Hechos 17

1C'alal laj stam batel sbeic ti Pabloe xchi'uc ti Silase, ech'ic ta Anfípolis jteclum xchi'uc ta Apolonia jteclum. Laj taj une, c'otic ta jteclum Tesalónica ti bu oy xch'ul na ti israeletique. 2Ti Pabloe jech ono'ox stalel ti ta xbat ta ch'ul na c'alal ta sta ti sc'ac'alil cuxob o'ntonale. Jech o xal oxib xemuna jalij teye, tsots laj sva'an sba ta yalbel ti jnaclejetic ti c'usi ta xal ti ch'ul c'ope. 3Lec jamal laj yalbe smelol ti tsots sc'oplal ta xcham ti Cristoe, ti c'alal mi jech chame, tsots sc'oplal ta xcha'cuxi. Xi to laj yalilane: —Ti Cristo Jcoltavanej taje, ja' ti Jesús ti Buch'u ta xcalboxuc ava'iic ti sc'oplale. 4Oy jlom israeletic c'ot ta yo'ntonic ta xch'unel, ti laj stsob sbaic xchi'uc ti Pabloe, ti Silase. Yepal no'ox jyanlumetic laj xch'unic ec ti nijil chimilic ono'ox ta stojol ti Diose, xchi'uc yepal no'ox antsetic ti ich'bilic ta muc' ti lec sc'oplalique. 5Ti jech taj une, oy jlom israeletic ti mu xc'ot ta yo'ntonic ta xch'unele, lic yit'ixal yo'ntonic. Laj stsobic jayibuc ch'ajil viniquetic ti mu'yuc xch'ulel xa'i sbaic ti buyuc no'ox ta x'ech' yu'unic ti c'ac'ale, ti laj soquesbeic yo'nton ti muc' ta lum ti xvochvun no'ox liquel yu'unique. Ma'uc no'ox taje, bat svoliic sna ti Jasón ta sa'el ti Pabloe xchi'uc ti Silase, ta xjochic loq'uel yo' jech ta xba yaq'uic ta yoc ta sc'ob ti jnaclejetique. 6Ti jech mu'yuc laj staic ti bu taje, ja' laj xjochic batel ti Jasone xchi'uc jun chib jch'unolajeletic, ti bat yaq'uic ta stojol ti jchapanvanejetic yu'un ti jmuc' ta lume, ti xi ta x'avanique: —Ti viniquetic li'e, ja'ic ti buch'u yacalic ta sliquesic c'op ta sjunul banomile, talic xa li' ta jlumaltic ta sliquesel c'op xtoque. 7Lec la ya'i ti Jasón ta stic' ochel ta snae. Scotolic ta scontrainbeic smantal ti ajvalil romano cu'untique, yu'un ta xalic ti oy la yan ajvalil ti ja' Jesús sbie. 8C'alal jech laj ya'iic ti c'u yepal volol ti jnaclejetique xchi'uc ti j'opisialetique, xvochetic xa liquel. 9Ja'uc ti Jasone xchi'uc ti xchi'iltaque laj yaq'uic comel taq'uin sventa coltatic batel. 10Ti jch'unolajeletique ta ora no'ox laj sjatviltasic ti Pabloe, ti Silase ti loq'uicuc batel ta ac'ubaltique, baticuc ta Berea jteclum. C'alal c'otic ti bu taje, batic ta ch'ul na yu'un ti israeletique. 11Ti israeletic teye ja' lec yo'ntonic, ja' mu sta ti oyic ta Tesalónicae, yu'un ta yutsil yo'ntonic laj yich'ic ta muc' ti lequil ach' c'ope. Yu'un jujun c'ac'al ta sq'uelic ta sc'op Dios yo' ta sna'ic mi melel ti c'usi ta x'albatique. 12Ti jech taj une, yepal no'ox c'ot ta yo'ntonic ta xch'unel. Ep c'ot ta yo'ntonic ta xch'unel xtoc jyanlum viniquetic xchi'uc antsetic ti ich'bilic ta muq'ue. 13C'alal laj ya'iic ti israeletic nacalic ta Tesalónica ti yacal ta xalic sc'op Dios ti Pablo ta Bereae, bat soquesbe yo'ntonic ti jnaclejetique. 14Ja'uc ti jch'unolajeletique ta ora no'ox laj staquic batel ta ti' nab ti Pabloe. Yan ti Silase, ti Timoteoe comic ta Berea jteclum. 15Ti buch'utic laj sbainic ta sbeiltasel ti Pabloe, yic'ojic batel c'alal to muc' ta lum Atenas. Laj taj une, yich'ojic xa talel mantal ti baticuc no'ox ta ora ti Silase, ti Timoteoe yo' chba stsob sbaic xchi'uc ti Pabloe. 16C'alal ja' o ta xmalavan ta jteclum Atenas ti Pabloe, xbiet liquel yo'nton c'alal laj yil ti naca c'usitic meltsanbil ta c'abal ta xich'ic ta muc' ti jnaclejetique. 