2 Corintios 10

1Ta sventa xc'uxul yutsil yo'nton ti Cristoe, ti vu'un Pabloe, ta jc'anboxuc vocol ta atojolic ta scoj ti oy bu ta xavalique, c'alal oyun ta atojolique, ximach'et ta jpas jba, ja'uc ti c'alal oyun ta nome, ta xavalic ti cajal que xca'i jbae. 2Lec un cha'e, c'alal ta xbat jq'ueloxuque, ta jc'anboxuc vocol ta atojolic ti mu xasujicun ti cajal ti que jti' ta xcac' jba ta stojol ti buch'utic ta xiyalbun ti stalel no'ox jnaclejetic ta banomil ti c'usi ta jpase, yu'un chapalun xa ta jva'an jba ta stojolic ti buch'u jech ta xale. 3Melel un, oy jtalelcutic, ja'uc ti letovajel cu'uncutique, mu jechuc ta jpascutic jech c'u cha'al ta spasic ti jnaclejetic ta banomile. 4Ti cabtejebcutic ta jtunescutique, ma'uc li' liquem ta banomile, yu'un ja' smuc'ul stsatsal ti Diose, ti j'ech'el xu' ta slilin loq'uel ti bu vocol ta jinesele. Ja' jech ta jlilincutic loq'uel ti c'usi naca jutbile. 5Ja' jech ta jtsalcutic sbijilic ti buch'u cajal ye xa'i sbaique, ti stoyoj sbaic ti mu xaq'uic ta ojtiquinel ti Diose. Scotol snopbenal yu'un ti jnaclejetic ta banomile, ta xcac'becutic sbain ti Cristoe yo' ja' to jech ta x'ochic ta be ta stojol. 6Mi j'ech'el ta xac'anic pasel ta mantal yu'un ti Cristoe, jchapanoj xa jbacutic ta xtal jtsitscutic ti buch'u jtoyobbaetique. 7Ti vo'oxuque ja' no'ox yac'oj asatic ta sq'uelel ti buch'u xtojob xa yilele. Mi oy buch'u ta xal ti uninbil yu'un ti Cristoe, ac'o stuc'ulan ec ti oyuncutic ta stojol ti Cristo eque. 8Ac'o mi oy bu jelav jutuc que jti' ti jech quich'oj cabtele, mu xiq'uexav, yu'un ja' laj yac'bun cabtel ti Cajvaltique ta yac'bel yip avo'ntonic ti vo'oxuque, ma'uc ta sventa ta jsoquesoxuc. 9Mu xanopic ti ja' no'ox ta jc'an ta jsibtasoxuc ta sventa ti jvuntaque. 10Oy jlom ta xalic ti toj tsots ta j'ech'el ti c'usi ta xcalcutic ta jvuncutique, ti tsots sc'oplal ch'unbiluque. C'alal va'alun ta atojolique, ta xalic ti ximach'et no'ox ta xic'opoje, mi ja'uc xtoyet que jti' c'alal ta xic'opoje. 11Ti buch'u jech ta xal taje, ac'o sna' lec ti c'u s'elan ti que jti' ta jlic vun c'alal nom oyuncutique, ja' no'ox jech que jti'cutic ti c'alal ta xic'ot ta atojolique. 12Ti vu'uncutique ta xixi'cutic ta svinajesel jc'oplal jtuccutic jech c'u cha'al ta spasic ti buch'utic lec xa'i ta svinajesel ti sc'oplal stuquique, ti mu ja'uc jutebuc ta jc'an ta jbis jbacutic ta stojolique. Ti buch'u ta sbis sba ta stojol yane, ti ta svinajes ti sc'oplal stuque, ch'abal xch'ulel ta j'ech'el ti jech ta spase. 13Laj to ta alel ma' ti xitoyetcutic xa ta xba jtic' jbacutic ti bu ma'uc jventacutique. Yu'un ti Diose ta xiyac'bun quilcutic batel bu xu' ta xi'abtejcutic, yu'un ja' stuc laj yac' ye sti' yo' jech livulcutic ta atojolic li' ta Corintoe. 14Ti manchucuc ba'yel livulcutic ta atojolique, xu' ta xcaltic ti yacaluncutic ta sventainel batel ti bu ma'uc jventainojcutique. Ti lec xijc'opoj ava'iic ta melele, yu'un ba'yel livulcutic ta atojolic ta yalel ava'iic ti lequil ach' c'op yu'un ti Cristoe. 15Ma'uc ma' ti xitoyetcutic xa xchi'uc yabtel ti yan ti bu laj xa sliquese, ti ta jbis xa ta cabtelcutique, ti naca sventainel xa batel ti bu ma'uc jventainojcutique. Le'e, ja' no'ox ta jc'ancutic ta xi'abtejcutic ta atojolic yo' jech c'otuc lec ta avo'ntonic ta ch'unel avu'unic ti Cajvaltique, ja' no'ox ti bu ic'biluncutic batel yu'un ti Diose. 16Ts'acal to un, xu' chba calcutic ti lequil ach' c'op ta stojol ti buch'utic mu to ya'binojic ti li' xjelav to batel ta atojolique, ti j'ech'el mu xba jtic' jbacutic ti bu laj xa sliques yabtel ti yane. 17Ta lec no'ox, ac'o yac' ta toyesbel sc'oplal Cajvaltic ti Buch'u mu'yuc xa buch'u jech xtaun o ta xa'ie. 18Ti bu lec sc'oplal ti buch'ue, ja' ti buch'u lec sc'oplal ta x'albat yu'un ti Diose, ma'uc ti buch'u ta svinajes sc'oplal stuque.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\