1 Tesalonicenses 3

1Va'i un, c'alal mu xa ts'icbaj xca'icutique, laj jnopcutic ta xicom jtuccutic ta jteclum Atenas. 2Laj jtaccutic talel ta sq'ueleloxuc ti jchi'il Timoteoe, yu'un ja' yajtunel Dios ti jmoj ta xi'abtejcutic ta yalel ti lequil ach' c'op yu'un ti Cristoe. Laj jtaccutic talel ta atojolic yo' jech ta stsatsubtas avo'ntonic ti j'ech'el c'otuc ta avo'ntonic ta xch'unel ti Jesucristoe, 3yo' jech mu'yuc buch'u junucal xchibaj avu'unic yu'un ti vocole. Ta sventa taje, xana'ic lec ti ta ono'ox xquich' jvocoltic yu'une. 4Yu'un c'alal oyuncutic to ox ta atojolique, jech ono'ox laj calboxuc ava'iic ti ta ono'ox xquich' jvocole. Jech ono'ox c'ot ta pasel ta atojolic jech c'u cha'al laj calboxuque, xana'ic xa un. 5Ti jech mu xa ts'icbaj ta xca'i ti c'u a'elanique, jech o xal laj jtac ta jaq'uel mi c'otem to ta avo'ntonic ta xch'unel ti Cajvaltique, yu'un lixi' mi oy bu laj sujoxuc ta spasel chopol ti pucuje, ti jeche no'ox mu'yuc c'usi tun o ti cabtelcutic ta atojolique. 6Avi tana un, ti Timoteoe vul xa ta jtojolcutic ti ay ta atojolic ta Tesal├│nicae, ti jun yutsil ti c'op yich'oj talele. Laj yal ca'icutic ti staoj yav c'otem ta avo'nton ta xch'unel ti Cajvaltique, ti oy syail xc'uxul avo'ntonique. Laj yal ca'icutic ti oyuncutic ono'ox ta avo'ntontique. Laj yal ca'icutic ti ta xac'an ta xaq'uel ava'i ti jsatcutic jech c'u cha'al ti vu'uncutic ta jc'an ta jq'uel ca'icutic ti asatique. 7Ti jech taj une, Jchi'iltac, laj to avaq'uic spatobil co'ntoncutic c'alal laj ca'icutic ti staoj yav c'otem ta avo'ntonic ta xch'unel ti Cajvaltique c'alal ja' o oyuncutic ta vocole. 8Xcuxet to batel ti banomil ta j'ech'el laj ca'icutic ti staoj yav jun avo'ntonic ta stojol ti Cajvaltique. 9Ti jech taj une, ┬┐mi yu'un la xlaj ta albel vocol ti Dios cu'untic ta aventaic ti ximuyubajcutic ta j'ech'el ta stojole? 10Yu'un c'ac'al ac'ubal xivocoletcutic ta stojol ti Diose, ti ac'o yac' ye sti' stuc yo' jech ti vu'uncutic ta xbat jq'uelotcutique, xchi'uc ta yalbeloxuc ava'iic ti c'usi to sc'an yo' ta xc'ot lec ta ch'unel avu'unique. 11Yu'un oy ta co'ntoncutic ac'o xiscoltauncutic stuc ti Jtotic Diose xchi'uc ti Cajvaltic Jesucristoe yo' jech xtal jvu'lanoxuc. 12Ja'uc stuc ti Cajvaltique ac'o yepajes ta avo'ntonic ti c'uxuc xava'i abaique, xchi'uc ti c'uxuc xava'iic ti yan jnaclejetic jech c'u cha'al ti c'uxoxuc ta co'ntoncutique. 13Ti stuque ac'o yac'boxuc yip avo'ntonic yo' mu'yuc c'usi quechel mac avu'unic, yo' mu'yuc amulic ta xc'ot ava'an abaic ta stojol ti Jtotic Dios cu'untique c'alal ta xcha'sut talel ti Cajvaltic Jesucristoe xchi'uc ti yu'untaque.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\