1 San Juan 4

1Jchi'iltac, mu xach'unbeic scotol ti ta xalic ti ja' liquem talel ta stojol ti Diose. A'yibeic yo'nton ba'yel yo' jech ta xvinaj mi ja' Ch'ul Espíritu yu'un Dios ti oy ta stojolique, mi ma'uc. Yu'un ti banomil avi tana li'e, nojem ta epal jutc'opetic. 2Xi s'elan ta ojtiquinel ti buch'u yich'oj Xch'ul Espíritu ti Diose: scotol ti buch'u ta xal ti tal yich' sbec'tal ti Cristo jech c'u cha'al jun vinique, yich'ojbe Xch'ul Espíritu ti Diose. 3Ti buch'utic mu jechuc ta xalbe sc'oplal ti Jesuse, mu'yuc yich'ojbe Xch'ul Espíritu ti Diose, yu'un ja' yich'ojbe xch'ulel ti yajcontra Cristoe. Ava'binojic sc'oplal ti ta xtal ti yajcontra Cristoe. Avi tana une, li' xa oy ta banomile. 4Jnich'nabtac, yu'unoxuc xa ti Diose, atsalojic xa ti jutc'opetic taje. Ti Buch'u oy ta atojolique, jelavem smuc'ul stsatsal, ja' mu sta ti buch'u oy ta stojolic ti buch'u sventainojic ti sba banomile. 5Yu'un ti stuquique sventainojic ti sba banomile. Jech o xal naca sc'oplal sba banomil ta xalic. Ti buch'utic sventainojic ti sba banomile ta xa'ibeic ti sc'ope. 6Ja'uc ti vo'otique, yu'unotic xa ti Diose. Ti buch'u ta xojtiquin ti Diose ta xa'i ti jc'optique. Ti buch'u ma'uc yu'un ti Diose, mu sc'an xa'i ti jc'optique. Ti jech taj une, ja' jech xu' ta ojtiquinel buch'u ja' xnich'nabtac ti Diose, xchi'uc buch'u ja' xnich'nabtac ti jlo'lavaneje. 7Tsots sc'oplal ti c'uxuc xca'i jbatic ta jujun tale, Jchi'iltac, yu'un ti syail xc'uxul o'ntonale, ja' liquem talel ta stojol ti Diose. Buch'uuc no'ox ti oy syail xc'uxul yo'ntone, ja' xnich'on Dios, xchi'uc xojtiquin ti Diose. 8Yu'un ti buch'u mu'yuc syail xc'uxul yo'ntone, mu xojtiquin ti Diose, yu'un ti Diose c'ux ta x'a'yivan. 9Yu'un ti Diose laj yac' ta ilel ti syail xc'uxul yo'nton ta jtojoltique, ti laj stac talel li' ta banomil ti c'ajomal yo jun ti Xnich'one, yo' jech ta jtatic jcuxlejaltic ta sventa. 10Ti syail c'uxul o'ntonale, xi s'elane: yu'un ma'uc vo'otic ba'yel c'ux laj ca'itic ti Diose, yu'un ja' stuc ba'yel laj xc'uxubinotic ta sventa ti laj stac talel ti Xnich'one, yo' jech ta jtatic ti ch'aybil ta xc'ot ti jmultic ta sventae. 11Mi jech laj xc'uxubinotic ti Diose, Jchi'iltac, jech o xal un, jechuc me c'uxuc xca'i jbatic ta jujun tal. 12Mi junuc oy buch'u yiloj ma' ti Diose. Mi c'ux ta xca'i jbatic ta jujun tale, oy ti Dios ta jtojoltique, ta xvinaj ta jtojoltic ma' ti syail xc'uxul yo'ntone. 13Svinajeb ti oyotic ta stojol ti Diose, ti oy ti Dios ta jtojoltique, ja' ti laj yac'botic ti Ch'ul Espíritu yu'une. 14Vu'uncutic quilojcutic, xchi'uc jamal ta xcalcutic sc'oplal ti Jtotic Diose, ti laj stac talel ti Xnich'one yo' jech tal spoj scolta ti jnaclejetic ta banomile. 15Buch'uuc no'ox jamal ta xal ti ja' Xnich'on Dios ti Jesuse, oy ta stojol ti Diose; oy ti Dios ta stojol eque. 16Ti jech taj une, jech ta jna'tic, ta jch'untic ti c'ux ta xijya'iotic ti Diose, yu'un ti Diose c'ux ta x'a'yivan. Ti buch'u oy ta stojol ti syail xc'uxul o'ntonale, oy ta stojol ti Diose, xchi'uc oy ti Dios ta stojol eque. 17Ti jech taj une, ta xvinaj ta j'ech'el ti oy syail xc'uxul o'ntonal ta jtojoltique yo' jech ta jpat co'ntontic ta stojol c'alal ta xc'ot sc'ac'alil ti chapanele. Ti vo'otic li' ta banomile, yu'un co'ol co'ntontic jech c'u cha'al ti Jesucristoe. 18Mi oy ti syail xc'uxul o'ntonale, laj to c'op ma' ti oy xi'ele. Yu'un ti bats'i syail xc'uxul o'ntonal ta j'ech'ele, mi ja'uc oy xi'el. Yu'un ti xi'ele, naca vocol ta xac'. Ti buch'u tsacbil no'ox ta xi'el ta xa'ie, mu'yuc to c'otem lec ta yo'nton ti c'uxubinbil yu'un ti Diose. 19Ti vo'otique c'ux ta xca'itic ti Diose, yu'un ba'yel laj xc'uxubinotic. 20Mi oy buch'u ta xal: “Ti vu'une c'ux ta xca'i ti Diose”, mi xti'et sjol ta stojol yan xchi'iltaque, ja' jun jutc'op. Yu'un mi mu'yuc c'ux ta xa'i ti xchi'il ti ta xil ta sate, mi ja' xa la c'ux ta xa'i ti Dios ti mu xil ta sate. 21Yu'un ti Cajvaltic Jesucristoe xi laj yalbotic comel ti smantale: “Ti buch'u c'ux ta xa'i ti Diose, ac'o c'uxuc ta xa'i xtoc ti xchi'iltaque.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\