2 Corintios 1

1Vu'un Pablo, loc' ayan ta yo'nton Dios ti jech jcholc'opun yu'un ti Jesucristoe. Ti vu'une xchi'uc ti jchi'il ta abtel Timoteoe ta jts'ibaboxuc talel ti jvun li'e, ti vo'oxuc yu'unoxuc xa ti Dios ti oyoxuc ta jteclum Corintoe xchi'uc ti c'u avepalic buyuc no'ox oyoxuc ta Acayae. 2Ich'ic sbendición ti Jtotic Diose xchi'uc ti Cajvaltic Jesucristoe. Ac'o yac'boxuc jun avo'ntonic yo' mu'yuc c'usi xana'ic. 3La' jlequil-c'opontic ti Diose, Stot ti Cajvaltic Jesucristoe, yu'un ti Jtotique, stalel c'uxotic ta yo'nton, ta spatbotic ti co'ntontique. 4C'usiuc no'ox ti jvocolcutique, ti Diose ta spat co'ntoncutic yo' jech xu' ta jpatbecutic yo'ntonic ti buch'utic oyic ta vocole jech c'u cha'al ta spat co'ntoncutic ti Diose. 5Ti c'u s'elan laj yich' svocol ti Cristoe, ja' jech ta xquich' ti jvocolcutique. Ta sventa ti Cristo xtoque, yepal ta jtacutic ti spatobil co'ntoncutique. 6Yu'un ti jech ta xquich' jvocolcutique, jech xu' ta jpatboxuc avo'ntonic yo' jech ta xataic batel ti coltaele. Ti jech laj spatbun co'ntoncutic ti Diose, jech xu' ta jpatboxuc avo'ntonic yo' oy smuc'ul avo'ntonic ta xch'unel ti ta xcoltavan ti Diose, ti oyuc sts'iquemal avu'unic ta sts'iquel jech c'u cha'al cuchem cu'uncutique. 7Jpatoj co'ntoncutic ta atojolic ti mu xchibaj avo'ntonique. Yu'un jna'cutic ti c'alal jech ta xavich' avocolic jech c'u cha'al ti vu'uncutique, ta xavich' patbel avo'ntonic yu'un ti Dios xtoque. 8Ti jech co'ol jchi'il jbatique, ta jc'an ta xana'ic ti yepal no'ox laj jta jvocolcutic ta Asia banomile, ti tsots ta j'ech'el ti jvocol laj jtacutique, ti mu xa cha'bel xcuche. Laj cal ti mu xa cuxuluc ta xiloc'cutic yu'un ti vocole. 9Laj ca'icutic ti co'ol xa j'elancutic jech c'u cha'al ti buch'u chapal xa sc'oplal ta xich' milele. Ti jech taje, ja' lischanubtasuncutic yo' jech ta xc'ot ta Jpojvanej cu'uncutic ti Dios ti Buch'u ta xcha'cuxes ti animaetique yo' mu teyuc no'ox oy ta co'ntoncutic ti jech ta jpoj jba jtuccutique. 10Ti Diose laj stic' sba ta spojeluncutic. Ta ono'ox xispojuncutic ti bu xa c'alal xi'bal sba q'uelel talel ta jtojolcutique. Jech o xal un, j'ech'el jpatoj co'ntoncutic ta stojol ti ta ono'ox xispojuncutic 11mi ta xatic' abaic ta c'opojel ti'inel ta jventacutique. Mi yepal no'ox ti buch'u ta xc'opoj xti'ine, yepal no'ox ta xalbeic vocol ti Dios ta sventa ti jech coltabiluncutic yu'une. 12Oy jun ti ximuyubajcutic xa yu'une, ja' ti ta xac' ta na'el ti jol co'ntoncutic ti laj jchabi jbacutique, ti laj jtuc'ulan jbacutic ti bu li'abtejcutique, xchi'uc ti tsots sc'oplal laj jq'uel jbacutic li' ta atojolique. Ti jech li'abtejcutic taje, ma'uc ta jbijil jtuccutic, yu'un coltabiluncutic ta sventa xc'uxul yo'nton ti Diose. 