Hechos 7

1Xi jac'bat ti Esteban yu'un ti banquilal palee: —¿Mi ja' jech scotol ti va'i s'elan ta xatic'bat amule? 2Xi tac'ave: —Jtot me'oxuc, jchi'iltac, a'yibeicun ava'iic ti c'usi ta xcalboxuque. Ti Ch'ul Dios cu'untique laj yac' sba iluc ta stojol ti jmolmuc'totic Abrahame ti c'alal nacal to ox ta Mesopotamia banomile, c'alal mu'yuc to ox ta xbat nacluc ta Harane. 3Xi albat yu'un ti Diose: ‘Ictao comel ti avosile, scotol ti avuts' avalaltaque. Batan ta banomil ti bu ta xcac'bot avile.’ 4Va'i un, ti Abrahame loc' batel ti nacal to ox ta Caldea banomile. Bat nacluc ta Harán. Ts'acal to un, cham ti stot ti bu taje. Iq'ue talel yu'un Dios ti Abraham ta banomil ti bu nacaloxuc avi tanae. 5Mi ja'uc ac'bat jutebuc xrexto osil ti oy bu jutebuc ta stec'an ti yacane. Ja'uc le'e, albat ono'ox ti ta x'ac'bat ta sventa snitilultac c'alal mi chame, ac'o mi ch'abal to ox xnich'on ti jech ora taje. 6Ma'uc no'ox taje, albat yu'un Dios ti co'ol s'elan jyanlum ta xanavic ta yan banomil ti snitilultaque, ti chanib ciento (400) jabil sjalil ta x'ochic ta mosovil ti ilbajinatique. 7Ja'uc le' xtoque, xi albat yu'un ti Diose: ‘Vu'un ta jtsits ti muc' ta lum ti buch'u ta smosovinvane. Ts'acal to un, ta xloq'uic talel ti bu oyic taje yo' jech xtal yich'icun ta muc' li' ta banomile.’ 8Ta sventa ti stratee, ti Diose laj yalbe ti Abrahame, ti sliquesuc spasel ti circuncisione. Jech o xal c'alal xvaxaquibal (8) xa c'ac'al svoq'uel ti Isaac ti ja' xnich'on ti Abrahame, laj yac'be yich' ti circuncisione. Ja' jech laj spas ti Isaac ta stojol ti Jacob ti ja' xnich'one. Ja' jech laj spas xtoc ti Jacobe xchi'uc ti xnich'nabtaque, ti lajcha'vo' (12) totil me'iletic ti bu ayanic talel ti israeletique. 9“Xnich'nabtac ti Jacob taje, ja'ic ti jtotic jme'tic laj ech'icuc ta vo'nee, lic yit'ixal yo'ntonic yu'un ti xchi'ilic ta voq'uel Josee. Laj xchonic batel ta Egipto banomil. Ja'uc ti Josee chi'inbil yu'un ti Diose. 10Mu teyuc no'ox q'uelbil yu'un ti svocole, poje coltae. Ac'bat lec sbijil, laj sta ti lec ile yu'un ti faraone. Va'ane ta its'inal ajvalil ta Egipto banomil yu'un ti faraone xchi'uc ta sventainbel sna stuc ti ajvalil faraone. 11“Va'i un, epaj vocol, ayan muc' ta vi'nal ta scotol banomil Egipto, xchi'uc ta Canaán banomil. Ti jmolmuc'totique mu'yuc xa c'usi stun slajesic. 12C'alal laj ya'i ti Jacob oy trigo ta Egipto banomile, laj stac batel ti xnich'nabtaque, ja'ic ti jmolmuc'totic ta vo'nee, ti sba to velta batique. 13C'alal batic ta xchibal veltae, ti Josee laj yac' sba ta ojtiquinel ta stojol ti sbanquiltaque. Laj sna' ti faraón bu liquem talel sts'unubal ti Josee. 14Ta sjalil un, laj yal mantal ti Josee, ti ic'batuc talel ti Jacob ti ja' stote, xchi'uc ti yuts' yalaltaque, ti oy vo'lajuneb xchanvinic (75) ta vo' ta scotolique. 