1 Timoteo 1

1Vu'un Pablo, yajcholc'opun ti Jesucristoe, tacbilun, xchi'uc pasbilun ta mantal yu'un ti Jcoltavanej Dios cu'untique xchi'uc ti Cajvaltic Jesucristoe, ti ja' spatobil co'ntontique. 2Ta jts'ibabot talel jvun ta atojol, Timoteo, ti bats'i jnich'onot ta sventa ti co'ol c'otem ta co'ntontic ta xch'unel sc'op ti Cajvaltic ti laj calbote. Ta jc'an ac'o sva'an sba ta atojol ti Jtotic Diose xchi'uc ti Cajvaltic Jesucristoe, ti ac'o xc'uxubinote, ti ac'o yac'bot ti slajemal yo'nton ta atojole. 3C'alal ta xa xibat ta Macedoniae, laj jc'anbot vocol ti ta xacom li' ta jteclum Efesoe yo' jech ta xapajtsanan ti buch'utic ja' no'ox ta snopben stuquic ti c'usi ta xchanubtasvanique, 4ti mu sts'etan xchiquinic ta ya'yiel ti mu xlaj ta albel sc'oplal ti smuc'tot syayaique. Yu'un ti jech taje, ja' no'ox ta sliques c'op xchi'uquic ti mu'yuc c'usi bal oe, ti ma'uc ta xcoltavan yo' j'ech'el ta xc'ot ta o'ntonal ta xch'unel ti Cajvaltique c'alal oy ta yo'nton Dios ti c'otuc ta ch'unele. 5Smelol ti mantal taje, ja'uc ti c'otuc ta o'ntonal ti c'uxuc xca'i jbatic ta jujun tal ti loq'uem ayanem ta slequilal o'ntonale, ti oyuc stuq'uil ti snopbenale, xchi'uc ti jamaluc lec ti o'ntonal ta xch'unel ti Cajvaltique. 6Yu'un ti jech c'op taje, oy jlom laj xa stamic batel yan be xchi'uquic ti ja' no'ox ta stsacvanic ta c'op ti mu'yuc smelole. 7Yu'un sbis xa sbaic ta jchanubtasvanejetic yu'un ti oy c'usi tsots sc'oplal albil yu'un ti Diose ti c'alal mi ja'uc xa'ibeic smelol ti c'usi ta xalique, ti co'ol s'elan sna'ic xa yilel ti c'u s'elan ta xchanubtasvanique. 8Jna'tic lec, ti mantale jun yutsil slequil mi ta xich' tunesel ti bu sc'otebal o ti c'u s'elan ta xac' ta na'ele. 9Sc'an na'el vulesel ta o'ntonal ti ma'uc c'otem ta sventaic mantal ti buch'utic yacalic ta spasel ti c'usi leque. Ti oy c'usi tsots sc'oplal albile, ja' c'otem ta sventaic ti buch'utic jtoyobbaetique, ti jbaj-mantaletique, ti buch'u mu'yuc xch'ulel xa'i sbaique, ti jsa'muliletique, ti buch'u mu xaq'uic ta venta ti Diose, ti mu xaq'uic ta venta ti c'usi ch'unbile, ti jmilvanejetique, ti buch'utic ta smil ti stot sme'ique, 10ti buch'utic ta xmulivajique, ti buch'u ta xchi'in sbaic ti co'ol viniquetique, ti jmucul jchonvanejetique, ti jutc'opetique, ti buch'u sva'anic ta rextico Dios ta sjutel ti c'ope, ti xcaltique, ja' sc'oplalic ti buch'utic ta syanijesbeic smelol ti lequil chanubtasele. 11Taje, yu'un ja' jech ta xchanubtasvan ti ch'ul colebal lequil ach' c'op ti laj yac'bun jbain yalel ti ch'ul Diose. 12Col no'ox yalbun ti Cajvaltic Jesucristoe ti laj yac'bun quipe, ti laj yil jun co'nton ta stojole, laj yic'un ta yajtunel un 13manchuc mi lichopol-c'opoj ta stojol ta vo'nee, ti laj quilbajine, ti laj jsa'be smule. Ja'uc ti Diose laj xc'uxubinun, yu'un mu jna' ti c'usi ta jpase, yu'un ma'uc jch'unolajelun to ox. 14Mu no'ox albajuc yepal laj xc'uxubinun ti Cajvaltique, yu'un laj stic' sba ta jtojol yo' c'ot ta co'nton ta xch'unel, xchi'uc col no'ox yalbotic ti Cristoe ti laj yac'botic ti syail xc'uxul co'ntontique. 15Scotolicuc, c'otuc ta yo'ntonic ta xch'unel, yu'un ja' melel: Yu'un ti Cristo Jesuse tal ta banomil yo' tal spoj scolta ti jsa'muliletique, Ta scotol taje, vu'un ti banquilal jsa'mulilun to oxe, ja' mu sta ti yane. 16Ti jech laj xc'uxubinun ti Diose, yo' ta xvinaj ti laj stsic'bun jmul jcolo' ti Jesucristoe. Yu'un jech ti Diose laj yac' ta ilel ta jventa ti xu' ta sta xcuxlejalic sbatel osil ec ti buch'utic ta xlic c'otuc ta yo'ntonic ta xch'unele. 17Sbateluc osil ich'biluc ta muc', albiluc slequilal yutsilal ti Ajvalile, ti jelavem sbijile, ti mu xvinaj ta q'uelele, ti laj to c'op sna' xcham xlaje, ti c'ajomal Dios stuque. Jechuc. 18Ta jc'ubanbot ta atojol, Nich'on Timoteo, paso me tsatsal ta spasel ti lequil abtel jech c'u cha'al laj yalic ono'ox ac'oplal ti jch'unolajeletic ti ac'bat sna'ic yu'un ti Diose, ti cuchuc avu'un ti avabtel ta sventa ti c'otem ta avo'nton ta xch'unel ti Cajvaltique, ta sventa ti oyuc slequil stuq'uil ti ajol avo'ntone. 19Yu'un oy jlom mu'yuc laj yaq'uic ta venta ti oy c'usi ac'bat sna'ic yu'un ti sjol yo'ntonique, ch'ayic ta be ta yich'el ta muc' ti Cajvaltique. 20Yu'un jech c'ot ta stojol ti Himeneoe xchi'uc ti Alejandroe, ti laj xa caq'uic ech'el ta yoc ta sc'ob ti pucuje yo' jech ta xchanic mu xchopol-c'optaic ti Diose.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\