Hechos 6

1Ti yacalic ta epajel ti jch'unolajeletic ti jech c'ac'al taje, laj sc'anic parte ti mu'yuc ta xc'uxubinatic ti me'unal antsetic yu'unic ti buch'utic ta xc'opojic ta griego c'ope, ta scoj ti buch'utic ta xc'opojic ta hebreo c'op c'alal ta xich' ch'acbel ti sve'elic jujun c'ac'ale. 2Ti lajcha'vo' (12) jcholc'opetic une laj stsob talel scotol ti jch'unolajeletic ti xi laj yalbee: —Mu lecuc mi ta jpajtsan jbacutic ta yalel ti lequil ach' c'op yu'un ti Dios ta scoj no'ox xch'aquel ti ve'lile. 3Jech un, jchi'iltac, ja' lec, t'ujic vucvo' (7) viniquetic ti oy ta atojolic ti ojtiquinbil lec avu'unique, ti oy sbijilique, ti ventainbil yo'ntonic yu'un ti Ch'ul Espiritue, yo' ta sbainic ti abtelale. 4Ti vu'uncutique, ja' no'ox ta jbaincutic ti c'opojel ti'inele xchi'uc ta yalel ti sc'op Diose. 5Scotolic lec laj ya'iic taje, xi s'elan lic st'ujique: Ti Estebane, jun vinic ti c'otem ta yo'nton ta xch'unel ti Cajvaltique, xchi'uc ventainbil yu'un ti Ch'ul Espiritue. Ti Felipee Ti Procoroe Ti Nicanore Ti Timone Ti Parmenase Ti Nicolase (jun jyanlum vinic ti liquem talel ta Antioquiae, ti c'otem to ox ta yo'nton ta xch'unel c'u s'elan liquem yu'unic ti israeletique.) 6Laj taj une, laj yiq'uic batel ta stojol ti jcholc'opetique, ti c'opoj ti'inic ta sventae, xchi'uc laj scajan sc'obic ta sbaic ta stojol. 7Yac ta bolel ech'el ti sc'op Diose. Yacal ta epajel ech'el ti jch'unolajeletic ta Jerusalene. Yepal no'ox pale israeletic c'ot ta yo'ntonic ta xch'unel ti ach' c'ope. 8Ti yich'ojbe smuc'ul stsatsal slequilal Dios ti Estebane, ta xac' iluc ta sba ta sat ti jteclume ti c'usitic elom ti ch'ayal ta xc'ot o'ntonal yu'une. 9Le'e, lic stsac sbaic ta c'op xchi'uc Esteban jayvo' israeletic ti sventainojic ti ch'ulna ti sbiinoj ti Colic xa ta mosovile, jmoj xchi'uc ti buch'utic liquemic talel ta jteclum Cirene, ta jteclum Alejandría, ta Cilicia, ta Asia. 10Ta sventa ti tojobtasbil yu'un Ch'ul Espíritu ti c'u s'elan ta xc'opoje, mu stsal yu'unic. 11Va'i un, oy buch'u laj stojic ti yalicuc ti laj ya'iic ta yalel ti chopol ta xc'opoj ta stojol ti Moisese, ta stojol ti Diose. 12Ti jech taj une, xvochvun no'ox liquel yu'unic ti jteclume, ti moletique, ti jchanubtasvanejetic yu'un ti oy c'usi tsots albil sc'oplale. Laj stsaquic ti Estebane, yic'ojic batel ta stojol ti banquilal jchapanvanejetique. 13Ma'uc no'ox taje, laj sva'anic jutc'op rexticoetic ti xi laj yalique: —Ti vinic li'e mu xicta sba ta xchopol-c'optael ti ch'ulnae xchi'uc ti oy c'usi tsots albil sc'oplale. 14Oy c'usi yaloj ca'icutic, ti Jesús ti liquem talel ta Nazarete ta slilin ti ch'ulnae xchi'uc ta syanijesbe sc'oplal ti c'u s'elan liquem cu'untic ti laj yac'botic comel ti Moisese. 15Ti jchapanvanejetique xchi'uc ti c'u yepal stsoboj sbaic ta chotleje, c'alal laj sq'uelbeic batel sat ti Estebane, co'ol s'elan sat jun ánjel laj yilic.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\