Hechos 26

1Ti ajvalil Agripae xi laj yalbe ti Pabloe: —Xu' xac'opoj ta spaquel ac'oplal. Ti Pabloe laj stoy liquel sc'ob, ti xi s'elan lic c'opojuc ta spaquel ti sc'oplale: 2—Xcuxet to banomil ta xca'i ti xu' ta xic'opoj ta atojol, Jcuch abtel Ajvalil Agripa, ta spaquel jc'oplal scotol ti c'u s'elan ta stic'beicun jmul ti jchi'iltaque. 3Xana' lec, xavojtiquin scotol, Jcuch abtel, ti c'u s'elan liquem yu'un ti israeletique, ti c'opetic xivulajetcutic xchi'uque. Jech o xal avocoluc oyuc sts'iquemal xcuchemal avu'un ta ya'yiel ti jc'ope. 4“Scotol ti israeletique sna'ic lec c'u s'elan licuxi ta stojolic xchi'uc ta Jerusalén ti ja' jlumal c'alal lich'i lic'opoj talele. 5Sna'ic xtoc, xu' ta xalic mi sc'anique, bats'i fariseoun xca'i jba ta j'ech'el, ti jbel xcal ti c'u s'elan c'otem ta ch'unel cu'uncutique. 6Avi tana une, yic'ojicun talel ta chapanel ta sventa bu tsots sc'oplal jpatoj co'nton ta smalael ti oy c'usi yaloj ti Dios ta spas jech c'u cha'al albatic ti jmolmuc'totcutique. 7Ti lajcha'chop (12) jmolmuc'totcutic snitilul ti Israele smalaojic ta sq'uelel ti c'otuc ta pasele, ti c'ac'al ac'ubal nijil chimilic ta yich'el ta muc' ti Diose. Ti patob o'ntonal taj une, ch'ul Ajvalil Agripa, ja' ta scoj ta stic'beicun ti jmul avi tana une. 8¿C'u cha'al mu xc'ot ta avo'ntonic ta xch'unel ta xcha'cuxes animaetic ti Diose? 9“Ti vu'une laj jnopilan ta ba'yel ti oy c'usi tsots sc'oplal sc'an ta jpas ta scontrainel sc'oplal ti Jesús ta Nazarete. 10Jech laj jpas ta Jerusalén. Ta sventa ti yac'ojbeicun ye sti' ti banquilal yu'un ti paleetique, laj jtsac laj jtic' ta chuquel ti jch'unolajeletique. C'alal ta xich'ic milele, laj jco'oltas jol xchi'uquic. 11Ep ta coj laj jtsitsic yo' ta xicta sbaic ta xch'unel ti Jesuse. Taje, jech laj jpasolan ta jujun ch'ul na. Bats'i capem jol yu'unic ta j'ech'el, ti laj quilbeic svocolic ti buch'utic batemic ta yan muc'tiquil lume. 12“Jech yacalun ta spasel libat ta jteclum Damasco, ti yac'ojbun ye sti' ti banquilal yu'un ti paleetique, tacbilun yu'un. 13Ch'ul Ajvalil Agripa, mi lec ta xava'i une, c'alal oyun xa ta bee, joyobtabil lic'ot xchi'uc ti jchi'iltac ta jun xojobal ti lic talel ta vinajel c'alal ja' o o'lol c'ac'ale. Tsots ta j'ech'el ti xojobale, ja' mu sta xojobal sat ti c'ac'ale. 14Jcotolcutic libajcutic ta lum. Laj ca'i oy Buch'u ta xc'opoj ta hebreo c'op ti xi ta xale: ‘Saulo, Saulo, ¿c'u cha'al ta xacontrainun? Ta xayayijes aba atuc jech c'u cha'al ta spas ti vacax ta slic ta teq'uel ti yabtejebe.’ 15‘¿Buch'uot Yojtot?’ xichi laj jtac'bee: Xi laj stac'bun ti Buch'ue: ‘Vu'un Jesusun ti Buch'u ta xacontraine. 16Ja'uc le'e, lican, va'lan, ti jech laj cac' jba iluc ta atojole, yu'un ta xatun cu'un yo' rextico ta xac'ot ti c'usi laj avil li'e, xchi'uc ti c'usi ta to xavil batele. 17Ta jpojot ta yoc ta sc'ob ti achi'iltaque, ta yoc ta sc'ob ti jyanlumetique. Ta jtacot batel ta stojol ti jyanlumetique. 