Hechos 20

1C'alal lamaj ti voch voch c'ope, ti Pabloe laj stac ta iq'uel ti jch'unolajeletique yo' jech ta sbijubtasan. Laj taj une, laj sc'oponan comel, bat ta Macedonia banomil. 2Ti buyuc no'ox oyic ti jch'unolajeletic taje, ech' svu'lanan ta stsatsubtasbel yo'ntonic ta sventa ti sc'ope. Ts'acal to un, c'ot ta Grecia banomil. 3Joc'tsaj oxib (3) u ti bu taje. Xchapanoj xa sba ta stamel batel ti barcoe yo' ta xbat ta Siria banomil c'alal ja' o laj ya'i ti chapanbil xa sc'oplal ta stsaque yu'un ti israeletique. Va'i un, c'ot ta nopel yu'un ta xanav batel ta yoc yo' jech ta x'ech' xtoc ta Macedonia banomil. 4Laj xchi'in batel ti Sópater ti liquem talel ta Berea jteclum xnich'on ti Pirroe, ti Aristarcoe xchi'uc ti Segundo ti liquemic talel ta Tesalónica jteclume, ti Gayo ti liquem talel ta Derbe jteclume, ti Timoteoe, ti Tíquicoe xchi'uc ti Trófimo ti liquemic talel ta yosilal Asia banomile. 5Ti jchi'ilcutic taje jelavic batel, laj smalauncutic ta Troas jteclum. 6C'alal ech' ti q'uin ta xich' ve'el ti pan ch'abal yich'oj ti spajubtasobile, ti vu'uncutique li'ochcutic batel ta barco ta Filipos jteclum. Ta yo'obal to c'ac'al, c'ot jtacutic ta Troas jteclum ti buch'u jelavemic batele. Ti bu taje, lijoc'tsajcutic vucub (7) c'ac'al. 7Sba c'ac'al yu'un ti xemunae, laj jtsob jbacutic yo' jech ta xich' pasel sna'obil ti Cajvaltique. Ti jech ta xloc' batel ta yoc'omal ti Pabloe, jalij ta sc'oponel ti jch'unolajeletique, ti yich'oj sta o'lol ac'ubal yu'une. 8Yepal no'ox tsanajtic lamparaetic ti bu tsoboluncutic ta jc'ol toyol nae. 9Ti jech jalij slo'il ti Pabloe, oy jun querem sbiinoj Eutico chotol ta ti' ventana tsacat ta vayel, ti vayem baj yalel ta yoxcojal na, ti chamem laj stamic liquel ti quereme. 10Va'i un, ti Pabloe yal batel, c'ot spatan sba ta stojol ti quereme, laj xq'uech. Xi laj yalbe ti jch'unolajeletique: —Mu xaxi'ic, cuxul. 11Laj taj une, ti Pabloe cha'sut muyel. Laj xet' ti pane. Laj sve'ic ti jch'unolajeletique. Jech yich'oj o sacub ta xlo'ilaj ta stojol ti jch'unolajeletique. Va'i un, loc' batel ti Pabloe. 12Ja'uc ti quereme cuxul laj yiq'uic batel ta sna. Xpatet no'ox yo'ntonic scotolic. 13Ti vu'uncutique li'ochcutic batel ta barco yo' jech ta xijelavcutic c'alal to Asón jteclum, ti bu ta jmalacutic ti Pabloe, yu'un laj snop ta xanav batel ta yoc. 14C'alal c'ot stauncutic ta Asón ti Pabloe, jmoj li'ochcutic batel ta barco, ti libatcutic ta Mitilene jteclume. 15Liloc'cutic batel ti bu taje. Ta yoc'omal un, li'ech'cutic ta yeloval Quio banomil, ti lic'otcutic ta yoc'omal ti bu xloc' chpaj ti barco ta Samos banomile. Laj jcux co'ntoncutic ta Trogilio jteclum. Ta yoc'omal un, lic'otcutic ta Mileto jteclum. 16Jech c'ot ta pasel un, yu'un mu sc'an ta xjoc'tsaj ta Asia banomil ti Pabloe. Mi ja'uc xa ta x'ech' ta Efeso jteclum, yu'un ta sc'an ta xc'ot no'ox ya'i ta Jerusalén c'alal ta sta sc'ac'alil ti q'uin Pentecostes mi xu'e. 17C'alal oyuncutic ta Mileto jteclume, ti Pabloe laj stac ta iq'uel ti jbainej jch'unolajeletic ta Efeso jteclume. 18C'alal oyic xa ta stojole, xi laj yalbe ya'iique: —Ti vo'oxuque ana'ojic lec c'u s'elan laj jtuc'ulan jba c'alal livul ta sba c'ac'al li' ta Asiae. 