1 Corintios 9

1Ti jech jcholc'opune, xu' ta jc'anboxuc ti c'usi ta xtun cu'un ti jechuque. Yu'un laj quilbe sat ti Cajvaltic Jesucristoe. Ti cabtel ta sventa ti Cajvaltique, ja' ti laj xa sjeltaboxuc acuxlejalic ta sventa ti li'abtej ta atojolique. 2Oy nan jlom mu xisbisicun ta jcholc'op, ja'uc ti vo'oxuque xana'ic lec ti vu'une, yu'un ja' ta jventa ti jech c'ot ta avo'ntonic ta xch'unel ti Cajvaltique. 3Xi ma' ti stac'obil cu'un ta stojol ti buch'u ta xislabane: 4Ti mi ta xavac'bun ti jve'el cuch'ome, xu' ta jtsac. 5Ja' jech xtoc, ti tauc jc'ane xu' ta jsa' cajnil ti ja' jun jch'unolajel antse. Xu' ta jchi'in ta yalel ti sc'op Diose jech c'u cha'al ta spasic ti yan jcholc'opetique, ti yits'inabtac ti Cajvaltique, xchi'uc ti Pedroe. 6¿Mi yu'un ta xanopic xana' ti ja' no'ox vu'un xchi'uc ti Bernabee mu sventauc ti jch'unolajeletic ta smalq'uineluncutique? 7¿Mi oy buch'u junucal soldado ta sbain stuc ti c'usi xtun yu'une? ¿Mi oy buch'u ta sts'un uva ti mu'yuc ta slo'be ti sate? ¿Mi oy buch'u ta sts'un vacax ti mu'yuc ta xuch'be xchu' c'alal ta spits'e? 8Mu xanopic ta jol no'ox jtuc ti jech ta xcale, yu'un jech ono'ox ta xal ti oy c'usi tsots sc'oplal albil yu'un ti Moisese. 9Yu'un xi s'elan ts'ibabil ta jpoc svunal ti oy c'usi tsots sc'oplal albile: “Mu xalapbe svosal sni' ti jmaj-trigo vacaxe.” Ti va'i s'elan taje, ti Diose ma'uc tsots sc'oplal ta xa'i ti vacaxe. 10Ti bu tsots sc'oplal ta xa'ie, ja' ti vo'otique. Yu'un ti oy c'usi tsots sc'oplal albile laj yich' ts'ibael ta jventatic. Jech un ti buch'u ta sloc ti banomile xchi'uc ti buch'u ta smaj ti ts'unobale, yu'un spatoj yo'ntonic ta smalael ti c'usi xloc' x'ayan talel ta stael ti sve'elique. 11Ti jech laj jts'un laj jtec'an ta avo'ntonic ti sc'op Diose, ¿mi yu'un yepal ta xavich' avocolic ti mi ta xavac'beicun ti c'usi ta xtun cu'une? 12Ti jech malq'uinbil avu'unic ti yan jcholc'opetique, xu' jech xamalq'uinuncutic ec. Ja'uc le'e, ma'uc laj jtijcutic ta yalbel sc'oplal, c'ajomal no'ox jbainoj jbacutic talel yo' mu manbiluc ta xc'ot avu'unic ti lequil ach' c'op yu'un ti Cristoe. 13Xana'ic lec xtoc ti buch'utic ta x'abtejic ta jtuneletic yu'un ti ch'ulnae, ja' cuxulic o ti c'usi ta x'och talel ta ch'ulnae. Ti xcaltique, ja' ti buch'utic sbainojic ta yaq'uel ti milbil matanal ta sba ti altare, c'otem ta sventaic ta stunesel ta slajesel ti chon bolom ti ta xich' milel ti bu taje. 14Ja' jechic ec ti buch'utic ta x'abtejic ta yalel ti lequil ach' c'ope, nopbil yu'un Dios ti tey ta sta sve'elic ti bu ta x'abtejique. 