Hechos 19

1Ti jech oy ta Corinto ti Apolose, ti Pabloe ech' ta vitsetic, c'ot ta Efeso jteclum ti bu oy laj sta jayvo'uc jch'unolajeletique, 2ti xi laj sjac'beique: —C'alal c'ot ta avo'ntonic ta xch'unel ti Jesuse, ¿mi laj xa avich'ic ti Ch'ul Espiritue? Xi laj staq'uic ti jch'unolajeletique: —Mu'yuc ca'binojcutic jutebuc sc'oplal mi oy ti Ch'ul Espiritue. 3Jech laj sjac' ti Pabloe: —¿Buch'u ta sventa ti laj avich'ic vo' un cha'e? Ti stuquique xi laj staq'uique: —Ja' sc'oplal ti ich'ob vo' yu'un ti Juane. 4Xi laj yal ti Pabloe: —Melel, ti Juane laj yac'be yich'ic vo' ti buch'utic ta sutes sbaique. Laj yalbe ya'i xtoc ti tsotsuc sc'oplal c'otuc ta yo'ntonic ta xch'unel ti Buch'u ta to xtale, ti xcaltique, ja' sc'oplal ti Jesús ti Jcoltavaneje. 5C'alal laj ya'iic taje, ti jch'unolajeletique lic yich'ic vo' ta sventa ti Cajvaltic Jesuse. 6C'alal laj scajan sc'ob ti Pablo ta stojol ti jch'unolajeletique, ventainatic yu'un ti Ch'ul Espiritue, xchi'uc lic c'opojicuc ta yan c'opetic ta scaj'alel ti c'usitic ta to xc'ot ta pasele. 7Ti ta scotolique, ja' nan lajcha'vo' (12) viniquetic. 8Oxib (3) u sjalil xc'otilan ta ch'ul na ti Pabloe, ti bu mu ta xi'eluc ta xac'be sna' ti jnaclejetic ti ventainel yu'un ti Diose. 9Ja'uc ti jlom jnaclejetic ti tsots yo'nton xa'i sbaique, ti mu xc'ot ta yo'ntonic ta xch'unele, ta sba ta sat jnaclejetic lic chopol c'opojicuc ti c'usi ta sc'an ti Diose. Va'i un, ti Pabloe laj xch'ac sba batel. Laj yic' batel ti jch'unolajeletic ta jun escuela yu'un ti vinic Tirano sbie. Ti bu taje, scotol c'ac'al ta xchanubtasan. 10Chib jabil jech laj spas ti Pabloe. Ti buyuc no'ox oy ti jnaclejetic ta Asia banomile laj ya'iic ti lequil ach' c'ope jech c'u cha'al ti israeletique xchi'uc ti jyanlumetique. 11Laj yac' iluc smuc'ul stsatsal ti Diose ta sventa ti Pabloe. 12Ti c'usiuc no'ox ta stunes ti Pabloe, manchuc mi spoc', mi sc'u' ti ta xich'ic batel ta stojol ti jchameletique, ta xcolic xchi'uc ta xloc' batel ti pucuj ta stojolique. 13Oy jun chib j'ech'el-be israelal viniquetic ti ta staquic loq'uel ti pucuj yalojic ti oy ta yo'nton ti jnaclejetique, ti xi ta xalic ti ta stunesbeic sbi Jesús ta stojol ti pucuje: —Ta xcalbot ava'i, loc'an batel ta sventa Jesús jech c'u cha'al ta spas ti Pabloe. 14Ja' jech s'elan ta spasic vucvo' (7) xnich'nab jun pale ti sbiinoj Escevae. 15C'alal jech oy bu ta spasique, xi tac'batic yu'un ti pucuje: —Jna' Buch'u ti Jesuse. Jna' buch'u ti Pabloe. Ja'uc ti vo'oxuque, ¿buch'uoxuc? 16Jech o xal ti vinic ch'amunbil yu'un ti pucuje, sjunul yip bitic batel. Laj stsal scotol. Laj sbalalin ta majel. Yayijemic t'anajtic jatavic batel ta snaic. 17Scotol ti c'u yepal nacalic ta Efesoe, mu'yuc ta alel mi israeletic, mi jyanlumetic xi'ic ta j'ech'el c'alal jech laj ya'iique. C'ot ta pasel un ti c'ot ta yo'ntonic ta xch'unel ti oy smuc'ul stsatsal sc'oplal ti Jesucristoe. 18Scotol ti c'u yepal c'ot ta yo'ntonic ta xch'unele, lic yalic ta jamal ti c'usi mu stac' alel ti c'usi laj xa spasic ta ba'yele. 19Yepal no'ox ti buch'utic xchanojic ta yaq'uel ti chamele, laj yich'ic talel ti svunique. Ta sba ta sat jnaclejetic laj xchiq'uic. Ti c'alal laj xchapic stojol ti svunique, loc' ta chapel ti nopol lajuneb yoxvinic ta mil (50,000) plata taq'uin. 20Ti lequil c'op yu'un ti Cajvaltique, tanij batel xchi'uc ta xac' iluc ti smuc'ul stsatsale. 21Ti jech c'ot ta pasel taj une, ti Pabloe lic snop sc'an chba sq'uel ti jch'unolajeletic ta Macedoniae, ti ta Acaya banomile xchi'uc ta stam batel sbe ta Jerusalén. Ma'uc no'ox taje, yu'un laj yalbe sba mi laj yo'nton ta Jerusalene, ta xbat c'alal to Roma banomil. 