2 Corintios 5

1Jna'tic lec ti ta xcunbij ti lum ach'ele jech c'u cha'al ti axibal na mu xjalije. Jna'tic lec ti c'alal ta xcunbije, ti Diose smeltsanoj xa jbej na sventa vinajel ti mu sna' xlaj sbatel osile. Ja' smeltsanoj stuc ti na taje, ma'uc meltsanbil yu'un ti viniquetique. 2Ti li' to quich'oj ti jbec'taltique, jic' jic' o'nton xa oyotic ti li' cuxulotique, co'ntonticuc xa ca'itic jc'antic jtatic ti jbej na sventa vinajele 3yo' lec c'u'iltasbilotic ta ach'. 4Ti jech li' to cuxulotic xchi'uc ti jbec'taltique, jic' jic' o'nton xa oyotic yu'un ti vul o'ntone. Yu'un ma'uc ta jc'antic ti cunbijuc ti lum ach'ele, yu'un ta jc'an ta jc'u'intic ca'itic ti ach' jbec'taltique yo' jech ta xjeltaj ti sna' xcunbije. 5Ti jech jc'oplaltic taje, ja' laj xa xchapan stuc ti Diose, yu'un laj yac'botic ti Ch'ul Espiritue, svinajeb ti oy c'usi ta xac'botic ti Diose. 6Jech o xal un, j'ech'el jpatoj co'ntontic, ac'o mi jna'tic lec ti c'alal li' to quich'ojtic ti jbec'taltique, nom to oyotic ta stojol ti Cajvaltique. 7Avi tana li'e, mu to xquiltic, ja' yicojotic ta smalael ti c'usi c'otem ta o'ntonal ta xch'unele. 8Ti jech jpatoj co'ntontique, jech o xal jc'antic xa ca'itic ac'o quictatic comel ti jbec'taltique yo' jech ta xba jchi'intic ta naclej ti Cajvaltique. 9Jech o xal un, ta xcac'becutic yipal ti lecuc xiyiluncutic ti Cajvaltic ti li' to cuxuluncutique, mi ch'abal xa li' oyuncutique. 10Yu'un jcotoltic ta xc'ot jva'an jbatic ti bu ta xchapanvan ti Cristoe yo' jech ta xquich'tic ti c'usi ta xij'ac'batotic ta jujun tale, ja' ti c'u s'elan laj xa jpastique, mi lec, mi chopol. 11Ti jech jna' jxi'tacutic ti Diose, jech o xal ta jpascutic tsatsal ta yac'bel yil ti jnaclejetic ta banomil ti c'usi oy ta co'ntoncutique. Yu'un ti Diose xojtiquin c'u s'elan ta xi'abtejcutic, jc'anuc ti jechuc avo'ntonic eque. 12Ti jech ta xcalcutic taje, mu yu'unuc ja'uc ta jc'an ta jcha'alboxuc ti cajal c'otuc ti jc'oplalcutique, c'ajomal no'ox ta jvinajes ti jc'oplalcutique yo' jech xamuyubaj ta jtojolcutic, xchi'uc yo' xu' avu'unic stac'bel sc'opic ti buch'utic lec xa'i ti bisbil ta jcholc'opetique c'alal mu jechuc ti yo'ntonique. 13Mi chuvajibemuncutic jech c'u cha'al ta xalic ti jlome, ja' chuvajibemuncutic ta spasel yabtel ti Diose. Yan mi mu'yuc chuvajibemuncutique, ja' alequilalic. 14Ja' sujbiluncutic yu'un syail xc'uxul yo'nton ti Cristo c'alal laj ca'ibecutic lec xchiquinal ti cham ta sventa jcotoltique, xchi'uc ti ja' ta sventa jcotoltic cham ti jpoco'-taleltique. 15Yu'un ti Cristoe cham ta scoj jcotoltic yo' jech ti buch'u cuxule, mu xa yu'unuc sba stuc, ja' xa uninbil c'ot yu'un ti Buch'u cham cha'cuxi ta sventaique. 16Jech o xal un, ti vu'uncutique mu'yuc xa buch'u ta jnopilancutic sc'oplal junuc ti c'u s'elan yabtel ta spasique, ti c'usi sna'ic ti jnaclejetic li' ta banomile. Ti ta vo'nee, ac'o mi jech laj jnopcutic ta stojol ti Cristoe, ti ta stalel no'ox stuc ti c'u s'elan ta spasolane. Avi tana une, mu xa jechuc ta jnopilancutic ta stojol. 17Ja' yu'un un, ti buch'u junic xa xchi'uc ti Cristoe, c'ot xa ta ach', ach' snopbenal yu'un. Yu'un naca ach' scotol ti c'usi ta spase. Laj, ech' sc'oplal yu'un ti c'usi naca chopol laj snop talel ta ba'yele. 18Ti jech taje, ja' laj spas ti Diose xchi'uc ta sventa Cristo c'ot ta pasel yu'un ti lec ta xquil jbatic xchi'uque. Yu'un laj yac' cabtelcutic ta yalbel ya'iic ti jnaclejetic ta banomile ti lec xil sbaic xchi'uc ti Diose. 19Ti xcaltique, laj slajesbe sba yo'nton stuc ti Diose c'alal laj yac'be sbain jmultic ti Cristoe, yu'un mu'yuc laj yac' ta venta ti jmultique. Yu'un laj yac'bun cabtelcutic ta yalbel ya'iic ti jnaclejetic ta banomil ti ch'abal xa smulic x'ileic yu'un ti Diose. 20Ja' yu'un un, c'otemuncutic ta yajva'lej ti Cristoe, co'ol s'elan ja' stuc ti Dios ta sc'anboxuc vocol ta atojolic ta sventa ti vu'uncutique. Ta jc'anboxuc vocol ta atojolic un, ta sventa ti Cristoe, c'otuc ta avo'ntonic ti lec xa xayilic ti Diose. 21Ti Cristoe mi juteb oy smul, ja'uc le'e, ta jcojtic vo'otic ti oy smul c'ote, jsa'mulil ile yu'un ti Diose yo' ta sventa Cristo ta jtabetic slequilal yutsilal ti Diose.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\