Hechos 2

1C'alal sta sc'ac'alil ti q'uin Pentecostese, ti jch'unolajeletique stsoboj sba scotolic ti bu ono'ox oyique. 2Ta jech yepal oy c'usi tsots xjumet lic talel ta vinajel jech c'u cha'al jun tsatsal ic' ti xjumet no'ox c'ot ta na ti bu oyic ti jch'unolajeletique. 3Laj yilic co'ol s'elan leb c'oc' laj xch'acan sba batel ta jujun ti c'u yepal tsobolique. 4Scotol ti jch'unolajeletique uninbil c'otic yu'un ti Ch'ul Espiritue. Lic c'opojicuc ta yan c'opetic, ja' ti c'u s'elan ta x'ac'bat sna'ic yu'un ti Ch'ul Espiritue. 5Ti jech c'ac'al taje, ja' o talemic ta Jerusalén epal israeletic ti tsots sc'oplal ta sc'otesic ta spasel ti c'u s'elan liquem yu'unique, ti liquemic talel ta jujun lum ti oy ta sjoylej banomile. 6C'alal oy c'usi tsots xjumet laj ya'iic ti jnaclejetique, laj stsob sbaic yu'un mu sna'ic c'u cha'al, yu'un ti jyanlumetique ta xc'opanatic ta sc'op stuquic yu'un ti jch'unolajeletique. 7Ch'ayal c'ot yo'ntonic yu'un ta j'ech'el, ti xi lic yalbe sbaic ta jujun tale: —¿Mi mu ja'uc van liquemic talel ta Galilea scotolic ti va'i s'elan ta xc'opojique? 8¿C'usi laj yut laj sna' ti ta xc'opojic ta jc'optic ti liquemotic ta jujun lume? 9Oy jlomotic liquemotic talel ta Partia, ta Media, ta Elam, ta Mesopotamia, ta Juda, ta Capadocia, ta Ponto, ta Asia. 10Oy jlomotic liquemotic ta Frigia, ta Panfilia, ta Egipto, ta Africa, xchi'uc ti xjelav to batel ta Cirene. Oy jlom liquemic talel ta Roma ti xch'unojic xa jech chac c'u cha'al ti jch'unojtique. Oy jlom jchi'iltic ti voq'uemic ta Romae. 11Oy jlom liquemic talel ta Creta, ta Arabia. Ja'uc le'e, jcotoltic laj ca'itic ta jc'op jtuctic ti c'opoj ta sventa yutsil slequilal ti Diose. 12Scotol ch'ayal yo'ntonic. Mu stac' a'yeluc ta xa'iic c'usi xu' ta snopic, ti xi ta sjac'olanbe sbaique: —¿C'usi xal o le'e? 13—Yu'un ta xyacubic —xi ta xalbe sbaic ta labanvanej ti jlome. 14Va'i un, va' xi ti Pedroe xchi'uc ti yan buluchvo' (11) jcholc'opetique, ti xi tsots lic c'opojuque: —Jchi'iltac ti li oyoxuc ta Jerusalene, xchi'uc ti oy jlom liquemoxuc talel ta Judea banomile, a'yic ava'iic lec ti c'u s'elan ta xcalboxuc ava'iique. 15Li'e, ma'uc yacubeletic jech c'u cha'al ta xanopique, yu'un naca to baluneb (9) ora ic'luman. 16Li'e, ja' ic'ot ta pasel jech c'u cha'al laj scaj'al comel ti j'alc'op Joel ti c'alal xi laj yale: 17‘Ta xc'ot ta pasel ti slajebaltic batel ti c'ac'ale, ta xal ti Diose, ta xcac'be yich' Ch'ul Espíritu scotol ti jnaclejetic ta banomile. Ti aquerem atsebique ta scaj'alic ti oy c'usi ta xc'ot ta pasele. Ti jva'lej viniquetique oy c'usi ta x'ac'bat yilic. Ti moletique oy c'usi ta x'ac'bat yilic ta svaichic. 