1 Corintios 15

1Ti jech co'ol jchi'il jbatic avi tana li'e, ta jc'an ta xavules ta avo'ntonic ti colebal lequil ach' c'op laj calboxuque, ti laj ach'unique, ti staoj yav jun avo'ntonic ta stojole. 2Ta sventa ti lequil ach' c'op taje, ta xacolic yu'un mi staoj yav ach'unojic ti c'u s'elan laj calboxuc ava'iique, mi mu jeche'uc no'ox ta xavalic ti ach'unojique. 3Ti laj calboxuc ava'iic ta sliquebale, ja' laj jchanubtasoxuc ti c'u s'elan li'ac'bat jnae, ja' ti cham ti Cristo ta scoj ti jmultique jech c'u cha'al ts'ibabil ta ch'ul c'ope. 4Laj smuquic. Ta yoxibal c'ac'al cha'cuxi jech c'u cha'al ta xal ti ts'ibabil ta ch'ul c'ope. 5Laj yac' sba iluc ta stojol ti Pedroe. Laj yac' sba iluc ta stojol ti yan lajcha'vo' yajcholc'optaque. 6Ts'acal to un, x'ech' ta vo'ob cien (500) jch'unolajeletic laj yac' sba iluc ta stojolic, ti yepal to cuxulic avie, oy jlom chamic xa. 7Laj taj une, laj yac' sba iluc ta stojol ti Jacoboe. Jech xtoc laj yac' sba iluc ta stojol scotol ti jcholc'opetic yu'une. 8Ta slajeb un, laj yac' sba iluc ta jtojol ti vu'un co'ol j'elan jun olol ti ch'abal ts'acal cu'al livoq'ue. 9Ti vu'une x'ech' to peq'uelun yu'un ti yan jcholc'opetique. Mi ja'uc jc'otebal o ti jbiinoj jcholc'ope, yu'un laj quilbajin ti jch'unolajeletic yu'un ti Diose. 10Ti laj jta ti vi j'elane, yu'un lec yo'nton ti Dios ta jtojole. Mu ta jeche'uc no'ox ti laj xc'uxubinune, yu'un yepal xa li'abtej ta sventa ti Cajvaltique, mu sta ti yane, ac'o mi ma'uc ta jtsatsal jtuc li'abtej, yu'un coltabilun ta sventa yutsil yo'nton ti Diose. 11Mu'yuc ta alel mi vu'un, mi yan jcholc'opetic, ti tsots sc'oplale, jmoj ta xcalcutic ava'iic ti lequil ach' c'ope ti c'ot ta avo'ntonic ta xch'unele. 12Mi ja' yacaluncutic ta yalel cha'cuxi ti Cristoe, ¿c'u cha'al ta xalic jlom avu'unic ti mu'yuc ta xcha'cuxiic ti animaetique? 13Ti mu'yucuc ta xcha'cuxi ti animaetique, mi ja'uc cha'cuxi ti Cristo jechuque. 14Ti mu'yucuc cha'cuxi ti Cristoe, ti lequil ach' c'op ta xcalcutique, jeche' no'ox, mu'yuc c'usi bal o ti c'otem ta avo'ntonic ta xch'unele. 15Ti jechuc taje, jutc'op c'otemuncutic ta stojol ti Diose, yu'un laj xa calcutic ti cha'cuxesat yu'un Dios ti Cristoe. Mi mu meleluc ta xcha'cuxi ti animaetique, ja' jech xtoc mu meleluc cha'cuxesat yu'un Dios ti Cristoe, jutbil ti jechuque. 16Yu'un mi mu'yuc ta xcha'cuxi ti animaetique, ja' jech xtoc mu'yuc laj yich' cha'cuxesel ti Cristo jechuque. 17Ti mu'yucuc laj yich' cha'cuxesel ti Cristoe, mu'yuc c'usi bal o ti c'otem ta avo'ntonic ta xch'unele, staoj yav acuchoj ti amulic jechuque. 18Mi jech taj une, ti buch'utic xch'unojic Cristo c'alal cham lajique, ch'ayel bat ti jechuque. 19Mi ja' no'ox jpatoj co'ntontic ta stojol Cristo ti jayib c'ac'al ti li' cuxulotic ta banomile, jcotoltic abol jbatic ta j'ech'el, ja' mu sta ti yane. 20Ja' melel cha'cuxi ma' ti Cristoe, ja' c'ot ta sliquebal cha'cuxesel yu'un ti animaetic ti oy ono'ox sc'oplal ta xcha'cuxiique. 21Ta scoj ta xijchamotic li' ta banomile, lic talel ta stojol jun vinic. Ja' jech xtoc ti ta xijcha'cuxiotique, lic talel ta sventa jun vinic. 22Jech c'u cha'al jcotoltic ta xijchamotic ta scoj ti Adane, jcotoltic xtoc ta xijcha'cuxiotic ta sventa ti Cristoe. 