Hechos 21

1C'alal laj jch'ac jbacutic ta stojolique, li'ochcutic batel ta barco. Tuc' libatcutic ta Cos banomil. Ta yoc'omal libatcutic ta Rodas banomil. Ti bu taje, libatcutic ta Pátara jteclum. 2Laj jtacutic jun barco ta Pátara ti ta xbat ta Fenicia banomile. Li'ochcutic ti bu taje. 3C'alal libatcutique, laj quil ti com ta jts'et c'obcutic ti Chipre banomil ti joyobtabil ta nabe. Tuc' libatcutic ta Siria banomil. Yu'un ti barcoe ta x'ech' yac' yicats ta Tiro jteclume, li'ochcutic batel ti bu taje. 4Ti bu taje, laj jtacutic jch'unolajeletic ti licomcutic vucub (7) c'ac'al xchi'uquique. Laj yalbeic ti Pabloe ti mu xbat ta Jerusalén ta sventa ti ac'bat sna'ic yu'un ti Ch'ul Espiritue. 5Ja'uc c'alal sta ti vucub (7) c'ac'ale, liloc'cutic batel. Scotol ti jch'unolajeletique, viniquetic, antsetic, ololetic, laj xchi'inuncutic loq'uel c'alal to ta sti'il jteclum. Ti ta ti' nab ti bu taje, laj jquejan jbacutic ta c'opojel ti'inel. 6Laj taj une, laj jc'oponcutic comel, laj jtsacbe jba jc'obcutic xchi'uc ti jch'unolajeletique. Li'ochcutic batel ta barco un. Ti jch'unolajeletique sutic batel ta snaic. 7Liloc'cutic batel ta barco ta Tiro jteclum. Lic'otcutic ta Tolemaida jteclum. C'ot jc'oponcutic ti jch'unolajeletic bu taje. Licomcutic jun c'ac'al xchi'uquic. 8Ta yoc'omal un, liloc'cutic batel. Lic'otcutic ta Cesarea jteclum. Ti bu taje, libatcutic ta sna ti Felipe, jun jxanvil-cholc'op ti ja' jun ta yucubal ti jbainej jch'unolajeletique, licomcutic ta sna. 9Ti Felipee, oy chanvo' yantsil nich'on ti mu'yuc malijemique, ti xu' yu'unic ta scaj'alel ti c'usi xu' ta xc'ot ta pasele. 10Oy xa jayib c'ac'al oyuncutic ti bu taje c'alal ja' o c'ot jun j'alc'op liquem talel ta Judea, ti Agabo sbie. 11C'alal c'ot ti bu oyuncutique, laj stsacbe xchuc ti Pabloe, ti laj xchuc yoc sc'ob xchi'uc, ti xi lic yale: —Ta xal ti Ch'ul Espiritue, jech ta xich' chuquel ti yajval chuquil ta Jerusalén jech c'u cha'al li'e, yu'un ti israeletique ta xaq'uic batel ta yoc sc'ob ti jyanlumetique. 12C'alal jech laj ca'icutique xchi'uc ti jch'unolajeletic ta Cesareae, laj jc'anbecutic vocol ti Pabloe ti mu xbat ta Jerusalene. 13Ja'uc ti Pabloe xi laj staq'ue: —¿C'u cha'al ta xavaq'uicun ta at o'nton ta xquil ti ta xa'oq'uique? Ta sventa ti Cajvaltic Jesuse, jchapanoj xa jba ti ma'uc no'ox ta xquich' ti chuquele, ti xu' ta xcac' o jol jbaquil ta Jerusalene. 14Ti jech mu'yuc xc'ot ta yo'nton ti c'u s'elan laj calcutique, c'ajomal xa no'ox xi laj calbecutique: —C'otuc ta pasel ta atojol ti c'u s'elan ta sc'an ti Diose. 15Laj taj une, laj jchapan jbacutic, libatcutic ta Jerusalén. 