18Ti jech c'ac'al taje, ta xcac'be yich'ic Ch'ul Espíritu ti caj'abtel viniquetique, ti antsetique yo' jech ta scaj'alic ti oy c'usi ta xc'ot ta pasele. 19Oy c'usi ta xcac' iluc ta vinajel ti ch'ayal ta xc'ot o'ntonal yu'une. Ta xcac' iluc ch'ich', c'oc', ch'ail li' ta banomile. 20Ta xtub sat ti c'ac'ale. Ta stsajub jech c'u cha'al junuc ch'ich' ti sat ue. Jun yutsil muc' ta c'ac'al ta xc'ot ta pasel ti sc'ac'alil c'alal mu'yuc to ta xcha'sut talel ti Cajvaltique. 21Scotol ti buch'utic ta sc'anbeic vocol ti Diose, ja' ta xcolic.’ 22“A'yio ava'iic lec, jchi'iltac, ti xi s'elan ta xcale: Ti Jesús liquem talel ta Nazarete, ana'ojic lec ti ja' jun vinic ac'bil yabtel yu'un Dios tal ta atojolic ti laj yac' iluc ep ta tos smuc'ul stsatsale xchi'uc ti c'usi ch'ayal xc'ot o'ntonal yu'un ta sventa ti Diose. 23Ac'o mi jech un, c'alal la'ac'batic ta avoc ta ac'obique, achucojic batel yo' laj avaq'uic ta milel ta curus jmoj xchi'uc ti viniquetic ti mu'yuc xch'ulel xa'i sbaique. Ja' ic'ot ta pasel c'u s'elan snopoj st'ujoj ono'ox ti Diose. 24Ja'uc le'e, cha'cuxesat yu'un ti Diose. Poje, coltae yu'un yipal xc'uxul ti lajebale, ti j'ech'el mu x'unine yu'un ti lajebale. 25Ti ajvalil Davide xi ono'ox laj yalbe sc'oplal ti Jesuse: ‘Va'al ono'ox ta jtojol laj quil ma' ti Cajvale. Mu'yuc buch'u xistsiq'uesbun co'nton, yu'un va'al ta sts'el jbats'i xocon. 26Jech o xal xmuyubaj ti co'ntone. Oy ta que ta jti' ta sq'uejintael ti jun yutsiquil q'uejimoletique. Jech o xal un, jun yo'nton xcuxuc ya'i ti jbec'tal jtacopale, 27yu'un mu xavac' ave ati' ta xicom ta muquinal. Mi ja'uc ta xavac' ave ati' ti aq'ueloj ta xc'a' sbec'tal stacopal ti ch'ul jtunel avu'une. 28Laj avac'bun quil ta stamel batel sbelel ti cuxlejale. Ximuyubaj no'ox avu'un ti oyot ta jtojole.’ 29“Jchi'iltac, oy to c'usi ta jc'an ta calboxuc ava'iic ta sjamel ti que jti' yu'une. Jna'ojtic lec ta melel ti cham ti jmolmuc'totic Davide. Laj yich' muquel. Ti smuquinale xquilbetic to avie. 30Ti Davide, ja' jun j'alc'op, yu'un laj sna' ti ja' stuc Dios laj sva'an sba ta yalel ti oy jun snitilul ta x'och ta ajvalile. 31Ti Davide, co'ol s'elan laj sta ta ilel ta xcha'cuxi ti Cristoe, yu'un laj yalbe sc'oplal ti mu xc'a' ti sbec'tale, ti mu xcom o ta muquinale. 32Lec un cha'e, ti Jesuse, cha'cuxesat yu'un ti Diose. Taj une, rexticouncutic yu'un. 33Laj taj une, iq'ue muyel ta vinajel ta sventa smuc'ul stsatsal ti Diose yo' ta xc'ot chotluc ta sts'el stuq'uil ti sbats'i c'ob xchi'uc ta yich'el ti Ch'ul Espíritu ta sventa ti Stot ti yalojbe ono'ox sc'oplal ta xac' talele. Jech ti stuc ec une, laj stac talel ta jtojolcutic. Ja' ti vi s'elan yacal ta xava'iic ta xavilic avi tana li' une. 34Yu'un ma'uc ti David imuy batel ta vinajele, yu'un xi ono'ox laj yale: ‘Ti Diose xi laj yalbe ti Cajvale: La' chotlan ta sts'el stuq'uil jbats'i jc'ob, 35ja' to mi laj sta yorail ta xcac'bot ta avoc ta ac'ob ti avajcontrae.’ 