Hechos 23

1Ti Pabloe laj sq'uel batel ti jchapanvanejetique, xi laj yale: —Jchi'iltac, ti c'usi laj xa jpas talele, mu'yuc jmul xca'i ta stojol ti Diose. 2Ti banquilal pale Ananíase laj yalbe ya'i mantal ti buch'utic nopol va'alic ta sts'el ti Pabloe ti spac'beicuc ta majel ti yee. 3Xi laj stac' ti Pabloe: —Jpac'taej ba, vo'ot ac'o spac'ot ta majel ti Diose. Ti bu chotolot le'e, talemot ta xchapanel jmul ta sventa ti oy c'usi jbel tsots albil sc'oplale, ti c'alal vo'ot mu xavac' ta venta ti ta xaval ti ac'o quich' majel ti c'alal mu jechuc ta xal ti oy c'usi jbel tsots albil sc'oplale 4Xi laj staq'uic ti buch'utic nopol va'alic ti bu taje: —¿Mi ja' jech ta xatoy ave ta stojol ti banquilal pale yu'un ti Diose? 5Xi laj yal ti Pabloe: —Jchi'iltac, mu jna' mi ja' banquilal pale, yu'un ti ch'ul c'ope xi ta xale: ‘Mu xabis ta cotol chaval ti jchapanvanejetic yu'un ti alumale.’ 6Calal laj yil ti Pabloe ti oy jlom saduceoetic xchi'uc jlom fariseoetic ti c'u yepal stsoboj sbaic ti bu taje, xi tsots laj yale: —Jchi'iltac, ti vu'une fariseoun, fariseoetic ti jtot jme'e. Ta xachapanicun yu'un ti jpatoj co'nton ti oy sc'oplal ta xcha'cuxi ti animaetique. 7Ti jech laj yal ti Pablo taj une, ti fariseoetique xchi'uc ti saduceoetique lic stsac sbaic ta c'op. Laj svoc' sba ti tsoblej yu'unique. 8Yu'un ti saduceoetique ta xalic ti mu'yuc ta xcha'cuxi ti animaetique, ti mu'yuc ti ánjeletique, ti mu'yuc ti ch'ulelaletique. Ti fariseoetic une xch'unojic scotol ma' taj une. 9X'avlajetic xa liquel scotolic, yu'un ti jlom jchanubtasvanejetic ti sbainojic ti mantal ti jbel tsots albil sc'oplale, ja' fariseoetic ti laj sva'an sbaic ti xi laj yalique: —Ti vinic li'e, mu'yuc c'usi chopol spasoj, yic'al nan oy bu c'oponat yu'un jun ánjel, mi jun ch'ulelal. Mu jcontraintic ti Diose. 10Ti jech yantic stsatsaj ta xvochlajetele, ti jpas-mantal yu'un ti soldadoe xi' ti xu' ta sjequic ta milel ti Pabloe. Laj stac ta iq'uel yajsoldadotac yo' ta xch'aquic loq'uel ti Pablo ti bu tsobolique, ta xiq'uic batel ta cuartel xtoc. 11Ta yac'ubalil un, laj yac' sba iluc ti Dios ta stojol ti Pabloe, ti xi laj yale: “Mu xaxi', Pablo, ti c'u s'elan laj xa aval ti jc'oplal li' ta Jerusalene, ja' jech ta xbat aval jc'oplal ta Roma.” 12Ta yoc'omal un, oy jun chib israeletic laj scomonopic mu xve'ic, mu xuch'ic vo', xchi'uc ta sc'anel xchamelic mi mu xc'ot ta pasel ta smilel ti Pabloe. 13X'ech' jutuc ta cha'vinic (40) ta vo' ti jech laj snopique. 14Batic ta stojol ti banquilal paleetique xchi'uc ta stojol ti moletic yu'un ti israeletique, ti xi laj yalique: —Ti vu'uncutique mu xive'cutic, mi ja'uc ta xcuch'cutic vo', xchi'uc ta sc'anel jchamelcutic mi mu xc'ot ta pasel cu'uncutic ta smilel ti Pabloe. 15Ti vo'oxuque xchi'uc ti yan oy yabtelic ta Muc'ul Tsobleje, c'anbeic ti jpas-mantal yu'un ti soldadoe ti yic'uc loq'uel ta atojolic oc'om ti Pabloe, ti oy ta avo'ntonic ta st'unel c'usi ti smule, ti chapaluncutic xa ta jmalacutic ti vu'uncutic yo' ta jmilcutic ta be ti mu ja'uc ta xc'ot ta atojolique. 16Ja'uc ti squerem ol xchi'il ta voq'uel ti Pabloe, laj ya'i ti c'op taje, bat ta cuartel ta yalbel ya'i ti Pabloe. 