1 Tesalonicenses 5

1Jchi'iltac, ma'uc tsots sc'oplal ta xcalboxuc ava'iic ta jlic vun ti c'usi ora sc'ac'alil yorail ta xc'ot ta pasele. 2Yu'un ti sc'ac'alil ta xtal ti Cajvaltique, xana'ic lec ti ch'ayal o'ntonal ta xvul tavanuc jech c'u cha'al jun j'elec' ta xtal ta ac'ubaltique. 3Yu'un ti c'alal xi ta xalic ti jnaclejetic ta banomile: “Lamajem c'op, mu'yuc xi'el, lec oy scotol”, ja' o ta jech yepal ta xtal ti tsots vocol ta stojolic jech c'u cha'al junuc ants ta ora no'ox stsic'luj xc'uxul ti yole, mi junuc oy buch'u ta xcol. 4Ja'uc ti vo'oxuque, Jchi'iltac, ma'uc xa oyoxuc ta ic'al osil ti ch'ayal avo'ntonic ta xvul staoxuc ti Cajvaltic jech c'u cha'al ti jun j'eleq'ue. 5Acotolic ti vo'oxuque oyoxuc xa ta saquilal osil, ta c'ac'altic. Ma'uc xa oyoxuc ta ic'al osil, ta ac'ubaltic. 6Jech o xal un, ma'ucuc me ti batem jch'uleltic ta vayel jech c'u cha'al ta spas ti yane. Viq'uiluc lec ti jsatique. Cuxuluc lec ti co'ntontique. 7Yu'un ti buch'u ta xvayique, ta xyacubic, ja'ic ti buch'utic oyic ta ac'ubaltique. 8Yu'un ti vo'otique oyotic xa ta saquilal osile, cuxuluc lec ti co'ntontique. Ja'uc me c'otemuc ta jpojobbailtic ti c'otem ta co'ntontic ta xch'unel ti Cajvaltique, ti oyuc ti syail xc'uxul o'ntonale, ti c'otemuc ta jpojobbailtic ti jmalatic ti jbel sc'oplal ta xijcole jech c'u cha'al ti soldado lec smacoj sti' yo'nton sjol yu'un ti smacobbaile. 9Yu'un ti Diose ma'uc laj yic'otic talel ta yich'el ti tsitsele, yu'un laj yic'otic ta stael ti jcoleltic ta sventa ti Cajvaltic Jesucristoe. 10Yu'un ti Jesucristoe cham ta jcojtic yo' jech jmoj ta xijcuxiotic xchi'uc, yu'un oyotic ta yoc ta sc'ob manchuc mi cuxulotic to mi chamemotic xa c'alal ta xtale. 11Jech o xal un, coltao abaic, tsatsubtasbo aba avo'ntonic ta jujun tal jech c'u cha'al ta xapasic ono'oxe. 12Ti jech jchi'il jbatique, ta jc'anboxuc avocol ta atojolic ti ich'ic ta muc' ti buch'utic ta x'abtejic ta atojolic ta sventa ti Cajvaltique, ti buch'utic ta sbijubtasoxuque, ti ta stojobtasoxuque. 13Tsots sc'oplal ich'ic lec ta muc', c'uxubinic ta sventa ti jech ta x'abtejique. Lamajemuc avo'ntonic ta jujun tal acotolic. 14Ja' jech xtoc, ti jech jchi'il jbatique, ta jc'ubanboxuc ta atojolic, avocolicuc albeic ya'i mantal ti buch'utic ch'ajic ta abtele. Tsatsubtasbeic yo'nton ti buch'utic ta xchibaj ya'iique. Coltaic ti buch'utic mu'yuc yip yo'ntonique. Ts'icbo abaic acotolic. 15Bijanic me ti mu'yucuc buch'u junucal ta spac sutel ta chopol ti c'usi chopol spasbate. Ja' xloc' venta mi ta xavac'beic yipal ta spasel ti c'usi lec ta jujun tale xchi'uc ta stojol ti yan jnaclejetic ta banomile. 16J'ech'eluc muyubajanic no'ox. 17Mu xavicta abaic ta sc'oponel ti Diose. 18Scotol ti c'usiuc no'ox ta xvul ta atojolique, colaval, utic ti Diose. Yu'un ja' jech oy ta yo'nton ti Dios ta atojolic ti vo'oxuc c'otem ta avo'ntonic ta xch'unel ti Cristo Jesuse. 19Mu xamacbeic ta be yabtel ti Ch'ul Espíritu ti ta x'abtej ta atojolique. 20Mu xabajic ti buch'utic ta xalic ti oy c'usi ta x'ac'bat sna'ic yu'un ti Diose. 21A'yibeic lec smelol mi xco'olaj xchi'uc sc'op Dios ti c'usi ta xalique, ja' aq'uic ta venta ti ja' bu melele. 22Scotol ti c'usi chopole, ch'aco abaic loq'uel ta stojol. 23Ti Dios ti oy slamajemal yo'ntone, ac'o sva'an sba ta xchabiel ti ach'ulel avanimaique, xchi'uc ti abec'tal atacopalique yo' jech mu'yuc amulic ta xvul staoxuc ti Cajvaltic Jesucristo c'alal ta sut talele. 24Ti Dios ti Buch'u laj yic'oxuc ta stojole oy stuq'uil yo'nton. Scotol taje ta xc'ot ta spasel yu'un. 25C'oponic ti Dios ta jtojolcutic ti jech jchi'il jbatique. 26Chabanuc xavalbeic scotol ti jchi'iltique. Tsacbo aba ac'obic. 27Ti jech ac'bil cabtel yu'un ti Cajvaltique, ta jc'anboxuc vocol ta sventa ti Cajvaltique, avtaic ti jvun li'e ta stojolic scotol ti jch'unolajeletique. 28Ac'o sva'an sba ta atojolic ti Cajvaltic Jesucristoe. Jechuc.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\