Hechos 27

1C'alal c'ot ta nopel yu'unic ta xistacuncutic batel ta Italia banomile, ti Pabloe xchi'uc yan jchuqueletic aq'ueic batel ta yoc ta sc'ob jun capitán, ti Julio sbie, banquilal yu'un ti jvoc' soldado sbiinoj Augustoe. 2Li'ochcutic ta jun barco ti liquem talel ta Adramitio jteclum une, ti ta xloc' xa batel ta xbat ta Asia banomile. Xchi'inojuncutic batel ti Aristarcoe, ti liquem talel ta Tesalónica jteclum ti oy ta Macedonia banomile. 3Ta yoc'omal un, lic'otcutic ta Sidón jteclum ti bu ta xloc' x'och ti barcoe. Ti capitan Julioe laj xc'uxubin ti Pabloe, yu'un laj yac' ye ti xu' ta svu'lanel ti buch'utic lec xil sbaic xchi'uque yo' jech ta x'ac'bat ti c'usi ta xtun yu'une. 4Licha'ochcutic ta barco ta Sidón. Laj jtamcutic batel ta Chipre banomil ti bu sts'ijlajan iq'ue, ti bu ta ox jtamcutic batel ta xismacuncutic ta be ti iq'ue. 5Ech' jtuch'cutic ti nab ta yeloval Ciliciae xchi'uc ti Panfilia banomile. Lic'otcutic ta Mira jteclum ti oy ta Licia banomile. 6Ti bu taje, ti capitane laj sta jun barco ti liquem talel ta Alejandría ti ta xbat ta Italiae. Li'ochcutic batel yu'un yo' ta jtam batel ti jbecutique. 7Ep c'ac'al lixanavcutic yu'un c'un c'un libatcutic. Vocol lic'otcutic ta yeloval jteclum Cnido sbi. Ti jech ta xismacuncutic ta be ti iq'ue, li'ech'cutic ta yeloval ti Salmone. Laj joycutic yalel yo' ta xic'otcutic ta Creta ti joyobtabil ta nabe. 8Vocol ta jmec li'ech'cutic ta sti'il-ti'il nab, lic'otcutic ti bu ta xloc' ta xpaj ti barco ta jun jteclum ti sbiinoj Buenos Puertose, nopol ta jteclum Lasea. 9Ep c'ac'al ch'ay ta jmec yu'un c'un c'un lixanavcutic batel, yu'un xi'bal xa sba xanobal ta nab, yu'un xnopaj xa talel yorail ti q'uepelaltique. Jech o xal ti Pabloe xi s'elan bijubtasvane: 10—Jchi'ilactic, ta xquil toj xi'bal xa sba ti jech ta xijxanave. Xu' ta xlilij ti barcoe. Xu' ta xch'ay scotol ti yicatse. Ja' jech xtoc xu' ta xc'ot ta pasel xijchamotic ec. 11Ja'uc ti capitan yu'un ti soldadoe, ja' ech' laj xch'unbe sc'op ti yajval barcoe xchi'uc ti capitan yu'une. Mu laj xch'unbeic sc'op ti Pabloe. 12Ti jech mu xtal lec yutsil ta x'ech' cu'uncutic ti q'uepelaltic ta Buenos Puertose, scotolic laj yalic ti loc'cuncutic batel ti bu taje, ti c'otcuncutic ta Fenice ti bu ta xloc' x'och ti barco ti sq'ueloj batel ta yeloval xocon sloq'ueb c'ac'ale, ta yolon xocon sloq'ueb c'ac'al, yo' ta x'ech cu'uncutic ti q'uepelaltique. 13Lic talel uni ic' ta xocon smaleb c'ac'al, ti laj snopic xu' van ta xc'otic ta Fenice jteclume. Xcajetic batel ta barco ta sti'il-ti'il nab yu'un ti Creta banomile. 14Lec xa jliquel jxanavelcutic c'alal ta jech to yepal tal tsots ic' ta xocon yeloval xocon sloq'ueb c'ac'al ta smaquel ta be ti barcoe. 15Xuje batel ti barco ta yutil nabe, ti mu xa ja'uc xtuch' cu'uncutic ti iq'ue, jq'ueloj xa no'ox jbacutic xujbil libatcutic. 16Li'ech'cutic ta spat jun biq'uit banomil joyobtabil ta nab ti Cauda sbie, ti smacoj jutuc ti iq'ue, ti vocol xa laj cotescutic ta muc' ta barco ti pojobbail canovae. 17C'alal ochem ta yut barco ti canovae, lic sts'inic ta ch'ojon ti muc' ta barcoe yo' jech mu xvoc'. Ti jech ta xi'ic oy bu mats'al ta xc'ot ti barco ta busul yi' ti Sirte sbie, lic syalesic ti manta sventa xujobile. Xcajet xa no'ox batel yu'unic ti snitobile, sq'ueloj xa no'ox sbaic iq'ueic batel yu'un ti iq'ue. 18Ta yoc'omal un, staoj to yav ti tsots ti ic' sacube. Lic sjipic yalel ta nab yicats ti barcoe. 19Ta yoxibal (3) c'ac'al un, scotolic laj sjipic yalel ta nab ti c'usitic xtun yu'un ti barcoe. 20Ep c'ac'al mu'yuc xvinaj xojobal sat ti c'ac'ale, mi ja'uc ta q'uelel xojobal ti c'analetique. Laj to ta alel ma' ti ta to xicolcutic ti xjumet ti tsots ic' ta jtojolcutique. 