Apocalipsis 17

1Tal jtuhl te huqueb ch'ul a'batetic te yich'ojic te huqueb copahetic, hich la yalbon: La', ya ca'bat awil te castigo ya x'a'bot te j'antsinel-ants hucul ta sba ha'etic. 2La yantsinic te ajwaliletic ayic ta bahlumilal, soc te mach'atic nahinemic ta bahlumilal yacubenic ta vino yu'un te yajmul, xchi. 3La yic'on bahel ta jochol taquin q'uinal ta scuenta te Espíritu, la jquil jtuhl ants cajal ta tsajal chambahlam te xiweltic sba te scohtol ts'ihbabil bihililetic scuenta sbohlc'optayel Dios, soc ay huqueb sjol soc lajuneb xulub. 4Te antse chi'in-yax soc tsaj te sc'u' slapoj, ch'albil ta oro, t'ujbil tonetic soc ta perlahetic, soc yich'oj ta sc'ab jun copa pasbil ta oro, nojel ta bintic ilobtic sba soc te yajmule. 5Ta sti'ba ay bihilil ts'ihbabil te muquen ay ta na'el: Muc'ul Babilonia, Snan J'antsinel Antsetic soc Bintic Ilobtic Sba ta Bahlumilal, xchi te sbihile. 6La jquil te ants yacuben yu'un te sch'ich'el te mach'atic ch'uhltesbilic soc te sch'ich'el te mach'atic lajemic ta milel ta scuenta Jesús. Mero xcham co'tan yu'un te c'alal la jquil te antse. 7Hich la yalbon te ch'ul a'bat: ¿Bin yu'un xcham awo'tan yu'un? Ya calbat awa'iy bin ut'il ay sc'oblal te bin muquen ay ta na'el yu'un te ants soc te chambahlam te xiweltic sba te cajal a, te ay huqueb sjol soc lajuneb xulub. 8Te chambahlam te xiweltic sba la awile, ay ta namey, ma ba ay ta ora ini, ya to xloc' tal ta xahab soc ya xbaht ta ch'ayel. Te mach'atic nahinemic ta bahlumilal te ma ba ts'ihbabil sbihilic ta libro scuenta cuxlejal ta shahchel to tal bahlumilal, xcham yo'tanic yu'un te c'alal ya yilic te chambahlam te xiweltic sba te ay ta namey, ma ba ay ta ora ini, soc te ya to xchicnaje. 9Ya sc'an p'ijil-o'tanil li'i. Te huqueb sjol ha huqueb wits ta ban hucul te antse; 10soc ha huctuhl ajwaliletic. Ho'tuhl yahlemiquix, jtuhl ay ta ora ini, jtuhl xan te ma to ba talem, pero te c'alal ya xtal, ya sc'an ya xhalaj jtebuc. 11Te chambahlam te xiweltic sba te ay ta namey, te ma ba ay ta ora ini, ha swaxaquebal ajwalil te ha nix jun ay soc te huctuhl, soc ya xbaht ta ch'ayel. 12Te lajuneb xulubiletic te awiloj ha lajuntuhl ajwaliletic te ma to ba yich'oj ya'telic; pero ta junax ora pajal ya yich' ya'telic ta ajwalil soc te chambahlam te xiweltic sbahe. 13Junax bin snopojic, ya me ya'beyic te chambahlam te xiweltic sba te yipic soc te ya'tel yich'ojique. 14Ya me ya'beyic guerra te Jcolel Tuminchij, pero ya me xtsalotic yu'un, como ha principal yu'un principaletic soc ha Ajwalil yu'un ajwaliletic; soc te mach'atic sjoquinejic, ha'ic te mach'atic ic'bilic, tsahbilic soc te jun yo'tanic ta stojol, xchi. 15Soc hich la yalbon xan te ch'ul a'bat: Te ha'etic la awil te banti hucul te j'antsinel-ants, ha pueblohetic, bayel ants-winiquetic, nacionetic soc c'opiletic. 16Te lajuneb xulubiletic soc te chambahlam te xiweltic sba te la awile ya me yilintayic te j'antsinel-ants, jimbil soc mayuc sc'u' ya xhil yu'unic; ya me sti'beyic sbaq'uetal soc ya me schiq'uic ta c'ahc'. 17Como Dios la ya'be ta yo'tanic te ya spasic te bin la sc'an yo'tan stuquel, ha te ya schap sc'opic ta yajwalinel te chambahlam te xiweltic sba ha to c'alal ts'acal ya xc'oht te sc'op te Diose. 18Te ants la awile ha te muc'ul pueblo te ya scuentahin te ajwaliletic te ayic ta bahlumilal, xchi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\