15Ja' jech bat nacluc ta Egipto banomil ti Jacobe, ti bu c'ot chamuque, ti bu chamic ec ti jmolmuc'totic laj ech'uc ta vo'nee. 16Sbaquil ti jmolmuc'totic Jacobe laj xcuchbeic loq'uel ti ta Egiptoe, bat smuquic ta smuquinal ti bu laj sman ti Abrahame, ti ja' yosilic to ox xnich'nab ti Hamor ti oy ta Siqueme. 17“C'alal ta xa xc'ot yorail c'u s'elan yaloj ono'ox ti Dios ta stojol ti Abrahame, ti jteclum Israele, yacalic ta ch'iel c'opojel ta Egipto banomil, yacalic ta epajel ta j'ech'el. 18Va'i un, och jun ajvalil ta Egipto ta ventainvanej, ti mu'yuc laj yojtiquin ti Josee. 19Ti ajvalil taje laj sna' c'usi laj yut ta slo'lael ti jmolmuc'totic ta vo'ne ti laj yilbajine. Laj yalbe mantal ti sjipicuc stenicuc ti sq'uelojicuc chamuc ti ach' voq'uel ololetique. 20Ti jech yorail taje, ja' o voc' ti Moisese, jun querem ti lec ile yu'un ti Diose. Oxib u sjalil ts'itese ta sna ti stot sme'e. 21C'alal bat sjipique, yantsil nich'on ti ajvalile laj stam. Laj sts'ites. Laj sbis jech c'u cha'al junuc yol. 22Ti jech taj une, ti Moisese chanubtasat ta sventa c'u s'elan oy sbijil ti egipcioetique. Muc'tic no'ox ti c'usi ta spase. Ch'unbil ti sc'op ti c'usi ta xale. 23“C'alal yich'oj xa cha'vinic (40) jabile, c'ot ta nopel yu'un ti Moisese, bat svu'lan ti xchi'iltac ta Israel ti ja' svinquileltaque. 24Laj yil ti ta xmajat yu'un jun egipcio vinic ti jun xchi'ile. Laj stic' sba ta spojel ta spacbel sc'oplal ti laj smil o comel ti egipcio vinique. 25Laj snop ti Moisese ti yilicuc ti xchi'iltac ta israeletic ti ta xcoltaatic yu'un Dios ta sventa ti stuque. Mi ja'uc laj sna'ic ti xchi'iltac une. 26Ta yoc'lomal un, ti Moisese laj yil ti yacal ta smaj sbaic cha'vo' israeletique. Bat spajes ti xi laj yalbee: ‘¿C'u cha'al ta xamaj abaic ti co'ol achi'il abaique?’ 27Va'i un, ti buch'u ta xilbajin ti xchi'ile laj stacolta batel ti Moisés ti xi laj yalbee: ‘¿Buch'u laj sva'anot ta banquilal xchi'uc ta jchapanvanej cu'uncutic? 28¿Mi yu'un ta xamilun ava'i jech c'u cha'al laj amil ti egipcio vinic voljee?’ 29C'alal jech laj ya'i ti Moisese, jatav batel c'alal to yosilal Madián. Co'ol s'elan jyanlum naqui ti bu taje, ti laj yil cha'vo' xnich'nabe. 30“Cha'vinic (40) jabil yech'el xa ox, laj yac' sba iluc jun ánjel ta xocol banomil ti nopol vits Sinaí, ta jpets ch'ix te' volol ta c'oc' ti yacal ta xc'ac' yilele. 31Ti Moisese ch'ayal c'ot yo'nton ti jech laj yile. Nopaj batel ta sq'uelel lec, ja' o laj ya'ibe sc'opojel ti Dios ti xi ta xale: 32‘Vu'un Dios yu'un ti amolmuc'totaque. Diosun yu'un ti Abrahame, yu'un ti Isaaque, yu'un ti Jacobe.’ C'alal jech laj ya'i ti Moisese, lic nicuc ta xi'el. Mi ja'uc xa sc'an sq'uel batel ti c'oq'ue. 33Xi laj yal ti Diose: ‘Loc'o ti axonobe yu'un ti bu va'alote, ja' ch'ul banomil. 