23Ti cha'cuxiele ta jujuchop xi s'elan ta xc'ot ta pasele: Ti Cristoe ja' sliquebal cha'cuxesel. C'alal mi tal ti Cristoe, ta xcha'cuxes ti yu'untaque. 24Va'i un, ta xvul ta loq'uel ti slajeb c'ac'ale c'alal ti Cristo ta xac'be ta yoc ta sc'ob Jtotic Dios ti ventainel yu'une. Yu'un ti Cristoe laj xa stsal scotol ti yajcontrae, ti pucujetique, ti ajvaliletique, ti buch'utic jelavem xu' yu'unique. 25Yu'un ti Cristoe jbel sc'oplal ta xventainvan ja' to mi ac'bat xpech' ta teq'uel ti scontrataque. 26Ti slajeb scontra ti Cristoe, ja' ti ta stubbe sc'oplal ta j'ech'el ti lajebale. 27Scotol ti c'usitic oye, ac'bat ta yoc ta sc'ob Cristo yu'un ti Diose. Ti va'i s'elan ta xal ti Dios ti scotol ac'bil ta yoc ta sc'obe, mu teyuc ochem ta venta ti Diose, yu'un ja' stuc ti Diose yac'ojbe scotol ta yoc ta sc'ob ti Cristoe. 28C'alal tsalbil ta xc'ot yu'un Cristo scotol ti c'usitic oye, jech ti Cristo ti ja' Nich'onile ta xac' sba ta yoc ta sc'ob ti Diose, yu'un ba'yel ac'bat ta yoc ta sc'ob scotol ti c'usitic oye. Va'i un, ta xc'ot ta yu'un Dios scotol ti c'usitic oye. 29Ca'binoj oy buch'u ta sloc'ta ta yich'el vo' ti buch'u mu'yuc yich'oj vo' c'alal chame. ¿C'u cha'al jech ta spasic xana'? ¿C'u cha'al oy jlom ta sloc'taic ta yich'el vo' mi mu'yuc ta xcha'cuxi ti animaetique? 30¿C'u cha'al oy c'usi xi'bal sba ta q'uelel ta jtojolcutic scotol c'ac'al mi mu jechuque? 31Ti vu'une, scotol c'ac'al q'uelel ta jtojol ti chapal sc'oplal ta xquich' ta j'ech'ele. Ti jech co'ol jchi'il jbatique, jech ma' taje, yavil ti ximuyubaj xa ta stojol ti Cristo Jesús ti ja' Cajvaltique, ti jch'unolajeloxuc xae. 32Ti mu'yucuc ta xcha'cuxi ti animaetique, ¿c'usi ta jta o yu'un ti laj yilbun jvocol ti buch'u co'ol s'elan jti'oval chonetic oyic ta jteclum Efesoe? Ti mu'yucuc ta xcha'cuxi ti animaetique, ja' oy lec srazonic ti xi ta xalic ti yane: “Ve'cutic, cuch'tic vo' avie, yu'un ti oc'ome, ta xijchamotic.” 33Mu xalajic ta lo'lael. “Mi ta xachi'inic ti jchopol-joletique, ta soques ti c'usi lec ach'unojique”, xi x'ale ti c'op xava'iique. 34Cha'tamic lec ti cuxlejale. Mu xasa' amulic. Oy jlom avu'unic mu xojtiquinic ti Diose. Ti jech ta xcalboxuc taje, yo' jech xaq'uexavic. 35Oy nan jlom xi ta sjaq'ue: “¿C'u s'elan ta xcha'cuxi ti animaetique? ¿C'u s'elan ta xich' ti sbec'talique?” 36Jeche' ta j'ech'el ti c'op taje. Ti c'alal ta xich' ts'unel ti ts'unubile, ta xc'a' ba'yuc yo' xu' ta xvoc' talel yo' ta xch'i. 37Ti c'usi ta xich' ts'unele, ma'uc ti c'usi teq'uel xae, ja' ti sate, mi trigo, mi yan ts'unubil. 38Ta ts'acal to un, ti Diose ta xac'be yich' sbec'tal ti c'u s'elan ta sc'anane, yu'un ti jujutos ts'unubile ta xac'be yich' sat ti c'u s'elan xc'ot o ta xile. 39Mu co'oluc scotol c'u s'elan yich'ojan sbec'tal jujutos: Yan o ti jbec'tal jtacopaltic quich'ojtique. Yan o sbec'tal yich'oj ti c'usitic xcotlajan ta banomile. Yan o sbec'tal yich'oj ti mute xchi'uc ti choye. 40Jech xtoc ti c'usitic oy ta vinajele, mu xco'olaj xchi'uc ti c'usitic li' ta banomile. Ti c'usitic oy ta vinajele, yan o s'elan ti yutsile. Ti c'usitic oy ta banomile, yan o s'elan ti yutsile. 41Ti xojobal c'ac'ale, mu xco'olaj xchi'uc xojobal ti ue. Ti xojobal ue, mu xco'olaj xchi'uc xojobal ti c'analetique. Ja' jech xtoc ti c'analetique, yalel toyol ti xojobale. Mu xco'olaj xojobal scotol. 