1 Timoteo 3

1Ja' melel ma' ti xi ta xal ti c'op li'e: Ti buch'u sc'an ta x'och ya'i ta jventainvaneje, ja' ta spas jun lequil abtel. 2Jech o xal un, ti buch'u ta x'och ta jventainvaneje, sc'an ta stuc'ulan sba c'u s'elan ta xcuxi yo' lec ti sc'oplale. Sc'an tsots sc'oplal jun ti yajnile, ti lec xcuxlejale, ti tuc' sjol yo'ntone, ti yich'oj sba ta muq'ue, ti sna' xich' ta muc' yulo'tac ta xc'ot ta snae, xchi'uc lecuc xtojob ta chanubtasvanej. 3Sc'an ti ma'uc jun jyacubele, ti ma'uc jun jliquesej c'ope, ti ma'uc c'upijem yo'nton yu'un ti taq'uine, ti lecuc ti yo'ntone, ti lamajem ti yo'ntone. 4Sc'an ti xtojob lec c'u s'elan ta spas mantal ta yut snae, ti jch'unej-mantaluque, ti sna'uc x'ich'vanic ta muc' ti xnich'nabe. 5Yan mi mu xtojob c'u s'elan ta spas mantal ta yut snae, ¿c'usi xut ta stojobtas batel ti yajch'unolajel ti Diose? 6Ti buch'u ta x'och ta jventainvaneje, ma'uc ti buch'u ach' jch'unolajele, yu'un mi jeche, xu' ta xlic stoy sba, xu' ta sta tsots tsitsel jech c'u cha'al laj sta ti pucuje. 7Ja' jech xtoc sc'an lec x'ilat yu'un ti buch'u ma'uc jch'unolajele yo' jech mu xyaque ta pets' yu'un ti pucuj ti ta xyanijesbat ti sc'oplale. 8Jech ec ti jcoltavanej yu'un ti jventainvaneje, ta sc'an ti ja'uc lequil vinique, ti xc'ot xc'opoje, ti ma'uc c'upijem yo'nton yu'un ti taq'uine, ti ma'uc jyacubele. 9Ta sc'an ti j'ech'eluc stsinanojuc yo'nton ta stojol ti c'usi ja' melel ti lij'ac'bat jna'tic ti c'ot xa ta co'ntontic ta xch'unele, ti stuc'ulanoj lec sba xchi'uc ti xcuxlejale. 10Tsots sc'oplal sc'an q'uelel ba'yel mi xu' yu'un ti yabtelique. Mi vinaj ti xtojob xchi'uc ti yabtele, xu' ta x'och ta yajcoltavanej ti jventainvaneje. 11Ja' jech ec, yajnilic ti yajcoltaobba ti jventainvaneje, ta sc'an yich'ojuc sba ta c'ac'al, ti ma'ucuc jun jlo'iltavaneje, ti lecuc ti stalele, ti tuc'uc scotol ti c'usi ta spasique. 12Tsots sc'oplal jun yajnil ti yajcoltaobba ti jventainvaneje, ti xtojob lec c'u s'elan ta spas ta mantal ti xnich'nabe, ti yut sna xtoque. 13Mi lec ta spas yabtel yajcoltaobba ti jventainvaneje, ich'bil ta muc', ta xvinaj ti lec ti sc'oplale. Ja' jech xtoc ta xvinaj sc'oplal ti c'otem ta yo'nton ta xch'unel ti Cristo Jesuse. 14Co'ntonuc jc'an ta xtal jq'uelot no'ox ta anil. Manchuc mi jech un, ta jts'ibabot talel ti jvun li'e, 15yu'un mi lijalije, xana' xa c'u s'elan sc'an ti ta spasic ti jch'unolajeletic ti c'otem ta yu'untac ti cuxul Diose, ti ja' ta sva'an sbaic ta spojel ti bu ja' melele, yo' mu xyanij ti sc'oplale. 16Ti c'usi c'otem ta co'ntontic ta xch'unele, vinaj ti ja' melele, yu'un cajal sc'oplal ta j'ech'el, laj to c'op ma' ti lo'il no'oxe: Ti Diose co'ol s'elan vinic laj yac' sba iluc, vinajesbat sc'oplal yu'un ti Ch'ul Espiritue, ile yu'un ti ánjeletique. Buyuc no'ox ta muc'tiquil lumetic, pucbat sc'oplal, ch'unbil c'ot ta sbejel banomil, ich'bil ta muc' c'ot ta vinajel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\