1 San Juan 1

1Ta jts'ibaboxuc talel sc'oplal ti Buch'u oy xa ono'ox c'alal lic ayanuc talel scotol ti c'usitic oye. Yu'un laj quil ta jsatcutic, xchi'uc laj ca'ibecutic ti sc'opojele. Ti laj quilcutic laj jpiccutic taje, ja' sc'oplal ti Buch'u yich'oj ta sventa ti cuxlejale. 2Ti Buch'u yich'oj ta sventa ti cuxlejale, laj yac' sba ta ojtiquinel ta jtojolcutic. Yu'un laj quilcutic, xchi'uc ta xcalcutic ava'iic sc'oplal ti Buch'u yich'oj ta sventa ti cuxlejal sbatel osile. Yu'un xchi'inoj to ox sbaic xchi'uc ti Dios Totile. Laj yac' sba ta ilel ta jtojolcutic avi tana li' une. 3Ja' ta xcalcutic ava'iic sc'oplal ti Buch'u laj quilcutique, ti laj xa ca'ibecutic ti sc'opojele, yo' jech jun avo'ntonic ta jtojolcutic jech c'u cha'al ti vu'uncutic jun co'ntoncutic ta stojol ti Jtotic Diose, xchi'uc ti Xnich'one, ja' ti Jesucristoe. 4Ti jech ta jts'ibacutic talel ta atojolic taje, yo' jech co'ol xijmuyubajotic ta j'ech'el. 5Xi s'elan ma' ti laj quich'cutic chanubtasel yu'un ti Jesucristoe, ti ta xcalcutic ava'iic ta atojolique: sac jaman no'ox xojobal yutsilal ti Diose, mi jutebuc oy ic'al osil ta stojol. 6Mi ta xcaltic ti junotic xchi'uque ti c'alal oyotic ta ic'al osile, jutbil ti c'usi ta xcaltique, ti c'usi ta jpastique. 7Mi oyotic ta saquilal osil jech c'u cha'al ti Dios oy ta saquilal osile, va'i unbi, co'ol co'ntontic jcotoltic. Ja' jech xtoc xch'ich'el ti Xnich'one, ja' ti Jesucristoe, ta spoc ti c'usiuc no'ox mulil ti oy ta jtojoltique. 8Mi ta xcaltic ti mu'yuc ti jmultique, ta jlo'la jba jtuctic, mu'yuc c'usi melel ta jtojoltic. 9Ta sventa ti oy stuq'uil yo'nton ti Diose, mi jamal ta xcalbetic Dios ti jmultique, jpat co'ntontic ta stojol ti ta xch'ay ti jmul jcolo'tique, xchi'uc ta spoc ta stus loq'uel scotol c'usiuc no'ox mu stac' q'uelel ti c'usi ta jpastique. 10Mi ta xcaltic ti mu'yuc jtaoj jmultique, ta jbistic ta jutc'op ti Diose c'alal ta xal ti jsa'mulilotique, mi ja'uc c'otem ta co'ntontic ta xch'unel ti sc'ope.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\