42Ja' jech ta xc'ot ta jtojoltic c'alal ta xijcha'cuxie. Ti jbec'taltique ta xich' muquel, ta xc'a'. Ja'uc ti c'alal ta xcha'cuxie, mu xa xcham. 43Ti c'usi ta xich' muquele, ja' ti c'usi mu xa xtune. Ti c'usi ta xcha'cuxie, jun xa yutsil ta j'ech'el. Ti c'usi ta xich' muquele, ta scoj ti mu'yuc c'usi xu' yu'une. Ti c'usi ta xcha'cuxie, tsots xa xu' yu'un ta j'ech'el. 44Ti c'usi ta xich' muquele, sventa no'ox sba banomil. Ti c'usi xcha'cuxie, sventa sbatel osil. Ti jech oy jbec'tal tacopalil sventa sba banomile, ja' jech xtoc oy jbec'tal tacopalil sventa sbatel osil. 45Ti ch'ul c'ope xi ta xale: “Ti sba vinic Adane ac'bat xch'ulel, jech icuxi li' ta banomile.” Ja'uc ti xchibal Adane ta xac' cuxlejal sbatel osil ta sventa ti Ch'ul Espíritue. 46Ma'uc ba'yel ta ich'el ti jcuxlejaltic sventa sbatel osile. Ja' ba'yel ta ich'el ti cuxlejal sventa banomile. Ts'acal to un, ta xlic ich'el ti cuxlejal sventa sbatel osile. 47Ti sba vinique pasbil ta lum ta banomil no'ox. Yan ti xchibal vinique liquem tal ta vinajel. 48Ti jbec'tal jtacopaltique ayan talel ta banomil, lum ach'el ono'ox jech c'u cha'al ti sba vinic meltsane ta lum ach'ele. Ti jbec'tal jtacopaltic sventa vinajele, ja' ta sventa ti Buch'u liquem talel ta vinajele. 49Ti vi co'ol j'elantic jech c'u cha'al ti vinic pasbil ta lum ach'ele, co'ol s'elan ta xijc'ot xtoc jech c'u cha'al ti Buch'u liquem talel ta vinajele. 50Ti co'ol jchi'il jbatique, oy c'usi ta jc'an ta xcalboxuc ava'iic: Ti lum ach'ele mu x'och batel ti bu ta xventainvan ti Diose. Ti c'usi sna' xlaje mu stac' sco'oltas sba xchi'uc ti c'usi mu sna' xlaj sbatel osile. 51Xi s'elan ta xcal ava'iic ti oy c'usi mucul mu xana'ique: Mu jcotolticuc ta xijchamotic. Ja'uc le'e, jcotoltic ta xijoybij ta ach', 52ta jliquel no'ox co'ol s'elan jech c'u cha'al ta jviq'uel ta jmuts'el jsatic c'alal yorail slajeb ta xich' oq'uisanel ti oq'uese. C'alal ta x'oc' ti oq'uese, ta xich' cha'cuxesel ti animaetique yo' jech mu xa xchamic. Ti vo'otique ta xijoybijotic ta ach'. 53Ti stalel jech oy sc'oplal ta xc'a' ti lum ach'ele, ta xlic sc'u'in ti c'usi ja' sventa sbatel osile. Ti lum ach'el ti sna' xchame, ta xlic sc'u'in ti c'usi mu'yuc xa sc'oplal ta soque. 54C'alal mi laj xa yich' joybinel ta ach' ti lum ach'el ti oy sc'oplal ta xcham xlaje, c'alal mi laj xa yich' joybinel ta ach' ti jbec'tal jtacopaltic ti oy sc'oplal ta soque, ja' xa c'ot ta pasel jech c'u cha'al ti xi ta xal ti ch'ul c'ope: “Tsalbil xa lac'ot un, lajebal. Ta sventa ti oy Buch'u laj stsalote, lajebal, tub xa ac'oplal. 55Mu xa ono'ox cha'bel un, lajebal, tubebal, ¿bu bat ti avip ti tsalvanemot to ox ta chamesvaneje? ¿Bu bat avu'un ti naca tsalvanej to ox xava'i abae?” 56Ti oy sc'oplal ti chamel lajele, ja' ta scoj ti mulile. Ti mulil xtoque ta x'ayan talel yip ta sventa ti oy c'usi tsots sc'oplal albil talel ta vo'nee. 57Ja'uc le'e, col no'ox yal ti Diose ti laj xa jtsaltic yu'un ti lajebal ta sventa ti Cajvaltic Jesucristoe. 58Ja yu'un un, ti jech co'ol xa jchi'il jbatique, j'ech'eluc pasic tsatsal. Jechuc o abtejanic ta sventa yabtel ti Cajvaltique, yu'un xana'ic lec ti mu jeche'uc no'ox ta x'ech' avocolic ta abtel ta sventa ti junoxuc xchi'uc ti Cajvaltique.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\