18Ti ta jtacot batel ta stojolique, yo' ta xajambe ti satique, yo' mu staojuc yav ta xanavic ta ic'al osil. Ac'o xanavuc ta saquil osil, ti mu staojuc yav pasbilic ta mantal yu'un ti pucuje, yo' ac'o stamic ta ts'acliel ti Diose, yo' ta xc'ot ta yo'nton ta xch'unelicun xchi'uc staicuc ti ch'aybil ta xc'ot ti smulique, yo' ta x'ac'bat xrextoic jmoj xchi'uc ti buch'u t'ujbilic yu'un ti Diose.’ 19“Va'i un, ch'ul Ajvalil Agripa, mu'yuc laj jtoy jba ta stojol ti c'u s'elan quil yal talel ta vinajele. 20Ba'yel lic cal ti ca'yej ta stojol ti jnaclejetic ti oyic ta Damascoe, ta stojol xtoc ti jnaclejetic ti oyic ta Jerusalene, ta scotol ti Judea banomile, xchi'uc ta stojol ti jyanlumetique, ta yalbel ya'i ti ac'o yictaic ti chopol yo'ntonique ti suticuc talel ta stojol ti Diose, ta spasel ti c'usi leque, yo' ta xvinaj jelbil ti yo'ntonique. 21Ta scoj taj une, laj stsaquicun ti jchi'iltac ta ch'ulnae, ti sc'an ta xismilicun ya'iique. 22Ti jech sva'anoj sba ti Dios ta jtojole, staoj to yav jtsinanoj co'nton ta yalbel sc'oplal ti Dios ta stojol scotol ti jnaclejetic ta banomile manchuc mi yalel toyol ti sbijilique. Mu ja'uc jutebuc ta jel c'u s'elan laj yal comel ti j'alc'opetique xchi'uc ti c'u s'elan laj yal ti Moisés ti oy c'usi ta xc'ot ta pasele: 23Ja' laj yalic ti oy sc'oplal ta xcham ti Cristoe. C'alal mi chamem xa oxe, ja' ba'yel ta xcha'cuxi yo' jech ta xa'iic sc'oplal ti saquilal osil ti ja' colebale ta sventa ti steclumale xchi'uc ti jyanlumetique”, xi ti Pabloe. 24Ti jech laj yal ti Pablo ta spaquel ti sc'oplale, xi avan ti Festoe: —¡Chuvajot ta j'ech'el, Pablo! lajoybij ta chuvaj yu'un ti yepal no'ox laj achan ti vune. 25Xi laj stac' ti Pabloe: —Ajvalil Festo, ma'uc chuvajibemun. Oy smelol stuq'uil ti c'usi ta xcale, ja' melel. 26Li' oy ec ti ajvalil Agripa ti xojtiquin lec scotol taje. Jech o xal jamal que jti' ta xic'opoj ta stojol. J'ech'el jna' lec ti ya'binoj lec scotol taje, yu'un mu ta muculuc bu c'ot ta pasel. 27¿Mi ta xc'ot ta avo'nton ta xch'unel, Ajvalil Agripa, ti c'u s'elan laj yalic comel ti j'alc'opetique? Ta jna' ti ta xc'ot ta avo'nton ta xch'unele. 28Xi laj stac' ti ajvalil Agripae: —Ta jech yepal xijoybij xa ta jch'unolajel avu'un ya'luc unbi. 29Xi laj yal ti Pabloe: —Mi ta liquel no'ox, mi ta sjalil ta xc'ot ta ch'unel avu'un, ti jechuc la sc'an ti Diose ti ma'uc no'ox ti vo'ote, ti jechuc la c'otuc ta stojol scotolic ti buch'utic ta xiya'ibeicun ti jc'op avi li'e jech c'u cha'al c'otem ta jtojol ti vu'une, ja' no'ox ti ma'ucuc ti carinae. 30Va'i un, va'i batel ti ajvalil Agripae, ti gobernadore, ti ants Berenicee xchi'uc scotol ti c'u yepal chotolique. 31Laj sq'uej sbaic batel ta snopel yu'un ti c'op taje, ti xi laj yalbe sbaique: —Ti vinic le'e, mu'yuc c'usi spasoj ti oy sc'oplal ta xac' sjol sbaquil xchi'uque, mi ja'uc ti jech tiq'uil ta chuquele. 32Ti Agripae xi laj yalbe ti Festoe: —Ti jechuque, xu' ta xcol batel ti vinic li'e ti manchucuc laj xa sc'an chapanel yu'un ti ajvalil ta Romae.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\