Hechos 3

1Oy jun c'ac'al nopol xa batel oxib (3) ora mal c'ac'al, batic ta ch'ulna ti Pedroe xchi'uc ti Juane, ti ja' xa yorail ti c'opojel ti'inele. 2Ta sti' ti ch'ulna taje jujun c'ac'al ta xchotan sba jun vinic ti coxov ono'ox voq'ue. Ta xaq'uic comel ta sti' ti sbiinoj Alac' sbae yo' ta sc'anbe limoxna ti buch'u ta x'och batel ti bu taje. 3Ti coxov vinique c'alal laj yil ta x'och batel ta ch'ulna ti Pedroe xchi'uc ti Juane, laj sye' sc'ob yo' ta sc'anbe limoxna. 4Ti Pedroe xchi'uc ti Juane laj sq'uelic batel ti coxov vinique, ti xi laj yal ti Pedroe: —Q'ueluncutic talel. 5Ti coxov vinique lic stoy muyel ti sate, ti ts'ililic no'ox ta xq'uelvan ti yac'touc oy c'usi ta x'ac'bate. 6Xi albat yu'un ti Pedroe: —Mu'yuc jtaq'uin, mu'yuc jc'ulejal ta xcac'bot. Ja'uc le'e oy yan ti c'usi xu' ta xcac'bote. Ta sventa ti Jesucristo ti liquem talel ta Nazarete, va'lan, tec'lan, xanavan. 7Laj taj une, ti Pedroe laj snitbe liquel sbats'i c'ob ti coxov vinique. Ta jech yepal un, tsatsub ti yacane xchi'uc ti sat yoque. 8Bituj xi liquel ti coxov c'alal lic va'iuque, xanobaj no'ox liquel. Ta yoc xa stuc xbitbun nabal och ta ch'ulna xchi'uquic, ti xmuyubaj xa ta xalbe slequilal yutsilal ti Diose. 9Scotol ti buch'utic laj yilic ti lec xa ta xanave, xchi'uc ta xalbe slequil yutsilal ti Diose, 10ch'ayal c'ot yo'ntonic ta xi'el ti jech c'ot ta pasele, yu'un xojtiquinic ti vinique, xchi'uc sna'ojic lec ti ja' no'ox ti buch'u ta xchoti ta sti' ch'ulna ti sbiinoj Alac' sbae yo' ta sc'an ti limoxnae. 11Ti coxov ti buch'u cole, mu x'ictavan, xnabet ta spat ti Pedroe, ti Juane. Scotolic xbitic no'ox talel ta anil ti bu oyic ta scoriolal ch'ulna ti sbiinoj Salomone. Ch'ayal no'ox c'ot yo'ntonic yu'un. 12C'alal jech laj yil ti Pedroe, xi laj yale: —Jchi'iltac, ¿c'u cha'al toj elom ta xava'iic? ¿C'u cha'al ta xaq'ueluncutic ta jmec? ¿Mi yu'un ta xanopic ta jtsatsalcutic ta jlequilalcutic ti jech cole, ti jech ta xanav xa ti vinic li'e? 13Ti Dios yu'un ti Abrahame, yu'un ti Isaaque, yu'un ti Jacobe, yu'un ti jmolmuc'totique, ja' laj scoles. Yu'un laj yac' ta ich'el ta muc' ti Jesús ti ja' yajtunele, ti Buch'u laj avaq'uic ta yoc ta sc'ob ti jchapanvanejetique, ti mu'yuc xavich'ic ta muc' ti ta ox scolta batel ti Pilatoe. 14Yu'un ja' laj ac'anic ti scoltauc batel ti jmilvaneje. Ma'uc laj ac'anic ti scoltauc batel ti lequil tuq'uil Ch'ul vinique. 15Ja' jech laj avaq'uic ta milel ti jventainej j'ac'-cuxlejale. Ja'uc le'e, cha'cuxesat yu'un ti Diose. Taj une, rexticouncutic yu'un. 16Ti laj yac'be yip yacan ti coxov li'e, ti xavojtiquinique, ja' ti c'otem ta co'ntoncutic ti ta sva'an sba ta spasel stuc ti Jesuse. Ti jech c'otem ta co'ntoncutic ti ta sva'an sba ta spasel stuc ti Jesuse, colem c'ot ti vinic jech c'u cha'al ta xavilique. 17“Jna'oj lec un, jchi'iltac, ti vo'oxuque xchi'uc ti jpas-mantal avu'unique, c'alal laj avaq'uic ta milel ti Jesuse, mi ja'uc laj ana'ic ta j'ech'el ti c'usi ta xapasique. 18Ti jech taje, ja' c'ot ta pasel yu'un Dios ti xi ono'ox laj yalic comel ti j'alc'opetique: ‘Ti Cristo Jcoltavaneje ta xich' svocol.’ 19Jech o xal un, jchi'iltac, sutanic talel ta stojol ti Diose yo' jech ch'aybil ta xc'ot ti amulique, 20ti ataicuc xcuxet avo'ntonic yu'un ti Diose, ta sventa ti yaloj ta stac talel ti Jesucristo ta atojolique, ti vo'ne xa laj st'uj talel yo' ta xc'ot ta jcoltavanej avu'unique. 21Avi tana le'e, manchuc mi oy sc'oplal ta xcom ta vinajel ti Jesucristoe, ja' to mi c'ot ta chapanel yu'un ti Diose, jech c'u cha'al laj yalic comel ti ch'ul j'alc'opetic ta vo'nee. 22Ti Moisese xi ono'ox laj yalbe ti jmolmuc'totic ta vo'nee: ‘Ti Ch'ul Dios avu'unique ta stacboxuc talel jun j'alc'op ti ta x'ayan li' ta atojolic jech c'u cha'al ti vu'une. Ich'beic ta muc' scotol ti c'usi ta xayalboxuque. 23Yu'un scotol ti buch'utic mu xich'ic ta muc' ti j'alc'op taje, jip ten xi loq'uel ta jteclum.’ 24“Ti c'usi c'ot ta pasel ta jtojoltic avi li'e, jech ono'ox laj yal tal ti j'alc'op Samuele, ti ja' jech xcholet laj yalic talel scotol ti j'alc'opetic ti c'u yepal laj ech'icuque. 25C'otem ta aventaic ti oy c'usi ta xac' ti Dios ta sventa ti laj yalic ti yaj'alc'opetique. C'otem ta aventaic ti strate Diose laj spas xchi'uc ti jmolmuc'totic Abrahame, ti xi laj yale: ‘Ta sventa anitilultac ta staic lequilal utsilal scotol ti jnaclejetic ti oyic ta sjoylej banomile.’ 26C'alal laj xcha'cuxes Xnich'on ti Diose, ba'yel laj stac talel ta atojolic yo' ta xataic slequilal, ti junoxuc ac'o avictaic ta spasel ti c'usi chopole.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\