22Va'i un, laj stac jelavel cha'vo' yajcoltaobba ta Macedonia, ja' ti Timoteoe xchi'uc ti Erastoe. Ja'uc ti stuque jalij to ta Asia banomil. 23Ti jech yorail taje, lic tsots c'op ta sventa ti oy c'usi ach' ta xc'ot ta pasele, 24ta scoj ti laj sliques jun vinic ti sbiinoj Demétrioe, ti sna' yabtelanel plateroe. Ti vinic taje ta sloc'ta ta plata yuni ch'ul nail ti xch'ul-me'ic ti Dianae, yu'un ep ta x'ictabat comel scanalil ti buch'utic ta x'abtejic xchi'uque. 25Va'i un, ti vinic taje lic stsob xchi'iltac ti jmoj yabtelique xchi'uc yan ti co'ol jech sna' x'abtejique, ti xi laj yalbe ya'iique: —Jchi'iltac, ati vi s'elan ti cabteltique, xana'ic ti mu'yuc c'usi jna'tic yu'une. 26Ava'yiojic avilojic ti vo'oxuque, ti ma'uc la diosetic ti c'usitic meltsanbil ta c'abal ta xalolan ti Pabloe. Ep xa c'ot ta sjol yu'un ti jnaclejetique, ti ma'uc no'ox li' ta Efesoe, yu'un buyuc no'ox li' ta Asia banomile. 27Ti jech taje, toj xi'bal sba. Xu' ta xc'ot ta xch'ayel ti jbolomaltique. Xu' ta soc sc'oplal xch'ul na ti jmuc' ta ch'ul me'tic Dianae, ti ich'bil ta muq'ue. Ti jech taje, ta xch'ay sc'oplal ti yutsil slequilal ti jme'tique c'alal ich'bil ta muc' li' ta Asiae xchi'uc ta scotol ti banomile. 28C'alal jech laj ya'iic ti c'op taje, xi lic avanicuc ta scapemal sjolique: —Laj to ta alel ma' ti tsalbil ta xc'ot sc'oplal ti jch'ul me'tic Diana li' ta Efesoe. 29Va'i un, buyuc no'ox oy ti c'op ta sjunul ti jteclume. Xvoletic batel ta stsaquel ti Gayoe, ti Aristarcoe, ti ja' chib xchi'iltac ti Pablo liquemic talel ta Macedoniae. Laj xjochic batel ta jun muc' ta na bu tsobobbail yu'unique. 30Ta ox stic' sba ochel ya'i ti Pablo ta sc'oponel ti bu oy vololic ti jnaclejetique. Mu'yuc x'aq'ue ochuc batel yu'un ti jch'unolajeletique. 31Ta stojol j'opisialetic yu'un ti Asia banomile, oy jun chibuc ti lec xil sbaic xchi'uc ti Pabloe, laj staquic mantal ti mu stic' sba ochel ti Pablo ti bu taje. 32Va'i un, ti bu stsoboj sbaic ti jnaclejetique jeltos ti c'u s'elan ta x'avanique. Xvochvun no'ox ta jmec ti jnaclejetique. Yepal no'ox xtoc ti mu sna'ic c'u cha'al ti tsobolique. 33Oy jlom laj yalic ac'o sva'an sba ta yalel smelol c'op ti Alejandroe, ta sba ta sat scotolic ti xuje ochel yu'un ti israeletique. Ti Alejandroe lic sva'an sc'ob ta spajtsanel ti jnaclejetique, ta spacbel sc'oplal ti israeletic ti oyic ta jteclume. 34Ja'uc ti c'alal laj yilic ja' jun israel eque, nopol chibuc ora x'avlajetic ti xi ta xalique: “Laj ta alel ma' ti tsalbil ta xc'ot sc'oplal ti jch'ul me'tic Diana li' ta Efesoe.” 35C'alal cuch yu'un spajtsanel jnaclejetic ti jts'ibajome, xi laj yale: —Yajval lum Efeso, sjoylej banomil sna'ojic lec ti vo'otic jbainojtic ta sq'uelel xchabiel xch'ul na ti jalal me'tic Dianae, ti sloc'obbail ti yal talel ta vinajele. 36Mu stac' muquel ma' ti c'usi c'ot ta pasele. Ts'ijlanic. Nopic lec ti c'usi sc'an pasele. 37Ti viniquetic avic'ojic talele, mu'yuc chopol ta xc'opojic ta stojol ti ch'ul nae. Mi ja'uc ta soquesbeic sc'oplal ti jch'ul jme'tic Diana cu'untique. 38Ti Demétrioe xchi'uc ti xchi'iltac ta abtele, mi oy c'usi sc'an chapanbele, ac'o yac'be xchapan ti jchapanvanejetique, yu'un oy chapanobbail xchi'uc jchapanvanejetic. Xu' ta sc'an parte ta stojol ti j'abteletic ta sa'be sc'oplal ti c'usi ta xtun yu'unique. 39Mi yan c'usi ta xac'anic chapanele, tsots sc'oplal ja' o xavalic c'alal tsobol scotol ti jchapanvanejetique. 40Ti vi s'elan c'ot ta pasel le'e, toj xi'bal sba. Xu' xij'albatotic jsa'letootic. Mu xtac' cu'untic c'usi ta xcaltic mi lisjac'botic ti vi s'elan xijvochvune. 41C'alal laj yo'nton ta yalel taje, laj stam sbeic.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\