2 Tesalonicenses 2

1Avi tana un, ti jech ta xtal stsobotic ti Cajvaltic Jesucristoe, ta jc'anboxuc vocol ta atojolic ti jech jchi'il jbatique, 2mu me ta orauc xayanijesic ti snopbenal avu'unic ti c'alal oy bu ta xava'iic ti talem xa ti Cajvaltique. Mu me xaxi'ic yu'un ti buch'u ta xal ti jech ac'bat sna'e. Mu me xava'ibe sc'op ti buch'u jech ta xale. Mu me xavich'ic ta muc' ti oy ta sbisic ta jcaratcutic ti c'alal ma'uc cu'uncutic ti ta xal ti sutem xa talel ti Cajvaltique. 3Bats'i ta melel ta xcalboxuc ava'iic, mu me xavac' abaic ta lo'lael. Yu'un c'alal mu'yuc to ta sut talel ti Cajvaltique, ba'yel ta xc'ot ta pasel ti yepal no'ox ta jmec ta xlic scontrainic ti Diose. Ja' jech xtoc ba'yel ta xvul ta loq'uel ti me'mulil vinic ti mu'yuc xch'ulel xa'i sbae, ti chapal xa sc'oplal ch'ayel ta xbate. 4Ti me'mulil vinic taje ta scontrain scotol c'usiuc no'ox ti ich'bil ta muc' yu'un ti jnaclejetic ta banomile. Ta scontrain ti buch'utic oy ta ye ta sti'ic ta yalbel sc'oplal ti Diose. Ta xc'ot ta pasel yu'un ti ta xlic chotluc ta spasel mantal ta xch'ulna ti Diose, ti ta sbis sba ti ja' xa Dios ti stuque. 5¿Mi mu xana'ic ti jech ono'ox laj calboxuc ava'iic ti c'alal oyun to ox ta atojolique? 6Xana'ic lec ti oy to Buch'u smacoj ta be yo' jech mu xvul ta loq'uel c'alal ma'uc to yoraile. 7Ti me'mulil ti mucul sc'oplale, yacal xa ta x'abtej talel. Ti le'e, mu'yuc to ta xich' loq'uesel ti Buch'u smacoj ta bee. 8Va'i un, c'alal mi laj yich' loq'uesel ti Buch'u smacoj to ta bee, ja' o ta xvul ta loq'uel ti me'mulil vinique, ti ta xmile ta yic'al ye ta yutsilal xojobal ti Cajvaltic Jesús c'alal ta xcha'sut talele. 9C'alal xvul ta loq'uel ti me'mulil vinic taje, ja' coltabil yu'un ti pucuje, ti yepal no'ox ti smuc'ul stsatsal ta xac' iluque, xchi'uc ti c'usi ch'ayal ta xc'ot o'ntonal yu'une, ti naca ta xlo'lavan xchi'uque. 10Yu'un naca xac' no'ox sjol ta spasel ti c'usitic chopole yo' jech xu' ta slo'la ti buch'utic ta xbatic ta ch'ayele, yu'un mu sc'anic, mi ja'uc lec laj ya'iic ta yich'el ta muc' ti bu ja' melele yo' jech ta sta ti scolelique. 11Jech o xal un, ta x'ac'batic comel ta sba yu'un Dios ti ac'o xch'unic ti lo'laele 12yo' jech ta xc'ot ta stojolic ti ch'ayel ta xbatic ti buch'utic mu'yuc laj xch'unic ti bu ja' melele. Yu'un ja' lec laj ya'iic ta spasel ti chopole. 13Ti jech c'uxubinbiloxuc yu'un Dios ti vo'oxuque, Jchi'iltac, mu xquicta jbacutic ta yalbel vocol Dios ti ta sliquebal no'ox banomil oy ac'oplalic ta xataic acolelic ta sventa ti coltabiloxuc yu'un ti Ch'ul Espíritue, yo' jech ta xac'otic ta yu'untac Dios ta sventa ti c'ot ta avo'ntonic ta xch'unel ti bu ja' melele. 14Yu'un ja' me ta sventa ti lataeic ta iq'uel yu'un Dios ti c'alal laj calcutic ava'iic sc'oplal ti colebal lequil ach' c'ope ti ta xavich'beic slequilal yutsilal ti Cajvaltic Jesucristoe. 15Ja yu'un un, Jchi'iltac, staojuc yav avo'ntonic, mi ja'uc xch'ay ta ajolic ti c'u s'elan laj jchanubtasoxuque, ti c'u s'elan laj calcutic ava'iic ta jvuncutique. 16- 17Ti Jtotic Dios cu'untique laj xc'uxubinotic, laj yac'botic spatobil co'ntontic sbatel osil ti oy c'usi ta jmalatic ta jtatic ta sventa ti slequilal yutsilal yo'ntone. Ti Dios taje xchi'uc ti Cajvaltic Jesucristoe, ac'o yac'boxuc yip avo'ntonic ta spasel ta yalel ti c'usi leque.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\