13Ti c'u s'elan laj jts'iba talel ta atojolic ti jlic jvune, naca oy smelol, stac' a'yibel xchiquinal. Jmalaoj, jpatoj co'nton ti xu' xava'ibeic lec ti smelol ti c'alal ta xaq'uelique 14jech c'u cha'al xana'ic xa ti buch'uuncutique. Jech ti vo'oxuque c'alal ta xtal ti Cajvaltic Jesuse, xamuyubajic xa ta jtojolcutic jech c'u cha'al ti ximuyubajcutic xa ta atojolic ti vu'uncutique. 15Ti jech taj une, jpatoj xa ox co'nton ti jnopoj ti ba'yel ta x'ech' jq'ueloxuque yo' jech xamuyubajic ti cha'coj ta x'ech' jvu'lanoxuque. 16Yu'un jnopoj xa ox ta x'ech' jvu'lanoxuc uni jliqueluc c'alal ta xibat ta Macedoniae. C'alal mi lisut talel xtoc une, ta x'ech' jvu'lanoxuc no'ox xtoc yo' jech xu' ta xacoltaicun ta sventa stojol jbe ti c'alal ta xibat ta Judeae. 17¿Mi yu'un mu'yuc laj jnop lec ti jech laj cale? ¿Mi yu'un jech laj jnop jech c'u cha'al ti buch'utic ch'ayemique, ti ta xalic ti ta xbatic c'alal mu'yuc loq'uem ta yo'ntonic ta xbatique? Ta xalic ti mu sc'an ta xbatique c'alal ta xbat ya'iic xtoque. ¿Mi yu'un ta xanopic ti jech ta jnop eque? 18Ja' rextico stuc ti Diose ti mu jechuc ti co'ntoncutique. Mu xcalcutic ti ta xitalcutique c'alal mu'yuc ta co'nton ta xitalcutique. Mu xcalcutic mu xitalcutic c'alal ta xital ca'icutique. 19Ti vu'une, ti Silvanoe, xchi'uc ti Timoteoe laj calcutic ava'iic sc'oplal ti Cristo Jesús Xnich'on ti Diose. Ti stuque mu'yuc bu ta xal “tana”, ti xie, c'alal oy ta yo'nton mu spase; “mo'oj”, ti xie, c'alal oy ta yo'nton ta spase. Yu'un ti c'usi ta xal ti Cristoe, melel ono'ox ti sc'ope. 20Scotol c'usi yaloj ti Dios ta xiyac'botique, sventainoj c'ot ti Jesuse. Jech o xal un, ta sventa Cristo, “jechuc”, xijchi ta stojol Dios c'alal ta jc'opontique, jech ich'bil ta muc' ta xc'ot ti Diose. 21Ja' yabtel stuc Dios ti jech jun co'ntoncutique, ti jun avo'ntonic ta stojol ti Cristo eque, ti laj st'ujotique. 22Ti Diose laj xa yac' quich' jseyoaltic, yu'un laj xa snacan ta co'ntontic ti Ch'ul Espiritue, svinajeb ti jbel sc'oplal ta xquich'tic ti c'usi yaloj ono'oxe. 23Ti jech mu'yuc xic'ot ta Corinto avi tanae jech c'u cha'al jnopoje, yo' mu xcac'oxuc ta at o'nton. Ja' yiloj Dios ti jech co'ntone, yu'un mi mu jechuque, li' oyune, ac'o xischapanun ti Diose. 24Ti vu'uncutique mu'yuc oy ta co'ntoncutic ta jbis jbacutic ta totil ta atojolic ta sujeloxuc ti c'otuc ta avo'ntonic ta xch'unel ti Cajvaltique. Yu'un c'otem xa lec ta avo'ntonic ta xch'unel. Ja' no'ox oy ta co'ntoncutic ta scoltaeloxuc yo' jech ta xataic ti x'ech' to xamuyubajique.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\