16Laj xchi'inuncutic batel jun chib jch'unolajeletic ti liquemic talel ta Cesarea jteclum, ti laj yic'uncutic batel ta xch'amunel sna jun vinic Mnasón sbie, ti liquem talel ta Chipre banomile, ti vo'ne xa c'otem ta yo'nton ta xch'unel ti Cajvaltique. 17C'alal lic'otcutic ta Jerusalene, xmuyubajic xa laj sc'oponuncutic ti jch'unolajeletique. 18Ta yoc'omal un, bat xchi'inuncutic ti Pablo ta svu'lanel ti Santiagoe. Stsoboj xa sbaic scotol ti buch'utic sbainoj ti jch'unolajeletic ti bu taje. 19Ti Pabloe c'ot sc'opon ti buch'utic sventainoj ti jch'unolajeletique. Lic yalbe sc'oplal c'u s'elan laj spas ti Dios ta stojol ti jyanlumetic ta sventae. 20C'alal jech laj ya'iique, xlequil-c'opojic xa ta stojol ti Diose. Xi laj yalbeic ti Pabloe: —Yepal no'ox ti jchi'iltic c'ot xa ta yo'ntonic ta xch'unele, jun yutsil ta j'ech'el. Ja' no'ox un, ti jchi'iltic une, tsots to sc'oplal ta xa'iic ta xch'unel ti c'usi jbel tsots albil sc'oplal yu'un ti Moisese. 21Albatic sc'oplal ti jchi'iltic ti nacalic ta yan banomile, ti vo'ot la ta xachanubtas ti mu xa tsotsuc sc'oplal ta xch'unic ti oy c'usi tsots sc'oplal albil yu'un ti Moisese, ti mu xa tsotsuc sc'oplal ta xac'beic yich' circuncisión ti xnich'onique, ti mu xa tsotsuc sc'oplal ta xich'ic ta muc' ti c'u s'elan liquem cu'untique. 22¿Bu c'alal jech taje? Le'e, jbel sc'oplal ta xa'iic ti jchi'iltic ti latal xae. 23Ti leque, xi s'elan xcholet sc'an xapase: Oy li' ta jtojolcutic chanvo' (4) viniquetic ti ja' xa ta xc'ot ta pasel yu'unic ti yaloj strateic ti oy c'usi ta xaq'uique. 24Ic'o batel, chi'ino batel ta stusel spoquel aba, xchi'uc ta spasel ti c'u s'elan liquem cu'untique. Ta xatoj xtoc un ti c'usitic xtun yu'unique yo' jech xu' ta xaq'uic ti ta xac' ta t'axbunel ti sjolique. Scotol ta sna'ic unbi ti mu meleluc c'u s'elan ta xalic ti ac'oplale, yu'un ta xavac' ta q'uelel ti tsots sc'oplal ta xava'i ti oy c'usi jbel tsots albil sc'oplale. 25Ja'uc ti jyanlumetic ti c'ot xa ta yo'ntonic ta xch'unele, xi s'elan c'ot ta nopel cu'uncutic ti laj calbecutic ya'i ta vune: tsots sc'oplal mu sti'ic ti beq'uet ac'bil ta smoton ti c'usitic meltsanbil ta c'abale. Mu sti'ic ti ch'ich'e. Mu sti'beic sbec'tal ti chon bolometic ti mich'bil snuc' ta xchame, xchi'uc ti mu xmulivajique. 26Ta yoc'omal ti Pabloe laj yic' batel ti chanvo' (4) viniquetic yo' jmoj ta xac' sba ta tusel poquel. Och batel ta ch'ulna xtoc yo' ta xac' ta na'el bu ora ta xc'ot ta ts'aquiel sc'ac'alil ti c'usi oy sc'oplal yaloj ta xaq'uique, ti tsots sc'oplal ta xaq'uic ti matanal ti jujunique. 