3 San Juan 1

1Ti vu'un mol jtunelune, ta jts'ibabot talel ti jvun li'e, ta aventa ti vo'ote, Gayo, ti j'ech'el lec xquil jbatique. 2Ti c'uxot ta co'ntone, ta jc'anbe Dios ti lecuc oyote, ti xlaetuc no'ox ava'i ti banomil scotol c'ac'ale, ti mu'yucuc achamel jech c'u cha'al ti jun avo'nton ta stojol ti Diose. 3Ximuyubaj xa c'alal oy buch'u vul yalbeicun jun chib jchi'iltic ti staoj yav c'otem ta avo'nton ta xch'unel ti bu ja' melele. 4Mu'yuc xa bu jech yan muyubajel ta xca'i ti c'alal laj ca'ibe sc'oplal ti jnich'nabe, ti staoj yav c'otem ta yo'ntonic ta xch'unel ti bu ja' melele. 5Toj lec ta xatun ti jech avac'oj aba ta tunel ta stojol ti jch'unolajeletic ti oy ta atojole, xchi'uc ti buch'utic buyuc no'ox ta xtalic ta nome. 6Yu'un ta sba ta sat ti jch'unolajeletique, c'ot laj yalic ac'oplal ti oy xc'uxul avo'nton ta stojolique. Avocoluc, coltao bu c'alal xu' avu'un ta sventa ta xtun ta sbeique, ti bu c'alal lec ta xil ti Diose. 7Yu'un stamoj xa batel sbeic ta abtel ta sventa ti Jesucristoe, yu'un laj to c'op ti xye'et sc'obic ta stsaquel ti coltael ta x'ac'bat yu'un ti buch'utic yan yajvalique. 8Jech o xal ti vo'otique, jbaintic ti scoltaelic yo' ta xalic batel sc'oplal ti bu ja' melele. 9Laj jts'iba batel jlic jvun ta stojol ti jch'unolajeletique, ja'uc ti Diotrefese mu xich' ta muc' ti oy cabtelcutique. Yu'un ti stuque ja' toj lec ta xa'i ti bisbiluc ta banquilale. 10Jech o xal c'alal mi lic'ot teye, ta xcalbe ya'i ti Diotrefese c'u cha'al ta xislo'iltauncutic, c'u cha'al ta xisjutbun jmulcutic. Ma'uc no'ox taje, yu'un mu xich' ta muc' ti jch'unolajeletic ti buch'utic ta x'ech' ta atojolique. Ja' jech xtoc mi oy to buch'u ta x'ic'van ochel ti jch'unolajeletique, ta xmacbat yo'ntonic yu'un ti DiĆ³trefese, xchi'uc ta xjipatic loq'uel ta tsobobbail. 11Mu xatamic ta spasel ti c'usi chopole, Jchi'iltac, ja' pasic ti c'usi oy slequil stuq'uile. Yu'un ti buch'u oy slequil stuq'uil ti c'usi ta spase, ja' liquem talel ta stojol ti Diose. Yu'un ti buch'u yacal ta spasel ti c'usi chopole, mu to xojtiquin ti Diose. 12Scotol ta xalic ti oy slequil yutsil yo'nton ti Demetrioe, yu'un ta xvinaj ta stojol ti bu ja' melele. Rexticouncutic ma' ti jech sc'oplale, yu'un ti c'usi ta xcalcutique, ja' melel. 13Yepal ma' ti oy ox ta co'nton ti c'usi ta jc'an ta xcalbot ava'ie, ti ma'uc ts'ibabil ta vune, 14yu'un jpatoj co'nton ta xital no'ox ta atojol yo' jech ta jchi'in jbatic ta lo'il. 15Oyuc ta atojol ti slamajemal avo'ntone. Ti buch'utic lec xavil abaic xchi'uc ti li' oy ta jtojole, chabanucot xayalbeic. Avocoluc, chabanuc xavalbe ya'iic ta jujun tal ti buch'utic lec xquil jbatic xchi'uque. Jechuc.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\