34Yu'un laj xa quil ti oyic ta vocol ti calab jnich'nab ta Egiptoe. Laj xa ca'i ti x'ajlajetic yu'un ti svocolique. Liyal talel yo' tal jcolta loq'uel ta mosovil. La' me un cha'e, yu'un ta jtacot batel ta Egipto.’ 35“Ac'o mi laj sbajic laj stenic ti Moisés ti xi laj yalbeique: ‘¿Buch'u laj sva'anot ta banquilal xchi'uc ta jchapanvanej cu'uncutic?’, taque batel yu'un Dios yo' ta xc'ot ta banquilal, xchi'uc ta jcoltavanej, ta sventa ti ánjel ti laj yac' sba iluc ta jpets ch'ix te' ti ta xa xc'ac' yilele. 36Ja' ti Moisés ti laj sloq'ues talel ti jmolmuc'totic ti oyic to ox ta mosovil ta Egiptoe, ti laj yac' iluc ti c'usitic ch'ayal ta xc'ot o'ntonal yu'une, ti c'usitic muc'tic no'ox laj yac' iluc ta Tsajal Nabe xchi'uc ti cha'vinic (40) jabil oyic ta xocol banomile. 37Ti Moisés taje, ja' ti xi ono'ox laj yalbe ya'i ti jchi'iltic ta vo'nee: ‘Ti Diose ta stacboxuc talel jun j'alc'op ti ta x'ayan ta atojolic jech c'u cha'al listacun talele. Ich'ic ta muc' ti c'usi ta xale.’ 38Ja' ono'ox ti Moisés taje laj svol ti jchi'iltic ta xocol banomile, ti c'opanat talel yu'un ti ánjel ta jol vits Sinaie, ti buch'u ac'bat sbain ta yalel ti c'op sventa cuxlejale, ti laj yet'esbotic talel ec une. 39“Ja'uc ti jmolmuc'totic ta vo'nee, mu'yuc laj yich'ic ta muc'. Laj sbajic ti Moisese. C'ajomal no'ox oy ta yo'ntonic ta sutic batel ya'iic ta Egipto banomil. 40Xi albat ti Aarón yu'un ti jmolmuc'totique: ‘Ta jc'ancutic ta xameltsan jayibuc diosetic yo' ta xistojobtasuncutic batel, yu'un mu jna'cutic c'usi laj spas ti Moisese ti c'alal ja' laj sloq'uesotic talel ta yosilal Egiptoe.’ 41Va'i un, lic smeltsanic dios yu'unic jun sloc'obbail uni nene' vacax. Laj smilbeic chon bolometic ta sventa smoton. Xmuyubajic xa lic spasbeic sq'uinal ti dios ti laj smeltsan ta sc'obique. 42Ti jech taj une, laj xch'ac sba loq'uel ti Dios ta stojolic ti sq'ueloj xa no'ox laj yac'be comel ta sba ti yich'icuc ta muc' ti c'analetic ti oy ta vinajele co'ol s'elan jech c'u cha'al ti xi ta xal ti ts'ibabil ta svun ti j'alc'opetique: ‘Jteclum Israel, ¿mi oy laj avac'beicun milbil matanal chon bolometic ti cha'vinic (40) jabil laxanavic ta xocol banomile? 43Bu xata un, ja' no'ox acuchojic batel ti avajdiosic Moloc ti tiq'uil ta xcaxaile, xchi'uc sloc'obbail ti dios Refán sbi ti co'ol s'elan c'anale, loc'obbailetic ti laj ameltsan ta ac'obique yo' ta xanijan xachiman abaic ta yich'el ta muc'. Jech o xal laj jbec'oxuc loq'uel ta avosil abanomilic ti jelavel to ta Babilonia labatique.’ 44“Ti jmolmuc'totic c'alal oyic ta sbajtical banomile, yich'ojic batel ti xcaxail trate ta ch'ulna ti meltsanbil ta nucule, ti co'ol laj smeltsan ti Moisés jech c'u cha'al ac'bat yil yu'un ti Diose. 