1 Corintios 12

1Ti jech jchi'il jbatic avi tana li'e, ta jc'an ta xcalboxuc ava'iic sc'oplal ti jbijiltic yac'ojbotic ti Ch'ul Espíritu ta jujun tale. 2Xana'ic lec ti c'alal ma'uc to ox jch'unolajeloxuque, ja' no'ox laj arioxinic ti c'usitic meltsanbil ta c'abal ti mu xc'opoje. 3Jech o xal un, ta jc'an ta xcac' lec ana'ic ti mu'yuc buch'u xu' xi ta xale: “Mu xtun ti Jesuse”, mi ja' ta xalbe sc'oplal smuc'ul stsatsal ti Ch'ul Espíritue. Mu'yuc ono'ox buch'u xu' xi ta xal xtoque: “Ja' Cajval ti Jesuse”, mi ma'uc ta xalbe sc'oplal smuc'ul stsatsal ti Ch'ul Espíritue. 4Ti jujun viniquetique, yalel toyol ti sbijil ta x'ac'batique. Le' une, jun no'ox ti Yajval ta xaq'ue, ja' ti Ch'ul Espíritue. 5Yalel toyol ti c'u s'elan ti jtuneltic ta xijtune. Le' une, jun no'ox ti Cajvaltic ta xijtun yu'une. 6Yalel toyol ti c'u s'elan xu' ta xc'ot ta pasel cu'untique. Le' une, jun no'ox ti Dios ti jech yac'ojbotique. 7Ja' stuc ti Dios ta xac' iluc yabtel ti Ch'ul Espíritu ta jtojoltic ti jujun tale yo' jech ta jcoltaan jbatic. 8Ta sventa ti Ch'ul Espíritue, oy jlom ac'bilic sbijilic ta yalel ti c'usi ta sc'an ti Dios ta spasique. Oy jlom xtoc ac'bilic sbijilic yu'un ti Ch'ul Espíritue ta yalbel smelol ti c'usitic vocol ta a'yibel ti smelole. 9Oy jlom xtoc ac'bilic ti oy ep ta o'ntonal ta xch'unel ti Cajvaltique. Oy jlom xtoc ac'bilic stsatsalic ta scolesel ti jchameletique. 10Oy jlom xtoc ac'bilic stsatsal ta yaq'uel iluc ti c'usi ch'ayal ta xc'ot ta o'ntonal yu'une. Oy jlom xtoc ac'bilic sbijilic ta yalel ti c'usi ta x'ac'bat sna' yu'un ti Diose. Ti jlom xtoque ac'bilic sbijilic yu'un Dios ta yojtiquinel mi ja' yabtel pucuj, mi ja' yabtel ti Ch'ul Espíritu ti c'usi c'ot ta pasele. Oy jlom xtoc ac'bilic sbijilic ti xu' ta xc'opojic ta yan c'opetique. Oy to jlom xtoc ac'bilic sbijilic yo' jech xu' ta svinajesbe smelol ti c'usi laj yich' alel ta yan c'opetique. 11Scotol taje, ja' yabtel stuc ti Ch'ul Espíritue, ti Buch'u yalel toyol ta xac' ti bijilil ti c'u s'elan ta sc'an stuque. 12Ti jbec'tal jtacopaltique, jun no'ox, ac'o mi yepal no'ox ti c'u s'elan stsacanojan sbae. Ja' jech oyotic ec ta stojol ti Cristoe. 13Manchuc mi israel, mi jyanlum, mi mosovinbil, mi ma'uc mosovinbil, ja'uc c'alal laj quich'tic ti vo'e, lijc'ot ta jun jcotoltic ta sventa ti jun no'ox ti Ch'ul Espíritue. Ja' jech xtoc jcotoltic laj quich'tic ti Ch'ul Espíritue. 