1 San Pedro 2

1Ja' yu'un un, ictaic ti c'usitic ep ta tos mulile, ti lo'lavaneje, ti pac'taejbaile, ti it'ix o'ntonale, xchi'uc ta sbolesel ti c'opetique. 2Jechuc avo'ntonic jech c'u cha'al ti jvoq'uel olol ti naca xchu' batem ta yo'ntone. Jechuc batuc avo'ntonic ta sa'el ti sc'op Diose yo' jech ta xatsac avipic ta ch'iel xchi'uc ta stael ti acoltaelique, 3yu'un laj xa avilic yutsil slequilal ti Cajvaltique. 4Nopajanic talel un chae ta stojol ti Cajvaltic ti co'ol s'elan jbej cuxul tone, ti laj sjip laj stenic loq'uel ti jnaclejetic ta banomil ti c'alal ja' t'ujbil ton yu'un ti Diose, ti cajal ta j'ech'el ti sc'oplale. 5Ti jech taj une, ti vo'oxuque, co'ol a'elanic ton ti cuxule, ti ta xavac' abaic ta tunel yu'un ti Diose, yo' jech ta xac'otic ta xch'ul ch'ulna ti t'ujbiloxuc yu'une, yo' jech ta xacomic ta paleal yu'un ti Diose, ti ta sventa ti Jesucristoe, ta xavaq'uic ch'ul matanal ti lec ta xil ti Diose. 6Yu'un ti ch'ul c'ope xi ta xal xtoque: “Ta xcac' jbej ton sventa sliquebal na ta jteclum Sión, ti tsots sc'oplal ta j'ech'ele, ti t'ujbile, ti cajal ta j'ech'el ti sc'oplale. Ti buch'u ta spat yo'nton ta stojole, mu sta ti xvulvun yo'nton ta xcome.” 7Cajal sc'oplal c'otem ta atojolic ma' ti ton taje, ti vo'oxuc c'otem ta avo'ntonic ta xch'unele. Ja'uc ti buch'u mu xc'ot ta yo'ntonic ta xch'unele, jbel sc'oplal ta xc'ot ta stojolic jech c'u cha'al ti xi ta xal ti ch'ul c'ope: “Ti jbej ton ti laj stenic loq'uel ti jva'anej naetique, ja' c'ot ta sliquebal xchiquin ti nae.” 8Oy bu xi ta xal ti ch'ul c'op xtoque: “Ta xc'ot ta jbej jmac-acanil ton yu'unic, ta jbej jbalch'unvanej ton yu'unic.” Yu'un xi s'elan q'uelel talel ta stojolic ta scoj ti mu xc'ot ta yo'ntonic ta xch'unel ti sc'op Diose: ta sbosi yacan xchi'uquic, yu'un jech ono'ox albil sc'oplalic. 9Ti vo'oxuque, alab nich'nabiloxuc ti t'ujbiloxuque, yu'un paleoxuc ti avac'oj abaic ta tunel yu'un ti Diose, yu'un ch'ul jteclumoxuc, yu'un yalab xnich'naboxuc ti Diose. Ti jech taj une, yo' jech ta xavabtelanic ta yalel ti oy c'usi jun yutsil slequil laj spas ti Diose. Yu'un laj yic'oxuc loq'uel ta ic'al osil, la'ochic xa batel ta saquilal ti ja' xch'ul lequilale. 10Ti ta vo'nee, ma'uc to ox yalab xnich'naboxuc ti Diose. Avi tana li'e, yalab xnich'naboxuc ti Diose. Ti ta vo'nee, mu'yuc Buch'u laj xc'uxubinoxuc, ja'uc avi tana li'e, c'uxubinbiloxuc xa yu'un ti Diose. 11Ti jech j'ech'el-beoxuc li' ta banomile, Jchi'iltac, ta jc'anboxuc vocol ta atojolic ti mu xavac'be abaic ti c'usi ta sc'an ti sc'upijel avo'ntonic ti contra xil sbaic xchi'uc ti ach'ulelique. 