Hechos 28

1C'alal cuxul liloc' jcotolcutique, laj ca'icutic Malta sbi ti banomile. 2Ti jnaclejetic teye laj xc'uxubinuncutic. Ti jech ta xac' vo' xchi'uc ti oy sique, laj stsanic c'oc'. Laj yic'uncutic nopajcuncutic ta c'atimol jcotolcutic yo' ta jq'uixna jbacutic. 3Ti Pabloe laj stam taquin si'. C'alal ja' o ta stic'olan ochel ta c'oc' ti si'e, jatav loq'uel jcot chon ta xq'uixnal ti c'oq'ue, ti c'amal c'ot ta sc'ob ti Pabloe. 4Ti jech laj yilic ti jnaclejetique, ti c'amal ti chon ta sc'ob ti Pabloe, xi lic yalbe sbaique: —Ti vinic li'e, ja' nan jun jmilvanej. Manchuc mi mu'yuc cham ti ta nabe, mu no'ox x'aq'ue cuxiuc yu'un ti buch'u sbainoj ti chapanele. 5Ja'uc le' une, ti jech c'amal ta sc'ob ti chone, laj slilin ochel ta c'oc', mu'yuc c'usi pasbun ti Pabloe. 6Smalaojic scotolic mi ta situb ti sc'obe, mi chamem ta xyal ta lum. Ti jech laj smalaic ti laj yilic ti mu'yuc c'usi spasbune, laj sjelta ti sc'opique ti laj yalic ja' jun dios ti Pabloe. 7Nopol ti bu taje, ja' jsep osil yu'un ti Publioe, ajvalil yu'unic ti jnaclejetic ta banomil ti joyobtabil ta nabe, laj xc'uxubinuncutic xchi'uc laj smalq'uinuncutic ti oxib (3) c'ac'ale. 8Stot ti Publio une, puch'ul ta stem, yu'un tsacbil ta c'oc' xchi'uc tsacbil ta ch'ich'. Ti Pabloe bat sq'uel ti vinique. C'alal laj c'opoj ti'inuque, laj scajan sc'ob ta sba ti jchamele, col. 9Ti jech c'ot ta pasel taj une, talic ta stojol Pablo ti yan jchameletic ti nacalic ta banomil ti joyobtabil ta nabe, scotol colic. 10Laj yich'uncutic ta muc' ta xc'uxubineluncutic. C'alal ta xa xicha'ochcutic ta barco xtoque, laj yac'buncutic ti c'usi ta xtun cu'uncutic ta bee. 11Lijoc'tsajcutic oxib (3) u ta Malta banomil ti joyobtabil ta nabe. Laj taj une, li'ochcutic batel ta jun barco ti ech' yu'un ti yorail vo'e. Ti jun barco taje, liquem talel ta Alejandría jteclum. Ti loc'tabil sni' ti barcoe, ja' sloc'obbail ti dios Cástore xchi'uc ti dios Póluxe. 12Lic'otcutic ta ti' nab ti bu xloc' x'och ti barco ta Siracusa jteclume. Lijoc'tsajcutic oxib c'ac'al ti bu taje. 13Ti bu taje, sti'il-ti'il nab jtamojcutic batel lic'otcutic ta Regio jteclum. Ta yoc'omal un, jtacutic maquel ta be yu'un ti ic' ta xlic talel ta yeloval yac'ol xocon smaleb c'ac'ale. Ta xchibal (2) c'ac'al lic'otcutic ta Puteóli jteclume, 14ti bu laj jtacutic jlom jch'unolajeletic ti laj yic'uncutic batel ti licomcutic jun xemuna ta stojolique. Ts'acal to un, laj jtamcutic batel jbecutic ta Roma. 15Ti jch'unolajeletic ta Romae ya'binojic xa jc'oplalcutic ti ta xic'otcutique, tal snupuncutic ta be ta jteclumetic ti sbiinoj Foro de Apioe xchi'uc ta Oxib Tabernase. C'alal laj quilcutique, ti Pabloe laj yalbe vocol ti Diose, tsatsub ti yo'ntone. 16C'alal lic'otcutic ta Romae, ti capitán yu'un ti soldadoe c'ot yac' ta c'abal ti jchuqueletic ta stojol ti jchabiej chuquinabe. Ja'uc ti Pabloe slecoj bu bat, ti c'ajomal no'ox chabibil ta jun soldadoe. 