19Ti c'u sjalil li' oyun ta atojolique, biq'uit laj cac' jba ta tunel yu'un ti Cajvaltique, yu'un yepal no'ox li'oc' ta j'ech'el, xchi'uc ti naca jvocol laj jta ilbajinel yu'un ti israeletique. 20Mi ja'uc laj quicta jba ta yalel scotol ti c'usi ta xtun avu'unic ti ja' alequilalique, yu'un buyuc no'ox laj jchanubtasoxuc ta sba ta satic ti jnaclejetique xchi'uc ta anaic jujun tal. 21Laj calbe ya'i ti israeletique, ti jyanlumetique ti suticuc talel ta stojol ti Diose, ti c'otuc ta yo'ntonic ta xch'unel ti Cajvaltic Jesucristoe. 22Avi tana une, sujbilun yu'un ti Ch'ul Espíritu ta xibat ta Jerusalene, ti mu jna' c'usi xu' ta xc'ot ta jtojol ti bu taje. 23Ta jujun jteclum ti bu ta xi'ech'e, c'ajomal jna' ta co'nton ti ta xac'bun jna' ti Ch'ul Espiritue ti q'uelel ta jtojol ti chuquele, ti ilbajinele, ta yich'el ti jvocole. 24Jechuc un, yavil ti ma'uc jventainoj jtuc ti jcuxlejale, ximuyubaj xa ti tsotsuc sc'oplal jtabeuc spajeb ti cabtel laj yac'bun ti Cajvaltic Jesús ta yalbel ya'iic ti jnaclejetic ti lequil ach' c'ope xchi'uc ti syail xc'uxul yo'nton ti Diose. 25“J'ech'el jna' avi tana une, ti c'u avepalic ti vo'oxuc laj calboxuc ava'iic ti ventainel yu'un ti Diose, mi junuc avu'unic ti ta to xavilbeicun ti jsate. 26Avi tana une, ta xcalboxuc ava'iic, ma'uc xa jmul mi oy buch'u ch'ayel ta xbate, 27yu'un laj calboxuc ava'iic c'u s'elan snopoj ti Dios ta atojolique, ti mu'yuc laj jmuc jutebuque. 28Ja' yu'un un, ich'o abaic ta c'ac'al, tuc'ulanic ti tsoblebal ti la'ac'batic ta abaic yu'un ti Ch'ul Espíritu ti lac'otic ta sventainel ti jch'unolajeletic yu'un ti Cajvaltic ti laj sman ta xch'ul ch'ich'ele. 29Jna' lec c'alal mi libate, oy buch'u ta xtal soques ti jch'unolajeletique jech c'u cha'al junuc jti'oval oq'uil ta slilin ta ti'el ti chije. 30Li' no'ox ta xloc' ta atojolic ti buch'utic ta xlo'lavan liquel ti c'u s'elan ta xchanubtasvane yo' jech ta sts'aclie yu'un ti jch'unolajeletique. 31Viq'uiluc asatic, vuleso ta avo'ntonic ti c'u s'elan lichanubtasvan ti oxib (3) jabil li' oyun ta atojolique, yu'un c'ac'al ac'ubal ta ya'lel jsat laj jbijubtasoxuc acotolic. 32“Avi tana un, ta jc'ubanoxuc comel ta sc'ob ti Diose, ta sventa ti syail xc'uxul yo'ntone. Yu'un oy smuc'ul stsatsal ta xac'boxuc yip avo'ntonic ta stael scotol jech c'u cha'al yalojbe ti buch'u t'ujbilic yu'une. 33Mi junuc oy buch'u bic'taj co'nton yu'un ti staq'uine, mi ja'uc ti sc'u' spoc' yo' ta xtun cu'une. 34Xana'ic lec, laj jpich' coc jc'ob yo' ta jmalq'uin jba, xchi'uc ta smalq'uinel ti jchi'iltac xtoque. 35Laj cac' avilic ta j'ech'el ti tsots sc'oplal jech sc'an pasele yo' ta xachanic ti abtel eque, yo' jech ta staic scoltael ti buch'u abol sbaique. Ja' vuleso ta avo'ntonic ti xi laj yal ti Cajvaltic Jesuse: ‘Ech'em no'ox xmuyubaj ti buch'u ta xaq'ue, ja' mu sta xmuyubaj ti buch'u ta xich'e.’ ” 36Laj taj une, ti Pabloe lic squejan sba, co'ol c'opoj ti'in scotolic. 37Oq'uic scotolic. Laj smeyic. Laj sbuts'ic ti Pabloe. 38Mu xnel, mu x'ech' ta xa'iic ti at o'ntone yu'un albatic ti mu'yuc xa ta xilbeic ti sate. Ts'acal to un, xchi'inojic batel ti bu ta x'och batel ta barcoe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\