1 Corintios 8

1Avi tana li'e, ta xcalboxuc ava'iic sc'oplal ti ve'lil ac'bil ta smoton ti c'usitic meltsanbil ta c'abale. Ti oy bu xi x'ale ti c'ope, ja' melel: “Ti jujunotique ta jnoptic ti oy smelol ti c'usi ta xcaltique.” Ti oy c'usi jna'tic calojtique, oy bu ti ja' no'ox ta jtoy jbatic xchi'uque. Ja'uc ti syail xc'uxul o'ntonale, ja' sventa ta jta jun co'ntontic ta stojol ti Cajvaltique. 2Mi oy buch'u ta snop ti sna' scotol yaloje, mu'yuc to staoj c'usi lec ta ojtiquinel. 3Mi oy buch'u c'ux ta xa'i ti Diose, x'ojtiquine yu'un ti Diose. 4Ta sventa ti chajaq'uic mi stac' ti'el ti ve'lil ac'bil ta smoton ti c'usi meltsanbil ta c'abale, jna'tic lec ti mu'yuc cuxul ti c'usi meltsanbil ta c'abale. C'ajomal no'ox oy jun Dios, mu'yuc yan, 5ac'o mi ep ti buch'utic sbisojic ta diosetic ti c'usitic oy ta vinajele, ti oy ta banomile. Ti jech taje, co'ol to s'elan ti ep ti diosetique, ti jcoltavanejetique. 6Ti ta jventatique, c'ajomal no'ox oy jun Dios ti c'otem ta Totile, ti Buch'u laj spas scotol ti c'usitic oye xchi'uc ti laj spasotique ta sventae. Jun xtoc ti Cajvaltique, ja' ti Jesucristoe, ti ja' ta sventa lic ayanuc scotol ti c'usitic oye, xchi'uc ti vo'otique. 7Ja'uc le'e, mu scotoluc sna'ic ti bu ja' melele. Yu'un oy jlom ti nopem xa'iic ta yich'el ta muc' ti c'usi meltsanbil ta c'abale, ti c'alal ta slajesic ti matanal ti laj yich' ac'bel ti c'usi meltsanbil ta c'abale, ta scoj ti mu'yuc yip ti yo'ntone, ta xa'i ti laj sta smul sventa ti laj slajes ti ve'lile. 8Ma'uc ta sventa ve'lil ta jtatic ti lec xij'ile yu'un ti Diose. Mi ja'uc yantic xijlecub batel, mi ja'uc yantic xijsoc batel mi ta jlajestique, mi mu'yuc ta jlajestic ti beq'uete. 9Ja'uc le'e, pajeso aba ta spasel ti c'usi lec ta xava'i atuque yo' mu xasoques ti buch'u mu'yuc to yip yo'nton ti c'u s'elan c'otem ta ch'unel yu'une. 10Xcaltic no'ox ava'iic jech c'u cha'al li'e. Mi vo'ot xana' scotol taje, mi chotolot xa ta sti'el ti ve'lil ac'bil ta smoton ti c'usi meltsanbil ta c'abale, mi ta xayil ti achi'il ti buch'u mu'yuc to yip ti yo'ntone, xu' nan ta xlic sti' ti ve'lil ac'bil ta smoton ti loc'tabil diose. 11Ti mi jech ta xapas taje, ti xana' ti mu cuxuluc ti loc'tabil diosetique, xu' ta xyanij yo'nton avu'un ti achi'il ti ch'abal yip ti yo'ntone ti c'alal cham laj xa ti Cristo ta sventae. 12C'alal jech ta xasoquesbe yo'nton ti achi'il c'alal mu'yuc yip ti yo'ntone, ta xata amul ec ta stojol ti Cristoe. 13Mi ja' ta scoj ve'lil ta jyanijesbe yo'nton ti jchi'ile, ja' lec j'ech'el mu jti' ti beq'uete yo' jech mu sta smul ti buch'uuc no'oxe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\