27Naca xa mu ta sts'aqui yu'unic ti svucubal (7) c'ac'ale, oy jun chib israeletic liquemic talel ta Asia banomil, laj yilic ti Pablo oy ta ch'ulnae. Tey laj sliquesbeic sjol scotol ti israeletique, xvoletic batel ta stsaquel ti Pabloe, 28ti xi ta x'avanique: “Jchi'iltac, la' tic'o abaic ta scoltaeluncutic. Ti vinic li'e, ja' ti buch'u ta xanav ta scotol banomil ta xchanubtasvan ta soquesbel sc'oplal ti jlumaltique, ta soquesbel sc'oplal ti oy c'usi jbel tsots sc'oplal yaloj ti Moisese, xchi'uc ta soquesbel sc'oplal ti ch'ulnae. Avi li' xtoc une, laj stic' ochel jyanlumetic ta soquesbel sc'oplal ti Cuxul ch'ul ch'ulnae.” 29Jech ta xalic taje, yu'un oy bu laj yilic ta ba'yel jmoj ta xanavic ta jteclum ti Pablo xchi'uc ti Trófimoe, ti ja' jun efeso vinique, yu'un laj snopic ti ja' yic'ojan batel ta ch'ulna ti Pabloe. 30Scotol ti jteclume xvochvun no'ox liquel, ti xbitic no'ox c'otel ta anil ti jnaclejetique. Laj stsaquic ti Pabloe, xjochojic loq'uel ta ch'ulna, laj smaquic ta anil ti sti'taque. 31Ta xa smilic, c'alal laj ya'ibe sc'oplal ti jpas-mantal yu'un soldado ti scotol jteclum xvochvun ta j'ech'ele. 32Ti jpas-mantal yu'un ti soldadoe laj stsob ta anil ti yajsoldadotaque xchi'uc ti banquilaletique, batic ta anil bu xvochvun ti jnaclejetique. C'alal laj yilic c'ot ti banquilal jpasmantal yu'un ti soldadoetique xchi'uc ti yajsoldadotaque, laj yicta sbaic ta smajel ti Pabloe. 33Va'i un, ti jpas-mantal yu'un ti soldadoe nopaj batel, laj stsac ta chuquel ti Pabloe, xchi'uc laj yal mantal ti yich'uc chuquel ta chib carina taq'uin. Ts'acal to un, laj sjac' buch'u, xchi'uc c'usi laj spas. 34Ti jnaclejetique avanic, yantic o c'usi laj yalic ta jujun tal. Ta scoj ti mu xa'i smelol ti banquilal jpas-mantal yu'un ti soldado ti xvochvun ta jmec ti jnaclejetique, laj yal mantal ti yiq'uicuc batel ta cuartel ti Pabloe. 35C'alal c'otic ta scojol cojol tec'obal yu'un ti cuartele, ti soldadoetique laj xchechic batel ti Pabloe ta scoj ta smilic ya'iic ta majele. 36“¡Ac'o chamuc!” xiic scotolic ta jmec ti x'avlajetic ta patile. 37C'alal ta xa ox xtiq'ue ochel ta cuartele, xi laj sjac' ti Pablo ta stojol ti banquilal jpas-mantal yu'un ti Soldadoe: —¿Mi xu' xic'opoj jbeluc? Xi laj stac' ti banquilal jpasmantal yu'un ti soldadoe: —¿Mi xana' xac'opoj ta griego c'op cha'e? 38¿Mi ma'ucot ti egipcio vinic cha'e ti le' xa batel laj sliques jun muc' ta c'op ta stsobel chanmil (4,000) ta vo' jmilvanejetic ta xocol banomil? 39Xi laj stac' ti Pabloe: —Mo'cun, ti vu'une israelun, voq'uemun ta Tarso, jun jteclum ti cajal c'otem sc'oplal ti oy ta Cilicia banomile. Avocoluc, ac'bun ave ati' ta sc'oponel ti jnaclejetique. 40Ti jpas-mantal yu'un soldadoe laj yac' ye sti' c'opojuc ti Pabloe. Ti stuque laj sva'an sba ta scojol cojol tec'obal. Laj sva'an sc'ob ta yaq'uel senyail ti ts'ijlicuc ti jnaclejetique. C'alal ts'ijiique, xi laj yal ta hebreo c'ope:


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\