Hechos 22

1—A'yio ava'iic ti c'u s'elan ta xcal ta spaquel ti jc'oplale, Jtot jme'tac, Jchi'iltac. 2C'alal laj ya'iic ta xc'oponatic ta hebreo c'ope, x'ech' to ts'ijiic liquel ti xi sts'ac ya'yej ti Pabloe: 3—Jchi'il jbatic, voq'uemun ta Tarso ti oy ta Cilicia banomile. Ja'uc le'e, lich'i li' ta Jerusalene. Laj quich' chanubtasel yu'un ti Gamaliel co'ol s'elan jech c'u cha'al ti mantal ti jbel albilic comel ti jmolmuc'totique. Cac'ojbe yipal tuncun yu'un ti Diose jech c'u cha'al ti vo'oxuc ta xapasic ti c'ac'al avi tana li'e. 4Ti ta vo'nee, laj quilbajin, laj cac' ta milel ti buch'utic ta xch'unic ti ach' c'ope. Laj jtsacanan batel ti viniquetique, ti antsetique, laj jtic'anan ta chuquel. 5Ja' rexticoetic, sna'ic lec ti banquilal palee, ti moletique, yu'un laj yac'beicun vun yo' ta xquilbajin ti jchi'iltic ti oy ta Damascoe. Libat ta sa'el ti jch'unolajeletic ti bu taje yo' jech ta xquic' talel li' ta Jerusalén yo' ta jtsitsic ya'iic. 6“Ja'uc ti c'alal yacal ta xixanav batel ta bee, ti nopol xa sc'an xic'ot ta Damascoe, ti nopol ech'el o'lol c'ac'ale, ta jech yepal xojobin no'ox yal talel ta vinajel ti joyobtabil licom yu'une. 7Liyal ta lum. Laj ca'i oy Buch'u xi ta xisc'oponune: ‘Saulo, Saulo, ¿c'u cha'al ta xacontrainun?’ 8‘¿Buch'uot Yojtot?’ xichi laj jac'bee: Xi laj stac'bun ti Buch'u ta xc'opoje: ‘Vu'un Jesús ta Nazaret ti Buch'u ta xacontraine.’ 9Ti jchi'iltac ti jchi'inojan batele, xi'ic ta jmec ti laj yilic ti xojobal lic talel ta vinajele, mu'yuc laj ya'iic sc'opojel ti Buch'u ta sc'oponun talele. 10‘¿C'usi xu' ta jpas, Yojtot?’ xichi laj jtac'bee: Xi laj yalbun ti Cajvaltique: ‘Lican, tamo batel abe ta Damasco. Ti bu taje, ta xa'albat ava'i scotol ti c'usi xu' ta xapase.’ 11Ti xojobal vul ta jtojole, laj stubbun jsat ti nitbil xa batel jc'ob yu'un ti jchi'iltac ti libat ta Damascoe. 12“Ti bu taje, nacal jun vinic ti sbiinoj Ananías ti oy xc'uxul yo'ntone, ti c'otem ta ch'unel yu'un ti mantal ti jbel tsots albil yu'un ti Moisese, ti lec sc'oplal yu'unic scotol ti jchi'iltic ta Damascoe. 13Ti Ananíase bat sq'uelun ti bu tiq'uilune, ti xi laj yalbune: ‘Jchi'il jbatic Saulo, jamuc ti asat xtoque.’ C'alal jech laj yale, ta jech yepal jam ti jsate, lic quil ti va'al ta jtojole. 14Xi laj yalbune: ‘Dios yu'un ti jmolmuc'totique laj st'ujot talel yo' ta xana' c'usi ta sc'an, yo' ta xavilbe sat, yo' ta xava'ibe sc'opojel ti Buch'u stalel ti oy yutsil slequil yo'ntone. 15Rexticoot ta yalbel ya'iic ti jnaclejetic ti c'u s'elan laj avile, xchi'uc ti c'u s'elan laj ava'i ti Buch'u laj sc'oponot talele. 16Mu li'uc no'ox xach'ayete, lican, va'lan, ich'o vo'. Vocoletan ta stojol ti Cajvaltique yo' jech pocbil tusbil ti amule.’ 