12Oyuc slequil stuq'uil ajolic ta stojol ti buch'utic yan yajvalique, ac'o mi yacal ta yalel ta atojolic ti jun to chopol jnaclejoxuque. Yu'un ti c'alal ta xilic ti c'usi lec ta xapasique, ta xlic lequil-c'opojicuc ta stojol Dios c'alal ta sta sc'ac'alil ta x'ich'bat ti yeique. 13Ta sventa ti Cajvaltique, ta xcal ava'iic, ch'unbeic smantal ti j'abteletic va'anbilic yu'un ti jnaclejetique, xchi'uc ti banquilal ajvalil ti cajal yabtel yich'oje, 14xchi'uc ti its'inal ajvaliletic ti va'anbilic ta stsitsel ti buch'u chopol c'usi ta spasique, xchi'uc ich'bil ta muc' ta xc'ot yu'un ti buch'utic lec ti c'usi ta spasique. 15Yu'un ti Diose oy ta yo'nton ti lecuc ti c'usi ta xapasique yo' jech ta sts'ijtsaj avu'unic ti buch'utic bolinebique, xchi'uc ti buch'utic mu'yuc sbijilique. 16Aq'uic ta ilel ti colemoxuque. Ti jech colemoxuque, mu xajoybinic ta spasel ti c'usi chopole. Vinajuc ti ja' yajtuneloxuc ti Diose. 17Ich'ic ta muc' scotol. C'uxuc xava'iic ti jch'unolajeletique. Xi'taic ti Diose. Ich'ic ta muc' ti banquilal ajvalile. 18Mosoviletic, ta sjunuluc avo'ntonic, ch'unbeic smantal ti avajvalique, ma'uc no'ox ti buch'u oy slequil yo'ntone, xchi'uc ti sna' xc'uxubinvane. Ja' jech pasic ta stojol xtoc ti buch'u chopol yo'ntonique. 19Yu'un mi ta jeche' no'ox ta xac' avocolic ti avajvalique, lec ta xilot ti Dios c'alal mi ts'ic avu'unic ta sventa ti oy atunelic ta stojole. 20Yan mi oy c'usi chopol ta xapasic ti jech ta xavich'beic stojole, ¿c'usi bal o ats'icoj ti vocole? Mi ja' ta xavich' avocol yu'un ta spasel ti c'usi leque, mi ta smuc'ul avo'nton ts'ic cuch avu'un ti vocole, lec ta xilot ti Diose. 21Yu'un ja' jech smelol laj staoxuc ta iq'uel ti Diose, yu'un ti Cristoe laj yich' svocol ta aventaic. Laj yac' iluc c'u s'elan ta ts'acliel. 22Ti Cristoe, mi jutebuc laj sta ti smule, mi ja'uc oy buch'u laj slo'la. 23C'alal oy c'usi chopol ta x'albate, mu ta iluc laj stac' sutel. Ti c'alal yacal ta xich' svocole, mu'yuc ti sibtasvan xa ta spaquel sutele. C'ajomal laj sc'uban sba ta stojol Dios, ti Buch'u stalel tuc' sna' xchapanvane. 24Ti Cristoe laj sbain ta sbec'tal stuc ti jmultic c'alal cham laj ta curuse, yo' jech ta xlaj x'ech' sc'oplal ti mulil oy ta jtojoltique, yo' jech ta jtamtic ta spasel ti c'usi oy smelol stuq'uile. Yu'un ta sventa ti yayij ti Cristoe, laj ata acolelic yu'un. 25Ti ta vo'nee, co'ol a'elanic jech c'u cha'al ch'ayemal chij laxanavic. Avi tana li' une, lasutic xa talel ta stojol ti Cristoe. Ja' ta xchabioxuc jech c'u cha'al ti jq'uel-chije, yu'un ja' sbainoj ti ach'ulelique.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\