2 Corintios 9

1Sc'oplal scoltael ti jch'unolajeletique, mu xa tsotsuc sc'oplal ta xcalboxuc ava'iic ta jlicuc vun xtoc. 2Yu'un xacojtiquinoxuc xa ti oy slequilal yutsilal avo'ntonique. Yu'un loq'uem ta alel cu'un ta stojol ti jch'unolajeletic ti oyic ta Macedoniae, ti jtuc xa no'ox mu'yuc buch'u xtaun xca'i ta aventaique. Yu'un le' xa talel junabi ti chapaloxuc ta coltavanej ti vo'oxuc nacaloxuc ta Acayae, yepal no'ox ti Macedonia jch'unolajeletic ti sjunul yo'ntonic lic yac'beic yipal ta coltavaneje. 3Manchuc mi jech un, ja'uc le'e, ta jtac talel ta atojolic ti co'ol jchi'il jbatic ta abtel xchi'uque yo' mu jutbiluc ta xc'ot ti cajal xa que jti'cutic ta yalel ti sjunul avo'ntonic ta xacoltavanique. Ti xcaltique, yo' jech j'ech'el chapaloxuc ta coltavanej. 4Yu'un c'alal mi libate, naca mi oyuc jun chib jch'unolajel li' ta Macedonia ti ta xtal xchi'inune, mi mu'yuc chapaloxuc ta xvul jtaoxuque, va'i unbi, ta xiq'uexav avu'unic c'alal laj cal ti sjunul avo'nton ta xacoltavanique, xchi'uc ta xcac'oxuc ta q'uexlal ec. 5Lec ta xca'i ti tsots sc'oplal ta jcaj-tac jelavel talel ta atojolic ti jayvo' jch'unolajeletique yo' ta scoltaoxuc ta xchapel ti coltael avalojic ta xavaq'uique. Va'i unbi, cajchapal xa ti coltael ti ta slequilal avo'ntonic ta xacoltavanique, svinajeb ti ma'uc ta st'ut'il avo'ntonic ta xavaq'uique. 6Vuleso ta ajolic ti xi s'elan jech c'u cha'al li'e: Ti buch'u juteb ta sts'une, juteb ta sc'aj. Ti buch'u ep ta sts'une, ep ta sc'aj. 7Ti jujune ac'o yac' ti c'u yepal ac'bat sna' yu'un ti sjol yo'ntone, ti ma'uc xchibal yo'ntone, ti ma'uc sujbile, yu'un ta xc'uxubine yu'un Dios ti buch'u xmuyubaj ta xaq'ue. 8Yu'un ti Diose, yepal no'ox xu' ta xayac'boxuc ep ta tos alequilalic yo' oy ono'ox ti c'usi ta xtun avu'unique, xchi'uc yo' yepal no'ox oy avu'unic ta coltavanej ta spasel ti lequil abteletique. 9Yu'un xi ta xal ti ch'ul c'ope: “Ti buch'u ta yutsil yo'nton ta xac' ta sventa tscolta ti buch'u abol sbae, mu xch'ay o ti slequil stuq'uil yo'ntone.” 10Ti ts'unubal ti ta xich' ts'unele, xchi'uc ti c'usi ta xich' tunel lajesele, Dios ta xac'. Ti Dios taje ja' ta xac'boxuc scotol ti c'usi ta xtun avu'unic ta sventa ti ats'unubique, xchi'uc ta sts'ites talel ti ats'unubic ti jech ta yutsil avo'ntonic ta xacoltavanique. 11Ti jech taj une, yepal no'ox avu'unic ep ta tos c'ulejal yo' xu' ta xacoltavanic ta yutsilal avo'ntonic. Ti coltael ta xavaq'uic ti vu'uncutic ta xquich'cutic batele, “colaval Dios”, xiic ti jch'unolajeletic ta aventaique. 12C'alal ta xich' ich'el batel scoltaelic ti jch'unolajeletique, ma'uc no'ox ta xich' ac'bel ti c'usi ta xtun yu'unique, yu'un ta stijbe yo'ntonic ta yalbel ep vocol ti Diose. 13Ti stuquique ta xlequil-c'opojic ta stojol ti Diose. Ti jech ta xacoltaique, ta x'ac'bat sna'ic ti c'otem ta avo'ntonic ta xch'unel ti lequil ach' c'op yu'un ti Cristoe. Ja' jech xtoc ta xaq'uic ta ich'el ta muc' Dios ta sventa ti ta slequilal avo'ntonic laj acoltaic ti stuquique xchi'uc ti yane. 14Ma'uc no'ox taje, ta sc'oponic Dios ta atojolic ta sventa ti c'uxubaj avo'ntonic ta sventa ti laj yac' iluc yutsil slequil yo'nton Dios ta atojolique. 15¡Coliyalbotic ti Diose, yu'un laj yac'botic jun jmotontic ti mu albajuc yutsil ta j'ech'ele, ti mu xa xtal sjolilal c'usi ta alel yu'une!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\