Hechos 24

1Vo'ob (5) xa ox c'ac'al yech'el, c'alal ja' o c'ot ti banquilal pale Ananíase xchi'uc jun chib moletic xtoc xchi'uc jun lisensiado ti Tértulo sbie. C'otic ta stojol ti gobernador Felixe yo' ta stic'beic smul ti Pabloe. 2C'alal ic'bil talel ti Pabloe, ti lisensiado Tértuloe xi laj yal ti laj stic'be smul ti Pablo ta stojol ti gobernador Felixe: —Colavalbuncutic, Gobernador, ti mu'yuc c'op ta muc' ta lum cu'untique. Mu'yuc c'usi jna'cutic. Lec oyuncutic ta sventa ti abijile. 3Colavalbuncutic ta j'ech'el ti jcotolcutic ta jtacutic avu'un scotol ti va'i s'elan taje, Ajvalil Felix. 4Mu jc'an ta jch'ay ep avo'nton. Avocoluc a'yibuncutic jliqueluc ti yatel co'ntoncutique. 5Ja' xchamel jteclum ti vinic li'e. Buyuc no'ox ta xanav ta sjoylej banomil, ta sliques c'op ta syanijesbel sjol ti jchi'ilcutic ta svoq'uel sbaique. Ja' jun banquilal xa'i sba ti buch'utic c'otem ta yo'ntonic ta xch'unel ti sbiinoj nazarenoe. 6Oy ox ta yo'nton ta soquesel ya'i ti ch'ulnae. Laj jtsaccutic ti jech ta spase. Jc'an ox ta jchapancutic jech c'u cha'al ta xal ti jbel mantal tsots sc'oplal liquem cu'uncutique. 7Ja'uc le' une, ti Lisias ti banquilal jpas-mantal yu'un soldadoe, laj stic' sba ta spojel ti laj stsatsal-pojbuncutic ta coc ta jc'obcutic ti vinic li'e. 8Laj stac talel ta atojol ti jtic'-mulil yu'un ti vinic li'e. C'alal ta xachapane, ta xlic ava'i c'usi ti smul ta jtic'becutic ti vinique —xi ti Tértuloe. 9—Jech, jech —xi laj yalic scotol ti israeletic ti va'alic ti bu taje. 10Va'i un, ti gobernador Felixe laj spasbe senya ti ac'o c'opojuc ti Pabloe, ti xi lic yal ti Pabloe: —Oy yipal stsatsal co'nton ta jpac jc'oplal li' ta atojole, yu'un jna' lec ti jal xa jabil ochemot ta jchapanvanej yu'un ti muc' ta lum li'e. 11Naca to no'ox xlajchebal c'ac'al jc'otel ta Jerusalén yo' ta xquich' ta muc' ti Diose. Jac'o ava'i mi melel ti c'usi ta xcale. 12Mu yacalucun ta sa'el c'op laj staicun ti viniquetic li'e. Mi ja'uc xvochvun cu'un ti jnaclejetic ta ch'ulnae, mi ja'uc ta yan ch'ul naetic, mi ja'uc ta jteclum. 13Ti viniquetic li'e, mi ja'uc jutebuc ta stabeicun ti jmul ti va'i s'elan ta xalique. 14Ti c'usi jamal ta xcal ava'ie, xi s'elane: ta xquich' ta muc' ti Dios yu'un ti jmolmuc'totaque co'ol xchi'uc jech c'u cha'al ti ach' c'op ti chopol ta xalbeic sbie, yu'un ta jch'un scotol ti c'usi ta xal ti mantal ti oy jbel tsots albil sc'oplale xchi'uc ti c'u s'elan laj sts'iba comel ti j'alc'opetique. 15Yu'un jpatoj co'nton ta stojol Dios jech c'u cha'al ti stuquic spatoj yo'ntonic ta xcha'cuxi ti animaetic ti buch'u lec ech'ic ta banomile xchi'uc ti buch'u mu'yuc stuq'uilic ech'ique. 16Jech o xal ta xcac'be yipal ta sq'uelel stuc'ulanel jba yo' mu jta jmul ta stojol ti Diose xchi'uc ta stojol ti jnaclejetic ta banomile. 17“C'alal laj co'nton ta xaniel jayibuc jabil ta yan lumetique, lisut talel ta jlumal yo' tal cac'be smotonic ti buch'u abol sbaique xchi'uc ta yac'bel smoton ti Diose. 18Ja' jech yacal ta jpas ta ch'ulna, c'alal laj xa co'nton ta smesel jpoquel jbae, ja' o c'ot jun chib israeletic ti liquemic talel ta Asia banomile. Ma'uc ti yepal no'ox chi'inbilun yu'un ti jnaclejetique, ti ma'uc xvochvunic cu'une. 19Ja' ac'o talicuc ta atojol taje, ta yalel ava'i ti jmule, mi oy ti jmul sq'uelojique. 20Mi mo'oje, ac'o yalic ca'itic ti jchi'iltac li'e c'usi jmul laj stabeicun ti banquilal jchapanvanejetic cu'uncutic c'alal oyun ta Muc' ta tsoblebal yu'unique. 21Oy bu xichi tsots laj jc'oponic c'alal oyun ta stojolique: ‘Avi tana li'e, ta xachapanicun ti c'otem ta co'nton ta xch'unel ti ta xcha'cuxi ti animaetique.’ Mu jna' mi ja' van jmul laj ya'i ti jchi'iltac le' une —xi ti Pabloe. 22Ti gobernador Felixe ya'binoj lec sc'oplal ti lequil ach' c'ope. Jech o xal quechel laj yicta comel ta xchapanel ti c'ope. —Ja' to ta xca'i lec ac'opic c'alal mi tal ti Lisias ti jpas-mantal yu'un ti soldadoe —x'utatic. 23Laj taj une, ti gobernador Felixe laj yalbe mantal ti capitane ti yich'uc tiq'uel ta chuquel ti Pabloe, ti mu'yuc buch'u xmacun ta svu'lane, ti q'uelvanicuc ti buch'u lec xil sbaic xchi'uque. 24C'alal ech' jayibuc c'ac'al une, ti gobernador Felixe sut talel xchi'uc yajnil ti ja' jun israelal ants ti Drusila sbie. Laj staic ta iq'uel ti Pabloe yo' ta xa'ibe sc'oplal c'u s'elan ta xc'ot ta o'ntonal ta xch'unel ti Jesucristoe. 25Ja'uc ti c'alal albat ya'i yu'un Pablo sc'oplal ti tuq'uil jol o'ntonale, ti pajesejbaile, sc'oplal ti chapanel ta slajebal c'ac'ale, xi' ti gobernador Felixe, ti xi laj yale: —Avi tana li'e, batan, ta jtaot ta iq'uel xtoc c'alal mi oy bu xocolune. 26Taj une, ta smala ya'i ti gobernador Felixe ti ac'batuc taq'uin yu'un ti Pabloe yo' jech ta scolta batel. Jech o xal ep ta coj laj stailan ta iq'uel. 27Chib jabil jech c'ot ta pasel taje. Sta yorail loc' ta gobernador ti Felixe. Ja' com ta xq'uexol ta gobernador ti Porcio Festoe. Ti jech sc'an lec ta x'ile yu'un israeletic ti Felixe, tiq'uil laj yicta comel ta chuquel ti Pabloe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\