17Ti Pabloe laj stac ta iq'uel jun ta scotol ti capitane, ti xi laj yalbee: —Ic'o batel ti querem li' ta stojol ti jpas-mantal avu'unique, yu'un oy c'usi ta sc'an ta xalbe ya'i. 18Ti capitane laj yic' batel ti querem ta stojol banquilal jpas-mantal yu'un ti soldadoe, ti xi laj yalbe ya'ie: —Ti jchuquel Pabloe laj staun ta iq'uel xchi'uc laj sc'anbun vocol ti quic'bucot talel ta atojol ti querem li'e, yu'un la oy c'usi ta sc'an ta xalbot ava'i. 19Ti banquilal jpas-mantal yu'un ti soldadoe laj sq'uej sba batel ti snitojbe ech'el sc'ob ti quereme, ti xi laj sjac'bee: —¿C'usi ta xavalbun? 20Xi laj yal ti quereme: —Ti israeletique laj xa scomonopic ti oc'ome ta xtal sc'anbot ti avic'uc batel ti Pablo ta Muc'ul Tsobleje yu'un la sc'an ta st'unic lec c'usi ti smule. 21Ja'uc le'e, mu xach'un. Jeche' ta xalic. X'ech' jutuc cha'vinic (40) ta vo' svinictac nac'al ta xmalavanic ti ta bee, ti laj xa sc'an xchamelic mu xve'ic, mu xuch'ic vo' mi mu'yuc to ta xcham yu'unic ti Pabloe, ti ja' xa no'ox smalaic c'usi ta xavale —xi ti quereme. 22Ti jpas-mantal yu'un ti soldadoe laj sbijubtas ti querem ti laj stac batele, ti mu me buch'u xalbe ya'i taje. 23Ti banquilal jpas-mantal yu'un ti soldadoe laj stac ta iq'uel cha'vo' yajcapitan ti laj yalbe mantal ac'o xchapanic lajunvinic (200) ta vo' soldadoetic ti ta xanavic ech'el ta yoquique, xchi'uc lajuneb xchanvinic (70) ta vo' soldadoetic ti cajalic ta ca' ta xbatique, xchi'uc lajunvinic (200) ta vo' soldadoetic ti chapalic lec xchi'uc ti slanzaique yo' ta xloq'uic batel ta baluneb (10) ora ac'ubal, yo' ta xbatic ta Cesarea jteclum. 24Ma'uc no'ox un, yu'un laj yal mantal ti xchapanicuc jc'ot ca' yo' ta xcaji batel ti Pabloe, ti laj yal mantal lecuc c'otuc ta stojol ti gobernador Felixe. 25Ti capitanetique laj yich'ic batel jlic vun ti laj smeltsan ti banquilal jpas-mantal yu'un ti soldado ti xi ta xale: 26“Ti ich'bilot ta muc' cu'une, chabanucot xcalbot ava'i, Ajvalil Felix, ti vu'un Claudio Lisiasune. 27Ti israeletique laj stsaquic ti vinic li'e. Sc'an xa ox ta smilic ya'iic. C'alal laj ca'i ti ja' jun romano vinique, bat jpoj xchi'uc ti cajsoldadoe. 28Ti jech ta jc'an ta xca'i c'usi smul ta sa'bat yu'un ti israeletique, laj quic' batel ta Muc'ul Tsoblebal yu'un ti israeletique. 29Laj ca'i ti ja' sa'bat smul yu'un ti mantal jbel tsots albil sc'oplal yu'unique. Vinaj ti ma'uc smul yo' ta xich' milele, mi ja'uc ti tic' xi ta chuquele. 30Ja'uc le' une, laj ca'i ti chapal xa sc'oplal ta xmilat yu'un ti xchi'iltaque, laj jtacbot talel ta atojol. Ti buch'utic ta sa'beic ti smule, laj calbe ya'i ti talicuc ta atojol yo' ta xalbot ava'i c'usi ti smule. Ja' no'ox jech yepal xcalbot ava'i”, xi ti jlic vune. 31Ti c'u s'elan albat ya'iic yu'un ti jpas-mantal yu'unique, jech laj spasic ti soldadoetique. Ta ac'ubal laj yiq'uic batel ti Pablo c'alal ta Antípatris jteclum. 32Ti soldadoetic ta xanavic batel ta yoquique, ta yoc'omal sutic batel ta cuartel. Ti cajajtic ta ca'e stam batel sbeic xchi'uc ti Pabloe. 33C'alal c'otic ta stojol ti gobernador ta Cesarea jteclume, laj yaq'uic ti vune, xchi'uc laj yaq'uic comel ti Pabloe. 34C'alal laj sq'uel vun ti gobernadore, laj sjac'be ti Pablo ti bu liqueme. C'alal laj ya'i ti liquem talel ta Cilicia banomile, 35xi laj yalbee: —Ja' to ta xca'i ac'op c'alal mi talic ti buch'u ta sa'ic amule. Laj yal mantal ti yich'uc chabiel lec ti Pablo ta cabilto yu'un ti Herodese.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\