17“C'alal lisut talel li' ta Jerusalene, libat ta ch'ulna ta c'opojel ti'inel ti ta jech yepal jam jba jsat ti oy c'usi laj quile. 18Laj quil ti xi laj yalbun ti Cajvaltique: ‘Loc'an batel ta anil li' ta Jerusalene. Ti achi'iltac li'e mu xc'ot ta yo'ntonic ta xch'unel ti ta xavalbe ya'i ti jc'oplale.’ 19Xichi laj jtac'bee: ‘Cajval, sna'ic lec ti lixanav ta jujun ch'ul na ta smajel ta xchuquel batel ti buch'u ta xc'ot ta yo'nton ta xch'unelote. 20C'alal laj smilic ti avajtunel Esteban ti sva'anoj sba ta yalel ti ac'oplale, jmoj capal va'alun xchi'uquic, xchi'uc lec laj ca'i ti xich'uc milele, xchi'uc laj jchabibe sc'u'ic ti buch'utic milvanique.’ 21Ja'uc ti Diose xi laj yalbune: ‘Tamo batel abe, yu'un ta jtacot batel ta namal banomil bu oy ti jyanlumetique.’ ” 22Ti va'i yepal taje, laj sts'etan xchiquinic ta ya'yiel ti israeletique. Ta jech yepal un, xi lic avanicuque: —Ch'aybeic sts'unubal ta banomil. Altic ta xcuxi ti vinic le'e. 23Ti jech x'avlajetique, ti sjipolan xa ti sc'u'ique, ti xvajet no'ox yu'unic ti pucuque, 24ti jpas-mantal yu'un ti soldadoetique laj yal mantal ti yich'uc tiq'uel ochel ta cuartel ti Pabloe, xchi'uc laj yal ti yich'uc nucul yo' jech ta sjam ye ti Pablo c'u cha'al ti x'avlajetic ti xchi'iltac ta stojole. 25C'alal chucul xa yu'unic yo' ta xac'beic nucule, ti Pabloe xi laj yalbe ti capitan ti tey va'ale: —¿Mi avich'oj avabtelic ta stsitsel jun romano vinic c'alal mu'yuc to chapanbil ti smul xtoque? 26C'alal jech laj ya'i ti capitane, xi bat yalbe ya'i ti jpas-mantal yu'un ti soldadoetique: —¿Mi yu'un mu no'ox xava'i aba ti jech ta xapas le'e? Ti vinic le'e, ja' jun romano. 27Va'i un, ti jpas-mantal yu'un ti soldadoe bat ti bu oy ti Pabloe, ti xi laj sjac'bee: —¿Mi melel romano vinicot? —Romano vinicun —xi laj stac' ti Pabloe. 28Xi laj yal ti jpas-mantal yu'un ti soldadoe: —Ti vu'une yepal jtaq'uin laj jlajes yo' libise ta romano vinic. Xi laj stac' ti Pabloe: —Ti vu'une voq'uemun ta yosil ti Romae. 29Ti buch'utic ta ox xac'beic nucul ti Pabloe, ta jech yepal laj sq'uej sbaic batel. Jech ec ti jpas-mantal yu'un ti soldado ti c'alal laj ya'i ja' jun romano vinic ti Pabloe, xi' ti jech laj xa yac' ta chucbel ta carina taq'uin ti sc'obe. 30Ta yoc'omal un, ti ta sc'an ta sna' ti jpas-mantal yu'un ti soldado c'u cha'al ti Pablo ta sa'bat smul yu'un ti xchi'iltaque, laj sjitunbe ti cadena ti chucul o sc'ob yu'une, xchi'uc laj stac ta iq'uel ti banquilal palee xchi'uc ti banquilal jchapanvanejetique. Ts'acal to un, laj sloq'ues batel ti Pabloe, bat sva'an ta stojolic.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\