1 San Juan 2

1Jnich'nabtac, ti jech ta jts'ibaboxuc talel li'e, yo' mu staojuc yav ta xasa' amulic. Ja'uc le'e, mi oy buch'u junucal avu'unic laj sta ti smule, oy jun J'et'esej-c'op cu'untic ta stojol ti Jtotic Diose, ja' ti Jesucristo ti oy stuq'uil yo'ntone. 2Ti jech laj yac' sba ta milel ti Jesucristoe, laj jtatic yu'un ti ch'aybil c'ot ti jmultique. Ma'uc no'ox ti vo'otique, ja' jech c'ot ta stojol scotol ti jnaclejetic ta sjoylej banomile. 3Mi ta jch'unbetic smantal ti Diose, jna'tic lec unbi ti xcojtiquintic leque. 4Mi oy buch'u ti xi ta xale: “Xcojtiquin ma' ti Diose”, mi mu'yuc ta xch'unbe ti smantale, ja' jun jutc'op, mu'yuc c'usi melel ta stojol. 5Ja'uc ti buch'u ta spas ti c'usi ta xale, j'ech'el c'ux ta xa'i ti Diose, ta jna'tic unbi ti junotic xchi'uc ti Diose. 6Ti buch'u ta xal ti junic xchi'uc ti Diose, jechuc cuxiuc jech c'u cha'al cuxi ti Jesucristoe. 7Ma'uc ach' mantal ti ta jts'ibaboxuc talel ti sc'oplale, Jchi'iltac, ja' ono'ox ti mantal ti oy ta atojolic ta sliquebale. Ti mantal taje, ja' ono'ox ti laj ava'iic talel sc'oplal ta vo'nee. 8Manchuc mi jech un, co'ol s'elan ach' mantal ta jts'ibaboxuc talel ta atojolic. Yu'un jbel sc'oplal vinaj ta stojol ti Cristo jech c'u cha'al ta xvinaj ta atojolique. Yu'un xojobin xa talel ti saquilal osil ta atojolique, laj xa avictaic comel ti ic'al osile. 9Mi oy buch'u ta xal ti oy ta saquilal osile, ti xti'et to sjol ta stojol ti xchi'ile, jbel sc'oplal oy to ta ic'al osil. 10Ti buch'u c'ux ta x'a'yivane, oy ta saquilal osil. Mu'yuc xa c'usi chopol oy ta stojol yo' ta xyalese ta mulil. 11Ti buch'u xti'et no'ox sjol ta stojol ti yan xchi'iltaque, ta xanav ta ic'al osil, yu'un mu sna' bu ta xbat, pasem ta ma'sat yu'un ti ic'al osile. 12Ti jech ta jts'ibaboxuc talel li'e, Jnich'nabtac, yu'un ti Diose laj xa xch'ay stub amulic ta sventa ti Jesucristoe. 13Ti jech ta jts'ibaboxuc talel li'e, totil me'iletic, yu'un laj xa avojtiquinic ti Buch'u oy xa ono'ox c'alal lic meltsajuc talel scotole. Ti jech ta jts'ibaboxuc talel li'e, querem tsebetic, yu'un laj xa apech'ic ta teq'uel ti pucuje. Ti jech ta jts'ibaboxuc talel li'e, Jnich'nabtac, yu'un laj xa avojtiquinic ti Jtotic Diose. 14Ti jech laj jts'ibaboxuc talel li'e, totil me'iletic, yu'un laj xa avojtiquinic ti Buch'u oy xa ono'ox c'alal lic meltsajuc talel scotole. Ti jech laj jts'ibaboxuc talel li'e, querem tsebetic, yu'un tsotsoxuc, yu'un oy ta avo'ntonic ti sc'op Dios ti laj ach'unique, yu'un laj xa apech'ic ta teq'uel ti pucuje. 15Mu xbat avo'ntonic ta sc'upinel ti sba banomile xchi'uc ti c'usitic oy yu'une. Yu'un ti buch'u ta xbat yo'nton ta sc'upinel ti sba banomile, mu'yuc c'ux ta xa'i ti Jtotic Diose. 