2 Corintios 12

1Mu'yuc c'usi xloc' o venta yu'un mi ja' no'ox ta xalbe sba ti sc'oplal stuque. Ja'uc le'e, ta xcalboxuc ava'iic oy c'usi li'ac'bat quil, oy c'usi li'ac'bat jna' yu'un ti Cajvaltique. 2Xcojtiquin jun vinic ti c'otem ta yo'nton ta xch'unel ti Cajvaltique, ti oy xa ta xchanlajunebal jabil ti iq'ue muyel ta yoxcojal ti vinajele. Ja' mu jna' un mi iq'ue muyel xchi'uc sbec'tal stacopal mi mu'yuc, ja' no'ox sna' stuc ti Diose. 3Dios sna' mi xchi'uc sbec'tal stacopal, mi xch'ulel no'ox. Ja' no'ox jna' ti iq'uel batel ti vinic taje. 4Yu'un iq'uel batel ta lequilal ti bu laj ya'i c'opetic ti mucul ta j'ech'el ti c'usi ta xale, ti mu ja'uc jun vinic xu' x'albat ya'i ti smelole. 5Ti jechuque, xu' nan ta jtoy jba jech c'u cha'al ti vinic taje. Ja'uc le'e, mu stac' jtoy jba yu'un ti jech taje. C'ajomal no'ox ta xcal ti ch'abal ti yipal cu'une. 6Ac'o mi ta jvinajes ca'i ti jc'oplale, ma'uc nan chuvajibemun yu'un ti c'usi ta xcale, yu'un ja' melel. Ja'uc le'e, mu jechuc ta jpas yo' jech mu xc'ot ta o'ntonal ti cajal ta j'ech'el ti jc'oplal ti c'alal mu jechuc c'u j'elane, xchi'uc ti c'u s'elan ta xcale. 7Yo' mu jtoy jba xchi'uc ti c'usi li'ac'bat quil ti cajal sc'oplal ta j'ech'ele, co'ol s'elan ch'ix pajal vul ta jbec'tal ti yan sba xc'uxul ta j'ech'ele, ti ja' yabtel ti pucuj tal yilbun ti jvocole. 8Oxcoj laj jc'anbe vocol ti Cajvaltique ti ac'o xisloq'uesbun ti co'ol s'elan ch'ix ta xti'van ta jbec'tale. 9Ja'uc ti Cajvaltique xi laj yalbune: “Ja' jelavem tsots sc'oplal ta xtun avu'un ti syail xc'uxul co'ntone, yu'un ta xvinaj ti jmuc'ul jtsatsal ta stojol ti buch'u mu'yuc yipal yu'une.” Jech o xal un, ximuyubaj xa ti mu'yuc yipal cu'une yo' jech ta xvinaj smuc'ul stsatsal ti Cristo ta jtojole. 10Ximuyubaj xa ti mu'yuc yipal cu'une, ti oy labanele, ti mu'yuc c'usi x'ayan cu'une, ti oy ilbajinele, ti tsots vocol ta xquich' ta sventa ti Cristoe. C'alal mu'yuc xa yipal cu'une, x'ech' to oy yipal cu'un. 11Laj jpas jba jech c'u cha'al junuc chuvaj. Ja'uc le'e, vo'oxuc laj asujicun c'alal oy ta aventaic ta yalel ti jc'oplal jechuque. Yu'un ja' tsots sc'oplal laj ava'iic ti banquilal jcholc'opetic ti ats'acliojique, ti ja' mu sta ti jc'oplal laj ava'iique. Ti jech mu'yuc la c'usi xitun o une, 12tey ono'ox xvinaj ti jcholc'opun yu'un ti Cristoe. Yu'un sjunul co'nton jts'icoj vocol c'alal li'abtej ta atojolique. Oy c'usitic ch'ayal c'ot o'ntonal c'ot ta pasel. Oy c'usitic jun yutsil c'ot ta pasel ti vo'oxuc rexticooxuc laj avilic ta aba ta asatique. 13Co'ol laj quich'oxuc ta muc' jech c'u cha'al ti yan jch'unolajeletic ti buyuc no'ox oyique. ¿Mi yu'un ja' toj chopol laj ava'iic ti mu'yuc xavac'beicun ta que ta jti' une? Ch'aybeicun jmul jcolo' yu'un ti jtoyobbaile. 14Yu'un jchapanoj xa jba ta xtal jvu'lanoxuc sventa yoxcojal. Ma'uc oy ta co'nton ti ta jc'an ta xavac'bun ta que ta jti'e. Yu'un ma'uc ta xtal jc'anboxuc ti c'usi oy avu'unique, naca ta xtal xcac'boxuc ti c'usi ta xtun avu'unique. Yu'un ti totil me'iletique ja' yabtel ta stsobic ti staq'uinic sventa ti yalab xnich'nabique, ma'uc yabtelic ta stsob staq'uinic ti alab nich'nabiletic sventa ti stot sme'ique. 15Sjunul co'nton ta jlubtsan jba ta yich'el vocol yo' jech lec oyoxuc, ti xlaet no'ox banomil ta xca'i ta slajesel ti c'usi x'ayan cu'une. Ja'uc le'e, bajbilun avu'unic, c'alal x'ech' to c'uxoxuc ta co'ntone. 16Laj to ta alel ma' ti laj abainic ti c'usi ta xtun cu'une. Ja'uc le'e, ta xalic jlom ti jna' c'usi laj cut yo' ta jlo'laoxuc. 17¿Mi yu'un laj slo'laoxuc ti jchi'iltac ti laj jtac talel ta atojolique? 18Melel ti Titoe, laj jc'anbe vocol taluc sq'ueloxuc xchi'uc ti yan jchi'iltique. ¿Mi yu'un laj xa yilboxuc avocolic ta slo'laeloxuc ti Titoe? ¿Mi mu meleluc co'ol ta xi'abtejcutic, xchi'uc ti co'ol ti co'ntoncutique? 19Xu' nan ta xanopic ta jc'an jpoj jbacutic ta atojolic ti c'u s'elan ta xcalcutique. Bu xata ti jeche, c'ajomal no'ox jamal ti que jti'cutic ta sba ta sat ti Diose jech c'u cha'al ti buch'u c'otemic ta yu'untac ti Cristoe. Scotol ti va'i s'elan laj calboxuc ti co'ol jchi'il jbatique, ja' sventa yo' ta xach'iic ta stojol ti Cajvaltique. 20C'alal ta xtal jq'ueloxuque, ta xixi', yic'al nan mu jechuc ta jtaoxuc jech c'u cha'al jnopoje. Yic'al nan mu jechuc co'nton jech c'u cha'al anopojique. Yic'al nan yacaloxuc ta xavut abaic ta xvul jtaoxuc, Yic'al nan ti it'ix ta xava'i abaique, ti soquem ajolique, ti atuquic no'ox lec ta xava'i abaique, ti ta xana'le abaique, ti atoyoj abaique, ti ta xalo'ilta abaique, ti mu'yuc smelol ti c'usi ta xapasique. 21C'alal ta xtal jq'ueloxuque, ta xixi' ti xu' van ta xiyac'un ta q'uexlal ti Dios cu'un ta acojique. Xu' van ta xiyac' ta oq'uel ti buch'u vo'ne xa sa'oj talel ti smulique, ti mu'yuc to bu yictaoj ti c'usi chopol ta spase, ti staoj to yav ta xmulivaje, xchi'uc yan ti c'usitic mu'yuc smelol ta spase.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\