15Taje, mi ja'uc laj jtij ta alel ta atojolic. Mi ja'uc ta xcalboxuc ava'iic yo' ta xavac'beicun ti c'usi ta xtun cu'une. Chamcun xcha' mi jech ta jpase, mi junuc oy buch'u xtal smac ta be ti xlaet no'ox ti banomil ta xca'ie. 16Mu xa ono'ox cha'beluc un ti mi mu xcal ti lequil ach' c'ope, ti c'alal jbainoj lec ta yalele. Laj to ta alel ma' ti xitoyet xchi'uc une. 17Ti yu'unuc lajuc jt'uj jtuc ti cabtele, xu' ta xcal ti oy jtojol ta xquich'e. Le'e, ma'uc laj jt'uj jtuc, ja' ac'bilun yu'un ti Diose. 18Ti jtojol ta xca'ie, ja' ti ximuyubaj xa yu'un ti mu'yuc ta jc'anbe stojol ti lequil ach' c'op ta xcale, yu'un mu'yuc ta xcac' ta bainel ti c'usi xtun cu'un ti jech jcholc'opune. 19Manchuc mi mu'yuc buch'u smosovinojun, c'otemun ta mosovil yu'un scotolic yo' yepal no'ox ta xquic' talel ti jnaclejetic ta stojol ti Cristoe. 20C'alal oyun ta stojol ti jchi'iltac ta israelal ti tsots sc'oplal ta xa'iic ti oy c'usi tsots sc'oplal albil yu'un ti Moisese, ta jco'oltas jba jech c'u cha'al ti stuquique yo' ta jventa xjel ti snopbenal yu'unique, ac'o mi mu'yuc xa sbainojun ti oy c'usi tsots albil sc'oplale. 21C'alal oyun ta stojol ti jyanlumetic ti mu'yuc ya'binojic ti oy c'usi tsots sc'oplal albil yu'un ti Moisese, ta jco'oltas jba jech c'u cha'al ti stuquique yo' ta jventa ta xjel ti snopbenal yu'unique. Ti va'i s'elan taje, mu yu'unuc ta jbajbe smantal ti Diose, yu'un oyun ta stojol ti Cristoe. 22C'alal oyun ta stojol ti jch'unolajeletic ti buch'utic mu'yuc yip ti yo'ntonique, ta jco'oltas jba jech c'u cha'al ti stuquique yo' ta x'ayan yip ti yo'ntonic ta xch'unel ti coltael ta xcalbe ya'iique. Ja' jech ta jco'oltas jba jech c'u cha'al ti c'u s'elan oyic ti jujuchope yo' ta xc'ot ta yo'ntonic ti coltaele. 23Jech ta jpas ta sventa ti lequil ach' c'op ti ja' colebale yo' jech jmoj ta jtatic ti ta xijcolotic yu'un ti lequil ach' c'ope. 24Xana'ic lec ti j'anilajeletique, scotolic ta x'anilajic, ja'uc le'e, jun no'ox ti buch'u ta xich' ti matanale. Lec un cha'e, jechuc anilajanic ec yo' ta xataic ti matanale. 25Scotol ti buch'utic ta xchapan sbaic ta tsalvanej ta tajimole, mu stunesic ti c'usi ta soquesatique. Ja' jech ta spasic yo' ta xich'ic ti matanale ac'o mi ja' no'ox xotbil muil nichim ti mu jaluc xtune. Yan ti vo'otique cac'ojbetic batel yipal ta stsalel ti cajcontratique yo' ta jtatic ti matanal ti mu sna' soc sbatel osile. 26Ta jventa ti vu'une, mu ta jeche'uc no'ox xivilet ta anil mi mu'yuc c'usi jq'ueloj batele. Mi ja'uc jeche' no'ox xjayluj jelavel yic'al jc'ob c'alal ta jmaj ti cajcontrae. 27Ti vu'une tsots ta xcac'be yich' svocol ti jbec'tal jtacopale. Ta xcotes ta be yo' mu nacauc no'ox ta x'ech' jvocol c'alal vu'un laj calbe ya'i yan ti xu' ta staic ti smotonique.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\