14Ti jbec'taltique mu jtosuc no'ox, yu'un ep ta tos stsacanojan sba. 15Ti tauc xalbe sba ti oquile: “Ti vu'une mo'cun ti c'obile, jech o xal ma'uc cavil ti li' oyune”, ti xiuque, ja'uc le'e, tey ono'ox tiq'uil un. 16Ti tauc xalbe sba ti chiquinale: “Ti vu'une mo'cun ti satilune, jech o xal ma'uc cavil ti li' oyune”, ti xiuque, ja'uc le'e, tey ono'ox tiq'uil un. 17Ti satiluc sjunul ti jbec'taltique, ¿c'usi xcutic ta xca'itic ti c'ope? Ti chiquinaluc sjunul ti jbec'taltique, ¿c'usi xcutic ta xijtasic'tavan? 18Ja'uc stuc ti Diose laj xa sa'be yavil ti bu ta xcom jujutos ti jbec'taltique. 19Ti jtosuc no'oxe, ch'abal yan jbec'taltic ti jechuque. 20Manchuc mi ep ta tos stsacanojan sba, jun no'ox c'otem ti jbec'taltique. 21Ti satile mu xu' ti xi ta xalbe ya'i ti c'obile: “Ti vo'ote mu xatun cu'un.” Ja' jech xtoc ti jolile mu xu' ti xi ta xalbe ya'i ti acanile: “Ti vo'ote mu xatun cu'un.” 22Yu'un ti bu mu xa tsotsuc sc'oplal stunel yilel yu'un ti jbec'taltique, ja' tsots stunel. 23- 24Ti bu mu x'ech' to lec ta q'uelel ti jbec'taltique, ja' ta jmactic ta c'u'il. Ja' jech xtoc ti bu q'uexlal sba ta q'uelel ti jbec'taltique, ja' ta jmactic lec ta c'u'il, ja' ti mu stac' q'uelele, yu'un ma'uc yelov osil. Jech laj spas jbec'taltic ti Diose yo' jech ich'bil ta muc' ta xc'ot ti bu xa mu lecuc ta q'uelele. 25Jech laj spas ti Diose yo' jech mu scontrain sbaic ti jujutos ti jbec'taltique, yo' jech comon ta scolta sbaic. 26Mi oy bu jtos ta xich' svocol ti jbec'taltique, jech ti yane ta xich' svocolic ec. Ja' jech xtoc mi oy bu jtos ich'bil ta muc' ti jbec'taltique, scotolic xmuyubajic xa. 27Jech ti vo'oxuque, sbec'tal Cristo c'otemoxuc, yu'un ta jujun tal yu'unoxuc ti Cristoe. 28Laj sc'an stuc ti Diose ti ba'yel laj sva'an ti jcholc'opetic ta stojol ti jch'unolajeletique. Ti xchibale, laj sva'an ti buch'utic ta xalic ti c'usi ta x'ac'bat sna'ic yu'une. Ti yoxibale, laj sva'an jchanubtasvanejetic xchi'uc ti buch'utic ta xaq'uic ta ilel ti oy c'usi ch'ayal ta xc'ot o'ntonal yu'une. Laj sva'an xtoc ti buch'u xu' yu'un ta scolesel ti jchameletique, ti buch'u xu' yu'un ta xcoltavane, ti buch'u xu' yu'un ta xtojobtasvanique, ti buch'u xu' yu'un ta xc'opojic ta yan c'opetique. 29Yu'un mu scotoluc naca jcholc'opetic. Mu scotoluc ta xalic ti c'usi ta x'ac'bat sna'ic yu'un ti Diose. Mu scotoluc naca jchanubtasvanejetic. Mu scotoluc ta xaq'uic iluc ti oy c'usi ch'ayal ta xc'ot o'ntonal yu'unique. 30Mu scotoluc xu' yu'unic ta scolesel ti jchameletique. Mu scotoluc xu' yu'unic ta xc'opojic ta yan c'opetic. Mu scotoluc xu' yu'unic ta xalbeic smelol ti c'usi ta xalic ta yan c'opetique. 31Ti vo'oxuque ta sc'an ti jutebuc ta avo'ntonic ta sa'el ti abijilic ti bu x'ech' to sc'oplale. Ja'uc ti vu'une oy bu x'ech' to tsots sc'oplal ti oy c'usi ta xcac' ana'ique.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\