Hechos 25

1C'alal och ta gobernador ti Festoe, oxib (3) c'ac'al joc'tsaj ta Cesarea, bat ta Jerusalén. 2Ti bu taje, ti banquilal yu'un ti paleetique, ti israeletic ti ich'bil yeique, laj yac'beic sna' ti Festoe ti yich'uc to chapanel ti Pabloe. 3Laj sc'anbeic vocol ti gobernadore ti taluc yu'un ta Jerusalén ti Pabloe. Ti nopbil yu'unique, ja' ti oy ono'ox ta yo'ntonic ta smilic ya'iic ta bee. 4Ja'uc ti gobernador Festoe laj yal ti tiq'uil ta chuquel ta Cesarea jteclum ti Pabloe, ti snopoj xa mu ta sjaliltas ta xbat ti bu taje. 5Jech o xal xi laj yale: —Ti buch'utic yich'oj yabtelic avu'unique, ac'o xchi'inicun batel ta Cesarea, yu'un mi oy smul ti vinic taje, xu' tey xc'ot avalbeic. 6Joc'tsaj nan vaxaquibuc mi lajunebuc (8 ó 10) c'ac'al ta Jerusalén ti Festoe. Laj taj une, sut batel ta Cesarea jteclum. Ta yoc'lomal un, bat chotluc ta xchapanobbail ti laj stac ta iq'uel ti Pabloe. 7C'alal och batel ti Pabloe, ti israeletic ti liquemic talel ta Jerusalene, nopajic batel ta stic'bel ti ep ta tos tsots smul ti Pabloe. Ja'uc le' une, mu'yuc sbejtsaj lec yu'unic c'usi ti smule. 8Xi laj yal ti Pablo c'alal laj spac ti sc'oplale: —Mu'yuc c'usi chopol jpasoj, mi ja'uc ta soquesel ti mantal ti jbel tsots albil sc'oplal yu'unic ti jchi'iltaque, mi ja'uc ta soquesel sc'oplal ti ch'ulnae, mi ja'uc oy bu chopol ta xic'opoj ta stojol ti banquilal ajvalil oy ta Romae. 9Ti jech sc'an lec ta x'ile yu'un israeletic ti gobernador Festoe, xi laj sjac'be ti Pabloe: —¿Mi ta xac'an xabat ta Jerusalén yo' ta jchapan ac'oplal ti bu taje? 10Xi laj stac' ti Pabloe: —¿C'u cha'al, Gobernador, c'alal li' va'alun ta chapanobbail yu'un ti ajvalil ta Roma ti bu ta xquich' chapanele? Xana' ti mu'yuc c'usi chopol jpasojbe ti israeletique. 11Mi oy jmul ti ta xcac' o jol jbaquil yu'une, jechuc unbi. Yu'un mi mu'yuc c'usi chopol jpasoj ti ta xalic oy jmule, mu'yuc buch'u junuc xu' ta xiyac'un batel ta yoc ta sc'ob ti israeletique. Ta jc'an ti ja'uc ac'o xchapanun jc'oplal ti banquilal ajvalil ti ta Romae. 12Va'i un, ti Festoe laj yich'be ye sti' ti jtojobtasvanejetic yu'une, ti xi laj yale: —Ti loc' ayan xa ta avo'nton ta xac'an xchapanel yu'un ti banquilal ajvalil ta Romae, c'alal to Roma ta xabat un cha'e. 13Ech' jayibuc c'ac'al, ti ajvalil Agripae xchi'uc ti Berenicee batic ta Cesarea ta svu'lanel ti gobernador Festoe. 14Ti jech jalijic jayibuc c'ac'ale ti Festoe laj xchapbe ya'i ta stojol ajvalil Agripa sc'oplal ti Pabloe, ti xi laj yalbee: —Li' oy jun vinic tiq'uil ta chuquel laj yicta comel ti gobernador Felixe. 15C'alal li'ay ta Jerusalene, ti banquilal yu'un ti paleetique xchi'uc ti moletic yu'un ti israeletique, laj sc'anbeicun ti ac'o jchapan yo' jech ta xich' milel ti vinic taje. 16Laj jtac'be ti mu jechuc stalel ti ajvalil romano ta xac' ta milel jun vinic c'alal mi mu'yuc ta svul sbaic ta satilal xchi'uc ti jtic'-mulil yo' ta spac ti sc'oplale. 17Jech o xal un, c'alal talic li'e, mu'yuc laj jaliltas. Ta yoc'lomal no'ox, bat chotlucun ta chapanobbaile, ti laj jtac ta iq'uel ti vinique. 18Ja'uc ti buch'utic c'alal laj sva'an sbaic ta stic'bel ti smule, mu jechuc laj yalbeic ti smul jech c'u cha'al jnopoje. 19Ti smul ta xalbeique, ja' sc'oplal ti c'u s'elan liquem yu'unic ta xch'unele, xchi'uc sc'oplal ti Jesús ti chameme, ti ta xal ti Pabloe ti cuxule. 20Ti jech mu stac' a'yeluc c'usi xu' ta jpas xchi'uc ti c'op taje, laj jac'be ti Pablo mi ta sc'an ta xbat ta yich' chapanel ta Jerusalén ti va'i s'elan ti sc'oplale. 21Ti jech laj sc'an yich'uc chapanel yu'un ti banquilal ajvalil Augustoe, laj cal mantal ti tic'luc to ta chuquele ja' to mi xu' cu'un ta jtac batel ta stojol ti ajvalile. 22Xi laj yal ti ajvalil Agripa ta stojol ti Festoe: —Ta jc'an ta xca'ibe sc'op ti vinic taje. Xi laj stac' ti Festoe: —Oc'om ta xava'i c'usi ta xal. 23Ta yoc'omal un, ti ajvalil Agripae xchi'uc ti Berenicee xch'alet no'ox yutsil smeltsanoj sbaic ochel xchi'uc ti banquilal soldadoetique xchi'uc ti buch'u ich'bilic ta muc' ta jteclum Cesareae. Ti Festoe laj yal mantal ti yich'uc loq'uesel talel ti Pabloe. 24Xi lic yal ti Festoe: —Ajvalil Agripa xchi'uc ti c'u avepalic li' tsoboloxuque, li' oy va'al ta atojolic ti vinique. Ep ta xtic'bat smul yu'un ti israeletic ta Jerusalene xchi'uc ti li' ta Cesareae. Mu xictaic ta yalel ac'o chamuc ti vinic li'e. 25Ta xquil ti vu'une mu'yuc c'usi chopol spasoj ta j'ech'el. Mu xc'ot o mi ta xich' milele. Ti jech laj sc'an ta xich' chapanel yu'un ti banquilal ajvalil Augustoe, laj xa jnop ta jtac batel ta Roma. 26Yu'un mu'yuc c'usi stac' ta jts'ibabe ech'el ti banquilal Ajvalil sc'oplal ti vinic li'e, laj jtac ta iq'uel ti li' va'al ta atojolique, ti tal sva'an sba eque ta atojol ch'ul ajvalil Agripae. C'alal mi laj xa avich'beic ti ye sti'e, oy xa c'usi xu' ta jts'ibabe ech'el ta vun ti ajvalile. 27Q'uexlal sba ya'luc ta jtac batel jun jchuquel c'alal mu'yuc ta xich' alel c'usi ti smule.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\