2 Corintios 3

1C'alal jech ta xcalcutic taje, co'ol s'elan ya'yel ti ja' no'ox ta jvinajescutic xtoc ti lec ti jc'oplalcutique. ¿Mi yu'un ja' ta xac'anic ta xcac'cutic avilic jc'oplalcutic ta jlic vune? ¿Mi yu'un ja' ta xac'anic ta xavac'buncutic jlicuc vun yo' ta svinajes jc'oplalcutic jech c'u cha'al ta spasic ti jlom jcholc'opetique? 2¡Bu xata un! vo'oxuc ti jvunotcutic ta xavinajesic ti jc'oplalcutique. Yu'un scotol xu' ta sq'uelic, ta xa'iic ti cabtel ta atojolique. Jech ta xca'i ta co'nton ec un. 3Ja' jvunoxuc ti laj sts'iba ti Cristo stuque. Ma'uc ts'ibabil ta tinta, ja' ts'ibabil yu'un ti Xch'ul Espíritu ti cuxul Diose. Ja' jvunoxuc ti ma'uc ts'ibabil ta pech-pech tone, yu'un ts'ibabil c'ot ta avo'ntonic ta sventa ti laj calcutic ava'iic ti lequil ach' c'op ta atojolique. 4Mu xchibetuc co'ntoncutic ti jech ta xcalcutique, yu'un jna'cutic lec ti ja' laj scoltauncutic ti Dios ta sventa ti Cristoe. 5Scotol ti c'usi laj xa jpascutique, ja' coltabiluncutic yu'un ti Diose, ma'uc laj cac'be jba jtuccutic ti jech xu' cu'uncutique. 6Yu'un ja' stuc ti Diose laj yac'bun jbijilcutic yo' jech ta xituncutic ta yalbel sc'oplal ti ach' tratee, ti ma'uc ta xac' ta na'el ti ta xijcolotic ta sventa ta xc'ot ta ch'unel ti oy c'usi tsots albil sc'oplal ti ts'ibabile. Yu'un ti oy c'usi tsots albil sc'oplal ti ts'ibabile, ta xmilvan, ja'uc ti Ch'ul Espiritue ta xac' jcuxlejaltic. 7Ti oy c'usi tsots albil sc'oplal ti naca ts'ibabil ta pech-pech tone, xojobin yutsil Dios ti c'alal c'ot ta stojolic ti israeletic ti mu xa stac' sq'uelbeic sat ti Moisés ti xojobin no'ox ti sate. Ja' no'ox un, naca sta itub xa batel ti xojobal taje. Mi ja' jech yutsil xojobin tal ti oy c'usi tsots albil sc'oplal ti naca lajel xal ti bu sq'ueloj batele, 8ja'uc xa van x'ech' to jelavem yutsil ta j'ech'el ti cuxlejal ta xac' ti Ch'ul Espiritue. 9Mi ja' jech yutsil tal ti mantal ti ja' no'ox ta xmilvane, ja'uc xa van x'ech' to jelavem yutsil ta j'ech'el c'alal ta xal ti Dios ti ch'abal ti jmultique. 10Ti jech yutsil tal ti mantal ta vo'nee, mu xco'olaj sc'oplal xchi'uc ti c'usi x'ech' to jelavem yutsil ta j'ech'ele. 11Mi ja' jech jun yutsil tal ti mantal ti ja' no'ox tun jun chib c'ac'ale, ja'uc xa van x'ech' to jelavem yutsil ta j'ech'el ti c'usi ta xjalij sbatel osile. 12Ti jech jpatoj co'ntoncutique, mu ta xi'eluc ti c'usi ta xcalcutique. 13Mu jechuc ta jpascutic jech c'u cha'al laj spas ti Moisés ti laj smac sat ta poq'ue yo' mu xilic ti israeletic ti naca sta ta xch'ay batel ti xojobal ta sate. 14Mi ja'uc laj ya'ibeic smelol ti israeletique. Jech xtoc ti israeletic avi tana li'e, c'alal ta sq'uelic ti poco' tratee, mu xa'ibeic smelol, yu'un macal ti satique. Yu'un ja' no'ox ta sventa Cristo ta xjam ti ba satile. 15C'alal ta sq'uelic ti vunetic yu'un ti Moisese, co'ol s'elan macal ta poc' ti snopbenale, ti satil yu'unique. 16Ja'uc ti buch'u ta sut talel ta stojol ti Cajvaltique, ta sloq'uesbat ti co'ol s'elan poc' macbil ti snopobil yu'une. 17Yu'un ti Cajvaltique yich'oj ti Ch'ul Espiritue. Ti bu oy Xch'ul Espíritu ti Cajvaltique, mu'yuc xa c'usi maquel ta be ma' ti bu taje. 18Jech ti vo'otique mu'yuc xa smac ti jsatique. Ta xcac'tic iluc yutsilal ti Cajvaltique jech c'u cha'al ta xac' xojobal ti nene. Yacal ta xijc'ot jech c'u cha'al ti Cristoe, yu'un yantic ta xquich'tic batel ti yutsilal slequilale. Taje, ja' yabtel ti Ch'ul Espíritu ta co'ntontic ti jmoj yo'ntonic xchi'uc ti Cajvaltique.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\