Hechos 18

1Ts'acal to un, ti Pabloe iloc' batel a Atenas, bat ta jteclum Corinto. 2Ti bu taje, laj sta sbaic xchi'uc jun israelal vinic ti sbiinoj Aquila ti liquem talel ta Ponto banomile. Yu'un ach' to no'ox svulelic ti Aquilae xchi'uc ti yajnil Priscila ti iloq'uic talel ta Italia banomile, yu'un laj yal mantal ti ajvalil Claudioe ti loq'uicuc batel ta Roma jteclum scotol ti israeletique. Ti Pabloe bat svu'lan ti Aquilae xchi'uc ti Priscilae. 3Ti jech co'ol yabtelic sna'ic smeltsanel axibaletique, jech o xal ti Pabloe com abtejuc xchi'uc. 4C'alal ta sta jujun sc'ac'alil cuxob o'ntonale, ti Pabloe ta xbat ta ch'ul na ti bu laj yac'be yipal ta yac'bel sna' c'otuc ta yo'ntonic yu'un sc'oplal Jesús ti israeletique xchi'uc ti jyanlumetique. 5C'alal c'otic ta Corinto ti Silase xchi'uc ti Timoteo ti liquic talel ta Macedoniae, ti Pabloe ja' lic yo'ntolin ta yabtelan ta yalel ti lequil ach' c'ope, ti jamal laj yalbe ya'i ti israeletique, ti Cristo ta smalaique, ja' ti Jesuse. 6Ja'uc ti israeletique lic yich'ic ta contra ti Pabloe, lic stsaquic ta c'op. Jech ti Pabloe laj slilin spucuquil ti sc'u'e, senyail ti stoyobbailique, ti xi laj yalbee: —Ta amul atuquic ta xabatic ta ch'ayel. Ma'uc xa jmul ti vu'une. Avi li' tanae, ta xibat ta stojolic ti jyanlumetique —xi. 7Loc' batel ta ch'ul na, bat ta sna jun vinic ti ta xich' ta muc' ti Diose, Justo ti sbie, ti nacal ta xocon ch'ul nae. 8Jech ec ti Crispoe, banquilal yu'un ti ch'ul nae, c'ot ta yo'nton ta xch'unel xchi'uc ti yalab xnich'nabe. Yepal ti corintoetique c'alal laj ya'iic ti c'u s'elan ta xich' alele, c'ot ta yo'ntonic ta xch'unel xchi'uc laj yich'ic vo'. 9Oy jun ac'ubal ti Pabloe xi s'elan ac'bat yil yu'un ti Cajvaltique: —Mu xaxi'. Mu xapajes aba. Ac'bo yipal ta yalel ti lequil ach' c'ope. 10Li' jva'anoj jba ta atojole. Mu'yuc buch'u xu' ta xayilbajinot yu'un yepal no'ox oy ti jteclumal li' ta jteclume. 11Jech ti Pabloe joc'tsaj o'lol xchibal jabil ta Corintoe, ti laj xchanubtasan ta sc'op Diose. 12Ja'uc c'alal yorail ochem ta gobernador ta Acaya banomil ti Galione, ti israeletique laj stsob sbaic ta scontrainel ti Pabloe, ti laj yiq'uic batel ta stojol ti ajvalil ti bu ta xchapanvane. 13Xi laj yalbeic ti ajvalile: —Ti vinic li'e ta xalbe ya'i ti jnaclejetique ti yich'icuc ta muc' ti Diose, ti mu xco'olaj xchi'uc c'u s'elan liquem ti mantal cu'uncutique. 14Ta xa ox xc'opoj ti Pabloe, c'alal ja' o xi laj yal ti Galión ta stojol ti israeletique: —Mi ja' jun jbaj-mantal, mi tsots smul ti staoj ta j'ech'ele, ta xca'iboxuc ac'opic ti israeloxuque. 15Ja'uc le'e, naca no'ox ac'op atuquic, sc'oplal no'ox biiletic xchi'uc ja' no'ox amantal atuquic. Mu jc'an jchapan jech c'op taje, chapano atuquic. 16Laj stacan loq'uel ta xchapanobbail. 17Ti bu taje, scotol ti griegoetique, ta sba ta sat ti Galione laj stsaquic ta majel ti Sóstenes ti buch'u yich'oj ta sventa ti ch'ul nae, ja'uc ti Galione mu sventauc. 18Ep to c'ac'al jalij ta Corinto ti Pabloe. Ts'acal to un, laj sc'oponan comel ti jch'unolajeletique. Jmoj och batel ta barco xchi'uc ti Aquilae, ti Priscilae yo' ta xbatic ta Siria banomil. C'alal mu'yuc to ta x'och ta barco ta Cencreas jteclume, lic st'anbun ti sjole yo' ta xc'ot ta pasel yu'un ti strate yaloje. 19C'alal c'otic ta jteclum Efesoe, ti Pabloe laj xch'ac sba ta stojol ti Aquilae, ti Priscilae, bat ta ch'ul na ta sc'oponel ti israeletic ti stsoboj sbaic ti bu taje. 20C'anbat vocol yu'un ti israeletique, ti jalijuque. Mu jechuc laj sc'an ti Pabloe. 21C'ajomal no'ox xi laj yal ti laj sc'oponan comele: —Tsots sc'oplal ta xibat ta Jerusalén ta yet'esel ti q'uin ta xa xtale. Ta xisut talel ta sq'ueloxuc xtoc mi jech ta sc'an ti Diose. Och batel barco ti Pabloe, bat ta Efeso. 22C'alal c'ot ta Cesareae, laj stam batel sbe c'alal Jerusalén ta sc'oponel ti jch'unolajeletique. Ts'acal to un, yal batel ta Antioquía. 23Jalij c'u sjaliluc, lic xanavuc ta stsatsubtasbel yo'nton ti jch'unolajeletic buyuc no'ox oyic ta Galaciae, ta Frigia banomile. 24Ti jech yorail taje, c'ot ta Efeso jteclum jun israelal vinic ti sbiinoj Apolose, ti liquem talel ta Alejandría jteclume. Ti Apolose xtojob lec ta yalel yu'un xojtiquin lec ti sc'op Diose. 25Chanubtasbil lec c'u s'elan ta sc'an ti Diose, ta sjunul yo'nton jamal ta xal ti c'u yepal ta sna' sc'oplal ti Jesuse, ac'o mi ja' no'ox sna' c'u s'elan chanubtasvan ti Juan j'ac'-ich'-vo'e. 26C'alal laj ya'iic ti Aquilae, ti Priscilae ti sjunul yo'nton ta xchanubtasvan ti Apolos ta ch'ul nae, slecoj bu laj yiq'uic batel yo' ta xalbeic ya'i smelol c'u s'elan ta sc'an ti Diose. 27C'alal ta xbat ya'i ta Acaya banomil ti Apolose, ti jch'unolajeletic ta Efesoe laj sts'ibaic batel jlic vun ta stojol ti jch'unolajeletic ta Acayae yo' ich'bil ta muc' ta xc'ot ti Apolos ti bu taje. C'alal ic'ot ta Acayae, yepal ti jch'unolajeletic laj scolta ti buch'utic ta sventa yutsil yo'nton ti Dios ti coltabilic yu'un ti ta xc'ot ta yo'ntonic ta xch'unele. 28Yu'un ta xac'be sna' ti israeletique, mu'yuc stuq'uil ti c'u s'elan ta snopique. Mu ja'uc stac' spac ti sc'oplalique, yu'un ta stam loq'uel ta sc'op Dios ti Cristo ti ta smalaique, ja' ti Jesuse.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\