1 Corintios 13

1Manchuc mi xu' ta xic'opoj ta yan c'opetic, manchuc mi co'ol to s'elan sc'opojel jun ánjel ti jc'opojele, mi mu'yuc ti syail xc'uxul co'ntone, co'ol j'elan jech c'u cha'al jun tampol ti jeche' xtantun ta jech yepale, mi mo'oje, co'ol j'elan jech c'u cha'al ti set-set taq'uin ti jeche' xchijchune. 2Manchuc mi xu' cu'un ta yalel ti c'usi ta xiyac'bun jna' ti Diose, manchuc mi jna' yalel scotol ti c'usi mucul yu'un ti Diose, manchuc mi ven ti jbijil ta j'ech'ele, manchuc mi jch'unoj ta j'ech'el ti xu' ta jloq'ues batel ta yavil bu oy ti vitse, mi mu'yuc ti syail xc'uxul co'ntone, mu'yuc c'usi balun o. 3Manchuc mi ta jq'uelan scotol ti c'usi oy cu'une, manchuc mi ta xcac' ta chiq'uel ti jbec'tal jtacopal ta sventa scolel ti yane, mi mu'yuc ti syail xc'uxul co'ntone, jeche', mu'yuc c'usi ta jta o yu'un. 4Ti buch'u oy syail xc'uxul yo'ntone, oy sts'iquemal xcuchemal yu'un scotol. Oy slequil stuq'uil yo'nton. Laj ta alel ma' ti oy yit'ixal yo'ntone. Mu xac' sba ta ich'el ta muc', mi ja'uc toyobba. 5Mi ja'uc ta spas ti mu xich' smelol xc'opoje. Mi ja'uc ta sc'an ti ja' no'ox lec oy ti stuque. Mu x'ilin. Mu teyuc no'ox xchabioj ti sc'ac'al yo'ntone. 6Mi ja'uc xmuyubaj xa yu'un ti oy mulil ta xc'ot ta pasele. C'ajomal no'ox xmuyubaj yu'un ti bu ja' melele. 7Ti buch'u oy syail xc'uxul yo'ntone ta xch'ay ta yo'nton ti oy c'usi chopol ta xc'ot ta pasele, x'ech' jelav no'ox yu'un scotol, smala no'ox ya'i ora, oy smuc'ul yo'nton ta sts'iquel scotol. 8Ti syail xc'uxul o'ntonale j'ech'el mu xch'ay sc'oplal. Ja'uc ti bijilile, ta sta yorail ta x'ech' sc'oplal. Ta sta yorail mu'yuc xa buch'u ta xal ti c'usi ta x'ac'bat sna' yu'un ti Diose. Ta sta yorail mu'yuc xa buch'u ta xc'opoj ta yan c'opetic. 9Yu'un ti c'usi stac' ojtiquinele, ti ta scaj'alel ti c'usitic ta xc'ot ta pasele, ma'uc lec jamal scotol, 10ta xc'ot ta tsutsel ta tubel c'alal ta sta yorail ta xvul ta loq'uel ti c'usi leque. 11C'alal ololun to oxe, jech ta xic'opoj, jech ta jnop jech c'u cha'al ta snop ti olole. C'alal lipas ta vinique, laj quicta comel ta spasel jech c'u cha'al ta spas ti olole. 12Ja' jechotic avi tana li'e, mu xquiltic, mu jna'tic lec, co'ol s'elan ta jq'uel jsatic ta jun nen ti naca xvayet no'oxe. Ja'uc le'e, oy bu ta sta sc'ac'alil ta xcojtiquinbetic ti sate. Ja'uc tana li'e, jutuc no'ox ta jna'betic smelol. Ta sta yorail un ta yojtiquinel ti Dios jech c'u cha'al ta xijyojtiquinotique. 13Xi s'elan oy oxtos ti mu sna' xlaj sc'oplale: Ti c'otem ta o'ntonal ta xch'unel ti Cajvaltique, ti c'usi jpatoj co'ntontic ta smalaele, ti syail xc'uxul o'ntonale. Ti tsots sc'oplal ta j'ech'el ti ta yoxtosal taje, ja' ti syail xc'uxul o'ntonale.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\