21Ti jech ep xa c'ac'al mu'yuc ve'emuncutic jset'uque, ti Pabloe va' xi liquel ta o'lol ti xi laj yale: —Ti lajuc ach'unic comcutic ta Creta banomil ti xacutique, jchi'lactic, mu'yuc xc'ot ta pasel ti vi s'elan oy c'usi laj ch'ayuque xchi'uc ti oy c'usi ech' to chopol c'ot ta pasele. 22Manchuc mi jech un, avi tana li'e, tamo abaic, tsotsanic yu'un mu'yuc buch'u ta xcham junucal, ac'o mi ta xlilij ti barcoe. 23Ta ac'ubaltic samele, laj yac' sba iluc jun ánjel tacbil talel yu'un Dios ti Buch'u ta xquich' ta muq'ue, 24ti xi laj yalbune: ‘Tsotsan, Pablo, mu xaxi', yu'un tsots sc'oplal ta xac'ot ta stojol ti ajvalil ta Romae. Ta aventa ta sva'an stec'an sba ti Dios ta xchabi ti c'u yepal tiq'uilic ta barco yo' mu xchamic.’ 25Tsotsanic un, jchi'iltac, yu'un jpatoj co'nton ta stojol Dios ti jech ono'ox ta xc'ot ta spasel jech c'u cha'al laj yalbun ti ánjele. 26Ja'uc le'e, mats'al c'ot ti barco ta jun banomil ti joyobtabil ta nabe. 27Xchibal (2) xa xemuna jxanavelcutic batel ic'biluncutic ta jujot yu'un ti iq'ue, c'alal ja' o jun ac'ubal laj ca'icutic ti oyuncutic ta nab Adriático sbie. Ta o'lol ac'obal une, laj ya'iic ti j'abteletic yu'un ti barcoe ta xijnopajcutic batel ta ti' nab. 28Ti j'abteletique lic sbisic snatil ti nabe. Laj yilic ti yich'oj vaclajuneb xcha'vinic (36) metro ti snatile. Jelavic batel jutuc, lic xcha'bisic xtoc. Laj yilic ti ja' xa no'ox vucub xcha'vinic (27) metro ti snatile. 29Ti xi'bal sba oy bu xu' ta smaj sba ta ton ti barcoe, laj syalesic ochel ta nab chanib yic ta spat ti barcoe, ti jc'anbecutic xa vocol Dios ti sacubuc ti osile. 30Ti j'abteletic yu'un ti barcoe laj snopic ta xjatavic loq'uel ti ta spas sbaic yilel ti co'ol s'elan ta syalesic yictac ti barco ta sni' calal yacalic ta syalesic ta nab ti pojobbail canovae. 31Ti Pabloe xi laj yal ta stojol ti capitane xchi'uc ti yajsoldadotaque: —Mi mu xcomic ta barco le'e, laj to c'op ma' ti xacolique. 32Va'i un, ti soldadoetique laj xtuch'ic yaq'uil ti pojobbail canovae, sq'uelojic baj yalel ta nab. 33C'alal po'ot xa sacub talel ti osile, xi laj yal ti Pablo ti laj sc'ubanbe scotolic ti ve'icuc jujuti'uque: —Xchibal (2) xa xemuna mu'yuc xa ve'emoxuc. 34Avocolicuc, ve'anic jujuti'uc, yu'un tsots sc'oplal yo' mu xalubtsajic. Yu'un mu'yuc buch'u ta xcham junucal cu'untic, mu'yuc buch'u ta xch'ay jbejuc stsatsal sjol. 35C'alal jech laj yale, ti Pabloe laj stsac jbej pan. Laj yalbe vocol Dios ta sba ta satic scotolic. Laj xch'ac ti pane, laj sve'. 36Scotolic tsatsub yo'ntonic, ve'ic ec. 37Ti oyuncutic ta barco jcotolcutique, oy vaclajuneb xchanlajunvinic (276) ta vo'. 38C'alal ech' yo'ntonic bu c'alal sc'an xve'ique, laj sjipic yalel ta nab ti trigoe yo' ta xicub ti barcoe. 39Ti j'abteletic yu'un ti barcoe mu sna'ic bu oyic c'alal sacub ti osile. Laj yilic un, oy yoc sc'ob nab ti joyobtabil ta banomile. Laj snopic ta xujic batel ti barco ti bu taje. 40Laj xtuch'ic yaq'uil yictac ti barcoe. Laj yictaic comel ta nab xchi'uc laj xyochic smajobil vo' sventa ta xtun sbeiltasel ti barcoe. Lic smuyesic ta toyol ti muc' ta manta ta sba sni' ti barcoe. Naca sta xcajet batel ta ti' nab. 41Ja'uc le' une, mats'al c'ot ta busul yi' sjol ti barco ti bu ta xch'ac sba xchibal yoc ti nabe, ti mu xa stots sba ti barcoe. Ti spate, lic xet'olajuc ta yip syuc'benal ti nabe. 42Ti soldadoetique laj snopic ta smilic ya'iic ti jchuqueletique yo' mu ta nuxinajeluc ta xjatavic batel. 43Ja'uc ti capitán yu'un ti soldadoe, mu xac' ta milel ti Pabloe, laj spajtsan ti yajsoldadotaque. Laj yal mantal ti buch'utic sna' xnuxinajique, sjipuc sbaic yalel ta vo' yo' ta xc'otic ba'yel ta ti' nabe. 44Ti buch'utic mu sna'ique, cajiicuc ech'el ta tenel-te' mi ta xet'elul ti barcoe. Ja' jech cuxul lic'ot jcotolcutic ta banomil ti oy ta ti' nabe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\