45C'alal oy ta sc'obic ti jmolmuc'totic une, xcholet tun talel yu'unic xchi'uc ti buch'u laj xchi'inic talel ti Josuee. Laj yich'ic talel ti ch'ulna ti meltsanbil ta nucul c'alal laj stsalic ti jyanlumetic li' to ox oyic ta jlumaltic ti laj yilic ta sba ta satic ti jipatic loq'uel yu'un ti Diose, yo' ta x'och nacliicuc ti stuquique. Ja' jech s'elan xcholet laj sventainic talel ti jmolmuc'totique, ja' to c'alal sta yorail och ta ajvalil ti Davide. 46“Ti Davide laj sta ti lec x'ile yu'un ti Diose. Laj sc'anbe ti ac'batuc yavil ch'ulna sventa bu xu' ta xnaqui ti Dios yu'un ti Jacobe. 47Le'e, ja' xa ajvalil Salomón laj smeltsan xch'ulna ti Diose. 48Ti Dios ti oy ta toyol cajale, mu xnaqui ta ch'ulna ti meltsanbil yu'un viniquetique jech c'u cha'al xi laj yal ti jun j'alc'ope: 49‘Xi laj yal ti Diose: Ti vinajele ja' ti bu chotolune. Ti banomile ja' stec'leb coc. Jech o xal un, ¿c'usi xa nailal ta jc'an ta xapasbeicun? ¿Bu to ti na ti xu' ta jcux ti co'ntone? 50¿Mi mu ta coc jc'obuc laj jmeltsan scotol ti c'usitic oye?’ ” 51Xi to laj yalilan ti Estebane: —Ja'uc ti vo'oxuque staoj yav mu'yuc ach'ulelic, mu xava'ibeic xchiquinal, pucujineb ti avo'ntonique. Avac'ojbeic yipal ta scontrainel ti Ch'ul Espíritu jech c'u cha'al laj spasic ti jmolmuc'totique. 52¿Buch'u junucal ti j'alc'opetic ti mu'yuc laj yilbajinic ti amolmuc'totique? Laj smilic ti buch'utic laj yalbeic sc'oplal ti ta xtal ti Buch'u oy slequil yutsil yo'ntone. Tal tana un ti Buch'u oy slequil yutsil yo'ntone. Laj avaq'uic ta c'abal, laj amilic. 53Ti vo'oxuque laj avich'ic ti oy c'usi tsots albil sc'oplal ta sventa ti ánjeletique. Mi ja'uc laj ach'unic ta spasel. 54C'alal jech laj ya'iic ti va'i s'elan taje, cap sjolic, xc'ux xa liquel yeic ta scontrainel ti Estebane. 55Ja'uc ti Esteban ta sventa ti ventainbil yo'nton yu'un ti Ch'ul Espiritue, laj sq'uel muyel ti vinajele. Laj yil slequil yutsilal ti Diose, xchi'uc ti Jesús va'al ta sts'el sbats'i c'ob ti Diose. 56Xi laj yal ti Estebane: —A'yio ava'iic, jamal ta xquil sti' ti vinajele, xchi'uc ti Jesús ti co'ol j'elantique, va'al ta sts'el sbats'i c'ob ti Diose. 57Nax to ti mac xut ti xchiquinique. X'avlajetic xa bat stsaquic ti Estebane. 58Laj squilic loq'uel ta sti'il jteclum, ba spujbeic ton. Ti buch'utic laj sva'an sbaic ta rextico ta stic'bel ti smule, laj yac' comel ta chabiel sc'u'ic ta stojol jun querem vinic ti Saulo sbie. 59C'alal yacal ta spujbeic tone, xi c'opoj ti'in ti Estebane: —¡Cajval Jesús, ich'bun ta aventa ti jch'ulele! 60Laj taj une, laj squejan sba, tsots lic avanuc ti xi laj yale: —Cajval, mu xavac' ta venta ti mulil li'e. C'alal jech laj yale, cham.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\