Romanos 2

1Ha yu'un mayuc bin ya xmacawanat ta c'op a, ha'at te yac awich' ta c'op yan, como te bin ut'il yac awich' ta c'op yan, ha'at nix yac awalbel te ay amul, como te bin yac awich' ta c'op a te yane, ha nix hich yacat ta spasel. 2Jna'ojtic te Dios ya yich' ta c'op ta smelelil te mach'atic hich ya spasique. 3Ha'at, winicat, te yac awich' ta c'op te mach'atic hich ya spasic, soc ha nix hich yacat ta spasel ¿acuyoj bal te ma ba yac awich' castigo yu'un Dios? 4¿O ma bal ayuc sc'oblal awu'un te yutsil slequil yo'tan Dios, te ya xcuhch yu'un soc te ya xmahliwan, te ma ba yac ana' te ya stojobtesat bahel te slequil yo'tan Dios yu'un yac asuhtes awo'tan? 5Pero ta scaj te tonoben awo'tan soc te ma ba suhtem awo'tan, ha'at nix yac atsobel ilimba ta yorahil ya xchicnaj te ilimba soc te stojil chahpanel yu'un Dios, 6te ha ya yac'ticlambe stoj ta tuhlutuhl, ha chican bin yilel ya'telic: 7ya x'a'bot scuxlejalic scuenta sbahtel q'uinal te mach'atic yo'tantayejic spasel bintic lec ta pasel yu'un yac slehbelic yutsilalic soc yich'elic ta muc' soc te ma xlajique; 8yan te mach'atic stuquel ya sle yutsil slequilic soc te ma ba ya sch'uhunic te smelelil c'op, te ha ya'telinejic spasel bintic ma stojiluc, ya me yich'ic te ilimba soc c'ahc'al-o'tanil. 9Ay me swocol soc pich'il yo'tanic spisil mach'atic ya spasic te bin chopol: ha nahil te judío, soc ha nix hich te griego; 10pero ay utsilal, ich'el ta muc' soc lamal q'uinal yu'un te mach'atic lec bin ya spasic, ha nahil te judío, soc nix te griego, 11como mayuc mach'a tsahbil nax yu'un Dios. 12Spisil te mach'atic ma ba yich'ojic te Ley a te slehoj smulic, mayuc Ley ta stojolic ya xbahtic ta ch'ayel; yan te mach'atic ayic ta scuenta te Ley a te slehoj smulic, ya x'ich'otic ta c'op yu'un te Ley; 13como ma ha'uc te mach'atic ha nax ya ya'iyic te Ley te toj ya x'ilotic yu'un Dios, pero ha te mach'atic ya spasic te bin ya yal te Ley te ya xhalbotic te toj ayique. 14Te jyanlumetic te ma ba yich'ojic te Ley, teme ya spasic te bin ya yal te Ley, ha'ic nix ley c'ohemic, 15yu'un ya yaq'uic ta ilel te ha ts'ihbabil ta yo'tanic te bin ya yal te Ley, soc ha nix ya xhalbotic yu'un te yo'tanic, ay ya xhalbot smulic yu'un, o ay ya xhalbot te lec ay te snopojibal yu'unic 16ta yorahil te Dios ya yich' ta c'op ta scuenta Jesucristo te bintic muquen ay yu'un te ants-winiquetic, hich te bin ut'il ya yal te lec yach'il c'op cu'une. 17Ha'at te abihilinej judío, ha smuc'ulinej awo'tan te Ley, soc yac atoy aba yu'un te ha'at yu'unat Dios; 18yac ana' te bin ya sc'an yo'tan te Diose, soc yac ana' stsahtayel te bintic lec ta pasel, te bin ut'il nohptesbilat yu'un te Ley; 19yac awal aba te ha'at jtojobteswanejat yu'un ts'o'sitetic soc sacal q'uinalat ta stojol te mach'atic ayic ta yihc'al q'uinal, 20ha jnohpteswanejat yu'un mach'atic ma ba ya sna'ic q'uinal, maestrohat yu'un alaletic, yu'un atahoj ta Ley te p'ijil c'op soc te bin smelelil. 21Ha'at te yac anohptes yantic, ¿ma bal yacuc anohptes aba? Ha'at te yac awal te ma lecuc elec', ¿ya bal awa'iy elec'? 22Ha'at yac awal te ma lecuc antsiwej, ¿ya bal awa'iy antsiwej? Ha'at yac awihlay loc'ombahetic, ¿ya bal awelc'an te bin ay ta templohetic yu'unic? 23Ha'at te atoyoj aba yu'un te Ley, ¿ya bal awac' te ma ba ya x'ich'ot ta muc' Dios yu'un te yac ac'axuntay te Ley? 24como hich ts'ihbabil: Ta acajic ya stoybac'optaybeyic te sbihil Dios te jyanlumetic, te xchihe. 25Melel ay stuc te circuncisión teme yac ach'uhun spasel te Ley; yan teme yac ac'axuntay te Ley, hich c'ohem te ma ba awich'oj circuncisión. 26Te mach'a ma ba yich'oj circuncisión, teme ya sch'uhun spasel te bin ya yal te Ley, ¿ma bal yich'ojuc circuncisión c'ohem abi? 27Te mach'a ma ba yich'oj circuncisión ta sbaq'uetal, pero sch'uhunej spasel te Ley, ya me yalbat amul, aunque ha'at awich'oj te Ley te ts'ihbabil soc te circuncisión, yac ac'axuntay te Ley. 28Ma ha'uc mero judío te mach'a hich ay ta scuenta ch'ich'-baq'uet, soc ma ha'uc te mero circuncisión te yich'oj ta sbaq'uetal; 29ha mero judío te mach'a hich ay ta yo'tan, soc ha mero circuncisión te yich'oj ta yo'tan ta scuenta te Espíritu, ma ha'uc ta scuenta te bin ts'ihbabil. Te mach'a hich yo'tan, ma ha'uc tey ya xtal a te ya xhalbot lec sc'oblal yu'un winiquetic, ha ya xhalbot lec sc'oblal yu'un te Diose.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\