1 Corintios 10

1Ti jech co'ol jchi'il jbatique, mu jc'an ta xach'ay ta avo'ntonic sc'oplal ti jmolmuc'totcutic ta vo'ne ti ic'bilic batel yu'un ti toque, xchi'uc scotolic ech' xtuch'ic ti Tsajal Nabe. 2Ti jech taj une, co'ol s'elan scotolic ech' yich'ic vo' ta sventa ti laj snaban sbaic batel ta stojol ti Moisese, ti ic'bilic batel yu'un ti toc ti c'alal ech' xtuch'ic jelavel ti Tsajal Nabe. 3Ja' jech xtoc scotolic laj sve'ic ti ve'lil ti ac'batic yu'un ti Diose. 4Scotolic laj yuch'ic ti ch'ul vo' ti loc' talel ta ch'ene. Ti vo' loc' ta ch'ene, ja' Cristo stuc ti xchi'uquic batel ta yalel muyel ti jmolmuc'totcutique. 5Manchuc mi jech un, mu scotolicuc lec ileic yu'un ti Diose. Jech o xal un, cham lajic, lamal com ti sbec'tal stacopalic ta xocol banomile. 6Scotol ti va'i s'elan taje, ta xac' ta na'el ti mu jechuc jpastic ti xbat ta co'ntontic yu'un ta spasel ti c'usi chopole jech c'u cha'al laj spas ti stuquique. 7Jech o xal un, mu xarioxinic ti c'usi meltsanbil ta c'abale jech c'u cha'al laj spasic jlom ta vo'nee. Yu'un ti ch'ul c'ope xi ta xale: “Chotiic ta ve'el ta uch' vo'. Ts'acal to un, lic smuyubtaic ti sdiosique.” 8Ma'uc xbat co'ntontic yu'un mulivajel jech c'u cha'al laj spasic jlom ti jmolmuc'totcutic ta vo'nee. Yu'un un, ta jun no'ox c'ac'al, chamic oxib xcha'vinic ta mil (23,000) ti jmolmuc'totcutique. 9Mi ja'uc jlajeltsabetic yo'nton ti Cajvaltic Cristo xtoque jech c'u cha'al laj spas jlom ti jmolmuc'totcutique, ti jech ti'bil lajic ta chone. 10Mi ja'uc xabic'tal c'opojic ta scontrainel Dios jech c'u cha'al bic'tal c'opojic ti jlom ta vo'nee, ti lajic ta milel yu'un ti jmilvanej ánjele. 11Scotol ti va'i s'elan c'ot ta pasel ta stojol ti jmolmuc'totcutic ta vo'nee, ja' sventa jbijubtaseltic, yu'un ts'ibabil com ta ch'ul c'op ti mu jechuc jpastic ti slajebtic xa batel c'ac'al li' cuxulotique. 12Jech o xal un, ti buch'u oy yip yo'nton ta xa'ie, sq'ueluc sba ti mu xlaj ta tsalele. 13Ti vo'oxuque mu'yuc to ech'emoxuc ti bu mu xa ts'icbaj xc'uxul ti slajeb xa j'ilbajinvanej vocole. Ti vo'oxuque xu' xapat avo'ntonic ta stojol ti Diose, yu'un mu teyuc no'ox sq'ueloj ti ch-epaj batel ti vocol ti bu mu xa xcuch avu'un ti lajeltsaele. Ja'uc le'e, c'alal ta xtal ti lajeltsaele, ja' ta sva'an stec'an sba ti Dios c'u s'elan ta xaloc' yu'un ti lajeltsaele yo' jech ta xcuch avu'un. 14Ti jech c'uxoxuc ta co'ntone, jchi'iltac, ictaic ta xrioxinel ti c'usitic meltsanbil ta c'abale. 15Ta xajc'oponoxuc jech c'u cha'al ti oy xa sjolilal avu'unic ta snopele. Nopbo ava'iic smelol mi stuq'uil ti va'i s'elan laj calboxuque. 