslana ta scuenta te smelelil c'op; ha smelelil c'op te ac'ope. 18Hich te bin ut'il la aticonon tal ta bahlumilal, ha nix hich la jticonlan bahel ta bahlumilal. 19Ha ta scuentahic te la jch'ultes jba, scuenta yu'un hich ch'ultesbil ya xc'ohtic ta scuenta te smelelil c'ope. 20Ma ha'uc nax ya calbat wocol yu'un te mach'atic li' ayic, ha nix hich ya calbat wocol yu'un te mach'atic ya sch'uhunonic ta scuenta te sc'opique, 21scuenta yu'un junax ya xc'ohtic spisilic a; hich te bin ut'il jun ayotic, Jtat, ha'uc nix hich jun ya x'ayinic ta jtojoltic, scuenta yu'un hich me ya sch'uhunic te mach'atic ayic ta bahlumilal te ha'at la aticonon tale. 22Te cutsilal la awa'bon, ha nix la jca'beyic, scuenta yu'un junax ya xc'ohtic, hich te bin ut'il jun ayotic te ho'otique. 23Jun ayon soc, soc jun ayotic te ho'otic, scuenta yu'un jc'axel jun yo'tan sbahic, scuenta yu'un ya me sna'ic te mach'atic ayic ta bahlumilal te ha'at la aticonon tal, soc te c'uxic ta awo'tan hich te bin ut'il c'uxon ta awo'tan. 24Jtat, te mach'atic awa'beyejon ta jcuenta, ya jc'an te tey nix ya sjoquinonic a ta banti ayon, scuenta yu'un ya yilbonic te cutsilal te awa'beyejon, como stalel c'uxon ta awo'tan te c'alal ma to ayuc a te bahlumilale. 25Jtat te toj awo'tan, ma ba sna'beyejat aba te mach'atic ayic ta bahlumilal, pero ho'on ya jna'bat aba, soc te mach'atic li' ayic sna'ojiquix te ha'at la aticonon tale. 26La jca'beyix sna'ic te abihile, soc ya to ca'be xan sna'ic, scuenta yu'un te sc'uxul awo'tan te ay ta jtojol ha nix hich ay ta stojolic, soc te junuc ayon soque, xchi ta sc'oponel Dios te Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\