17Jech o xal ti Pabloe sna' lec c'usi ta xal ta ch'ul na xchi'uc ti israeletique, xchi'uc ti jyanlumetic ti nijil chimilic ta stojol ti Diose, xchi'uc ti buch'utic ta stsob sbaic tal ta stojol ti jujun c'ac'al tey ta ch'ivite. 18Oy jlom jchanubtasvanejetic yu'un ti epicureoetique xchi'uc ti estoicoetique, tey lic svul sbaic xchi'uc ti Pabloe, ti xi ta xalic ti jlome: —¿C'usi ta xal ti vinic li'e, ti jeche' no'ox xtaqui jovil vulvune? Xi ta xalic ti yan xtoque: —Ja' nan ta spucbe sc'oplal yan diosetic. Ti jech ta xalbeic taje, yu'un ta x'albatic lequil ach' c'op yu'un ti Pabloe, sc'oplal ti Jesuse xchi'uc ti cha'cuxie. 19Va'i un, yic'ojic batel ta tsobobbail ti sbiinoj ti bu nopem xa'i ta sbijubtas sbaique, ti xi laj sjac'beique: —¿Mi xu' xavac' ta na'el c'usi ti ach' chanubtasel avich'oj talel ta jtojolcutique? 20Yu'un ti c'usi ta xavalbuncutique, toj yan ta a'yiel. Ta jc'an ta jna'cutic c'usi smelol scotol taje. 21Yu'un scotol ti atenienetique xchi'uc ti jyanlumetic nacalic teye, mu'yuc c'usi yan batem ta yo'ntonic, ja' no'ox ta sc'an ta xa'iic ti c'usi ach' ta xich' alele. 22Ti Pabloe va' xi liquel ti tsobolic ta Areópagoe, ti xi laj yale: —Viniquetic ti li' nacaloxuc ta Atenase, ta xquil ti nijil chimiloxuc ta yich'el ta muc' ti diosetique. 23Yu'un c'alal lixanav li' ta alumalique, laj quil ti ep c'usitic ta xavich'ic ta muq'ue. Ja' jech xtoc oy bu laj jta ti xi ta xal sletrail jun altar ti c'ot ta jsat bu ta xavich'ic ta muc' ti diosetique: ‘Ja' sventa jun dios ti mu xvinaj ta q'uelele.’ Lec oy un cha'e, ti Dios ti mu xvinaj ta q'uelel ti ta xavich'ic ta muq'ue, ja' tal xcalboxuc ava'iic ti sc'oplale. 24“Ti Dios ti laj smeltsan ti banomile xchi'uc scotol ti c'usitic oye, le'e, ja' yajval vinajel, banomil. Mu xnaqui ta ch'ul naetic meltsanbil yu'un ti jnaclejetique. 25Ma'uc ti utsuc xa sc'an pojel coltael yu'un ti jnaclejtique. Ja' ta xac' ti jcuxlejale, xchi'uc ta yich'el ti iq'ue xchi'uc scotol ti c'usitic ta xtune. 26Ta sventa jun vinic, ayan talel muc'tiquil lumetic yu'un ti Diose yo' ta xnaqui ta sjoylej banomil. Ja snopoj stuc bu ta xac' naquiuc xchi'uc c'u sjalil ta xcuxiic yu'un. 27Jech laj spas ti Dios taje, ja' ta sventa yo' ac'o sa'ic ti Diose, xu' van ta staic mi ta sa'olanique ac'o mi mu nomuc oy ti Dios ta jtojoltic ti jujunotique. 28Yu'un ta sventa ti Diose, cuxulotic, ta xijxanavotic, ti jech li' oyotique jech c'u cha'al ti xi laj yalic ti bijil viniquetic avu'unique: ‘Yalab xnich'nabotic ti Diose.’ 29Yu'un ti jech yalab xnich'nabotic ti Diose, ma'uc xtal ta joltic ta snopel ja' Dios ti c'usitic loc'tabil ta oroe, ta platae, ta tone, ti xvul no'ox ta sjolic c'u s'elan pasbil yu'un ti jnaclejetique. 30Ti ta vo'nee, ti Diose laj sts'icbe talel sbolil sjol yo'ntonic ti jnaclejetic ta scoj ti mu sna'ique. Avi tana une, ta xalbe ta sbejel banomil ti suticuc talel ta stojole. 31Ti Diose chapal xa jun c'ac'al ta yutsil yo'nton ta xchapan ti jnaclejetic ta sventa ti jun vinic laj st'uje. Svinajeb ti t'ujbil ti vinic taje, ja' ti laj yac' iluc ti laj xcha'cuxese.” 32C'alal jech laj ya'iic sc'oplal ti cha'cuxiele, lic na'levanicuc ti jlome. Ti jlome xi laj yalbeique: —Tey ta xavalbuncutic yan velta. 33Ti Pabloe laj yicta comel. 34Ja'uc le'e, oy jlom laj sts'acliic batel ti Pabloe, ti c'ot ta yo'ntonic ta xch'unele. Ta scotol ti c'u yepale, oy jun vinic sbiinoj Dionisio ti yich'oj yabtel ta tsobobbail Areópagoe, xchi'uc jun ants ti sbiinoj Dámarise xchi'uc oy to yan ti c'ot ta yo'ntonic ta xch'unele.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\