36“Sna'icuc scotol ti jteclum Israele, ti Jesús ti Buch'u laj avaq'uic ta milel ta curuse, ti Diose laj xa sva'an ta Ajvalil ta Jcoltavanej.” 37C'alal jech laj ya'iic ti c'u yepal vololique, laj ya'iic ta yo'ntonic ti oy smulic ti xi laj sjac'beic ti Pedroe, xchi'uc ti yan jcholc'opetique: —Jchi'iltac, ¿c'usi sc'an ta jpascutic? 38Xi laj yal ti Pedroe: —Sutanic talel ta stojol ti Diose, ich'ic vo' ta jujun tal ta sventa ti Jesucristoe yo' xata ti ch'aybil ta xc'ot ti amulic ta stojol ti Diose, ja' to jech ta xavich'ic ti Ch'ul Espíritu ta sventae. 39Yu'un ti va'i yelanil albil ti sc'oplal taje, c'otem ta aventaic xchi'uc ti avalab anich'nabique, ta sventa scotolic ec ti buch'utic nom oyique. Ti xcaltique, ta sventa scotolic ti buch'utic oy sc'oplal ta xtaeic ta iq'uel yu'un ti Cajvaltic Diose. 40Ti Pedroe oy to ep ti c'u s'elan bijubtasvane xchi'uc oy yan ti c'usi laj yale, ti xi laj yale: —Q'uelo abaic, mu xachanbeic yo'ntonic ti ch'ayemal jnaclejetic li'e. 41Ja' yu'un un, ti buch'utic c'ot ta yo'nton ti c'u s'elan laj yal ti Pedroe, laj yich'ic vo'. Nopol van oxmil (3,000) ta vo' laj svol sbaic xchi'uc ti jch'unolajeletic ti jech c'ac'al taje. 42Scotolic mu syanijesic ti c'u s'elan ta xchanubtasatic yu'un ti jcholc'opetique. Ta xch'acbe sbaic ti c'usi x'ayan yu'unique, ta spasel sna'obil ti Cajvaltique, xchi'uc jmoj ta svol sbaic ta c'opojel ti'inel. 43Ti yepal no'ox ta xac' iluc ti Dios ti oy c'usitic muc'tic ch'ayal ta xc'ot o'ntonal yu'un ti ta xaq'uic iluc ti jcholc'opetique, scotol ti jnaclejetique xvic'luj to satic yu'un ti labal ta xa'iique. 44Scotol ti buch'utic c'ot ta yo'ntonic ta xch'unele, jmoj yo'ntonic ta scoltaan sbaic ta sventa ti c'usitic oy yu'unique. 45Ta xchonic ti c'usi oy x'ayan yu'unique. Jech ti stojol ti c'usi x'ayan yu'unique, ta xac'beic ti buch'u mu'yuc c'usi x'ayan yu'unique. 46Jujun c'ac'al ta stsob sbaic ta ch'ulna. Ta svol sbaic ta ve'el ta naetic ta sventa ta spasel sna'obil ti Cajvaltique, ti scotol xmuyubajique, biq'uit yac'oj sbaic. 47Scotolic ta xalbeic yutsil slequilal ti Diose. Lec x'ilatic yu'un ti jnaclejtique, yu'un ti Cajvaltique jujun c'ac'al ta sboles ti jch'unolajeletic ti buch'utic oy sc'oplal ta staic ti pojel colele.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\