16Yu'un ma'uc liquem talel ta stojol Dios ti c'usi ta xac' ti sba banomile, yu'un liquel talel ta stojol ti sba banomil ono'oxe. Xi s'elan ta xac' sc'upijel ti banomile: ja' ti sc'upijel o'ntonale, ti c'usi lec ta xil ti satile, ti xijtoyet xa yu'un ti c'usi oy x'ayan li' ta banomile. 17Yu'un ti sba banomile, ta xlaj batel ti c'usi oy yu'une, xchi'uc scotol ti sc'upijel o'ntonale. Ja'uc ti buch'u ta spas ti c'usi oy ta yo'nton ti Diose, ta xcuxi o sbatel osil. 18Jnich'nab, ti li'e, slajeb xa batel ti c'ac'ale. Ava'binojic xtoc ti ta xvul ta loq'uel jun yajcontra ti Cristoe. Avi tana li'e, yepal xa oy buch'u ta scontrainic ti Cristoe. Jech o xal un, jna'tic lec ti slajebtic xa batel ti c'ac'ale. 19Ti buch'utic taje, ja' jchi'iltic to ox ti li' loc' ta jtojoltique, ti c'alal ma'uc ono'ox jchi'iltique. Ti ja'uc jchi'iltique, li' oy ta jtojoltic ti jechuque. Ti jech iloc' ta jtojoltique, yo' jech ta xvinaj ti mu jmojuc oyotic xchi'uque. 20Ti Cristoe laj xa yac'boxuc avich'ic ti Ch'ul Espíritue, acotolic jamal aba asatic. 21Ti jech ta jts'ibaboxuc talel li'e, mu yu'unuc ti mu xavojtiquinic ti bu ja' melele, yu'un laj xa avojtiquinic. Xana'ic lec xtoc, ti bu ja' melele, mu x'ayan talel jbeluc jutbil c'op. 22¿Buch'u ti jutc'op un cha'e? Ja' ti buch'u ta xal ti ma'uc Cristo ti Jesuse. Taje, ja' yajcontra Cristo, yu'un ta scontrain ti Dios Totile, xchi'uc ti Nich'onile. 23Buch'uuc no'ox ti ta scontrain ti Nich'onile, mu'yuc oy ta stojolic ti Dios Totile. Ti buch'u ta xich' ta muc' ti Nich'onile, ta xich' ta muc' xtoc ti Dios Totile. 24Jech o xal un, bejbunuc o ta avo'ntonic ti lequil ach' c'op ti laj ava'iic talel ta sliquebale. Mi jech xbejbun o ta avo'ntonic ti c'u s'elan laj ava'iic talel ta ba'yele, junoxuc xchi'uc ti Nich'onile, xchi'uc ti Dios Totile. 25Yu'un xi ono'ox laj yalbe sc'oplal ta j'ech'el ti Jesucristoe: “Ta xavich'ic ti cuxlejal sbatel osile.” 26Ti jech laj jts'ibaboxuc talel ti jvun li'e, yo' mu xalajic ta lo'lael yu'un ti jlo'lavanejetique. 27Ja'uc ti vo'oxuque avich'ojic xa ti Ch'ul Espíritu ti laj yac'boxuc ti Cristo yo' jech ventainbiloxuque. Ma'uc tsots sc'oplal oy buch'u ta xaschanubtasoxuc, yu'un ti Ch'ul Espíritu ti laj avich'ic ac'bele, ja' ta xac'boxuc ana'ic scotol. Yu'un ti c'u s'elan ta xac'boxuc ana'ique, ja' melel, ma'uc jutbil. Junuc avo'ntonic cuxianic ta stojol ti Cristoe jech c'u cha'al ta xac' ana'ic ti Ch'ul Espíritue. 28Avi tana une, Jnich'nab, junucoxuc ta stojol ti Cristoe yo' jech jun co'ntontic ta stojol ti c'alal ta xvul ta loq'uele, yo' mu xijq'uexav ta stojol c'alal ta xtale. 29Ti vo'oxuque xana'ic lec ti oy stuq'uil yutsil yo'nton ti Jesucristoe. Sc'an ta xana'ic xtoc, scotol ti buch'utic oy slequil stuq'uil ti c'usi ta spasique, ja' xnich'nabtac ti Diose.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\