17Yoxibal (3) xa c'ac'al jc'otelcutic, ti Pabloe laj sta ta iq'uel ti israeletic ti ich'bil ye sti'ic ti oyic ta Romae. C'alal tsobolic xae, xi laj yal ti Pabloe: —Jchi'iltac, mu'yuc c'usi chopol jpasoj ta stojol ti jchi'iltique, mi ja'uc ta scontrainel ti c'u s'elan liquem yu'unic ti jtot jme'tique. Manchuc mi jech un, ti jchi'iltic ta Jerusalene laj yaq'uicun ta yoc ta sc'ob ti romanoetique. 18C'alal laj sjac'beicun ti jmule, ta ox xiscoltaic ya'iic, yu'un mu'yuc laj staic jmul ti xu' ta xquich' milel yu'unique. 19Ja'uc ti jchi'iltique mu lecuc laj ya'iic ti ta xiscoltaic batele. Laj jc'an ti ac'o quich' chapanel yu'un ti ajvalil li' ta Romae, ac'o mi mu'yuc c'usi jq'uelojbeic ti jchi'iltique. 20Ta sventa le' une, va'i un, laj jtacoxuc ta iq'uel, yu'un ta jc'an ta jq'ueloxuc xchi'uc ta sc'oponeloxuc. Ti li' chuculun ta cadenae, ja' ta sventa ti oy c'usi jpatoj co'ntontic ta smalael ti vo'otic israelotique. 21Xi laj yalic ti stuquique: —Ti vu'uncutique mu'yuc quich'ojcutic jlicuc vun ti talem ta Judea ti ta xalbot ac'oplale. Mi junuc jchi'iltic xtoc liquemic talel ta Israel ta yalel ti chopol ac'oplale. 22Yu'un ca'binojcutic ti buyuc no'ox ta sjoylej banomile, chopol ta xc'opojic ti oy c'usi ach' sc'oplal ta xc'ot ta stojolique. ¿C'usi ta xaval yu'un taj une? 23Laj xchapic xtoc sc'ac'alil c'usi ora ta stsob sbaic. Yepal no'ox c'otic bu xch'amunoj na ti Pabloe. Yich'oj sjunul c'ac'al laj yalbe ya'i sc'oplal ti ventainel yu'un ti Diose, xchi'uc ti c'otuc ta yo'ntonic sc'oplal ti Jesuse ta sventa ti mantal ti jbel tsots albil sc'oplal laj ts'iba comel ti Moisese xchi'uc ti c'u s'elan laj sts'ibabeic comel ti j'alc'opetique. 24Oy jlom c'ot ta yo'ntonic ta xch'unel ti c'u s'elan laj yal ti Pabloe. Oy jlom mu'yuc xc'ot ta yo'ntonic ta xch'unel. 25Ti jech mu co'oluc ti yo'ntonique, laj loq'uicuc batel ti c'alal xi slajeb laj sts'ac batel slo'il ti Pabloe: —Oy smelol ti xi c'opoj ti Ch'ul Espíritu ta stojol ti amolmuc'totic ta vo'ne ta sventa ti j'alc'op Isaíase: 26‘Batan, xi xavalbe ti jteclum li'e: C'uc cha'al mi ts'etel xa xchiquin ta xa'iic, mu ono'ox xa'iic. C'uc cha'al mi yac'ojbeic xa yipal ta sq'uelel, mu ono'ox xilic. 27Yu'un ti jteclum li'e, pucujibem yo'ntonic, yu'un laj smac ti xchiquinic ta ya'yiele, yu'un laj sjoybin ti satic ta sq'uelele yo' jech mu xilic, yo' mu xa'ibeic smelol, yu'un mu sc'anic ta sutic talel ta jtojol, yo' ta jpoxtaic.’ b 28“Na'ic lec ava'iic un, ti pojel coltael yu'un ti Diose ta xbat ta stojol ti jyanlumetique. Ti stuquique ta sts'etan xchiquinic ta ya'yiel.” 29C'alal jech laj yal ti Pabloe, ti israeletique xvulajetic xa batel ta be xchi'uc ti c'usi laj ya'iique. 30Ts'acal lec chib (2) jabil com ti Pablo bu xch'amunoj ti nae, ti bu ta xa'ibe sc'op ti buch'utic ta xbat vu'lanvanicuque. 31Mu'yuc xi'el, mu'yuc smaquel ta be ta yalel ti ventainel yu'un ti Diose, xchi'uc ta xchanubtasvanej ta sventa sc'oplal ti Cajvaltic Jesucristoe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\