16C'alal ta xcalbetic vocol Dios ta sventa ta xcuch'tic ti ya'lel uvae, jun lijc'ot xchi'uc ti Cristo ta sventa ti laj smal ti xch'ich'ele. C'alal ta jch'acbe jbatic ta sve'el ti pane, jun lijc'ot xchi'uc Cristo ta sventa ti yayij ti sbec'tale. 17Ac'o mi jun quepaltic, jun no'ox ti pan ta jve'tic ta jcotoltique. Ti jech taje, ja' svinajeb ti junotic jcotoltic ta stojol ti Cristoe. 18Nopic lec ti xi s'elan laj spasic ti israeletique: Ti buch'utic ta sti'ic ti chon bolometic ti laj yich' milel ta sventa smoton ti Diose, ja' svinajeb ti jun yo'ntonic xchi'uc ti Diose. 19Ti c'usi meltsanbil ta c'abale, mu yu'unuc laj cal ti x'ech' to xu' yu'une. Mi ja'uc ti x'ech' to yip ti beq'uet ti laj yich' aq'uel ta smotone, co'ol sba jech c'u cha'al ti yan beq'uete. 20Ti c'usi ta xcale, ti c'alal ta xac'beic smoton dios ti buch'utic yan yajvalique, ja' ta xac'beic smoton ti pucuje, ma'uc ti Diose. Ja' mu jc'an ti ta xaco'oltas avo'ntonic xchi'uc ti pucuje. 21Yu'un mi jun avo'ntonic ta xavuch'ic ti ya'lel uvae xchi'uc ta xave'ic ti pan ti ta xapasic sna'obil ti Cajvaltique, mu smeloluc ti c'alal jun xa avo'ntonic chotoloxuc ta xalajesic ti ve'lil ac'bil ta smoton ti pucujetique. 22¿Mi lec xana'ic ta xcac'tic ilinuc ti Diose? ¿Mi yu'un vo'otic ech'em cajal xca'i jbatic? 23Oy bu xi ta xalique: “Colemun ta spasel ti c'usi lec ta xca'ie.” Jech melel, ja'uc le'e, mu scotoluc lec ta xc'ot ta loq'uel xchi'uc. Mi colemotic ta spasel ti c'usi lec ta xca'itique, mu jtsac quiptic ta sventa yich'el ta muc' ti Cajvaltique. 24Ti c'usi ta xapasique, ja'uc slequilal ti yane, mu me ja'uc xapasic ti c'usi lec ta xava'i atuquique. 25Tunesic scotol ti ve'lil ta xchon ta ch'ivite, mi ja'uc xajaq'uilanic yo' mu xana'eticuc ta sti'el. 26Sbejel ti banomile xchi'uc scotol ti c'usi ta xch'i talele, ja' yu'un ti Cajvaltique. 27Mi la'iq'ueic ta ve'el yu'un ti ma'uc jch'unolajele, mi jech labatique, lajesic scotol ti c'usitic ta xa'ac'batique. Mu xajaq'uic c'usi ta xalajesic yo' mu'yuc c'usi xal avo'ntonic. 28Mi oy buch'u xi ta xalbote: “Ti beq'uet li'e, ac'bil ta smoton ti c'usi meltsanbil ta c'abale”, mu xati'ic yo' jech mu xyanij yo'nton avu'un ti buch'u jech laj yale. 29Ja' ta xcalbe sc'oplal ti yane, ma'uc ac'oplal ti vo'oxuque. Oy nan buch'u xi ta sjaq'ue: “¿C'u cha'al ta jmacbe jba ta slajesel ve'lil ta sventa yan ti c'alal stac' jlajese? 30C'alal colaval xichi ta stojol Dios ti c'usi ta jlajese, ¿c'u cha'al ta xisna'leicun ta jlajesel?” 31Mi ta xave'ic, mi ta xavuch'ic vo', c'usiuc no'ox ti yan ta xapasique, ja'uc pasic scotol sventa yich'el ta muc' ti Diose. 32Mi junuc xavac'be yil ti c'usi chopole, mi ja'uc ti israele, mi ja'uc ti jyanlumetique, mi ja'uc ti jch'unolajeletique. 33Ti ta jventa vu'une, scotol ta jpas tsatsal ta spasel ti c'usi lec ta xil ti yane yo' jech ta staic ti scolelique. Ma'uc ta jpas ti c'usi ma'uc c'otem ta jventae.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\