Hechos 9

1Ti jech taj une, mu xicta sba ti Saulo ta yalbel sc'oplal smilel ti jch'unolajeletic yu'un ti Cajvaltique. Jech o xal bat sc'opon ti banquilal palee, 2ta sc'anbel vunetic yo' ta xac'be yil ti paleetic oyic ta jujun ch'ul na ta jteclum Damascoe, ta sa'el ti buch'utic ta stamic batel ta sa'el ti ach' bee, yo' ta stsacan talel ta chuquel ta Jerusalén, mu'yuc ta alel mi viniquetic, mi antsetic. 3C'alal nopol xa sc'an ta xc'ot ta jteclum Damascoe, ta jech to yepal joyobtabil c'ot ta xojobal jun luz ti lic talel ta vinajele. 4Toj yalel ta lum ti Sauloe. Laj ya'i ti oy Buch'u c'opoj ti xi ta xale: “Saulo, Saulo, ¿c'u cha'al avac'ojbe yipal ta snutselun?” 5—¿Buch'uot, Yojtot? —xi laj sjac' ti Sauloe. Xi laj stac' ti Buch'u ta xc'opoje: —Vu'un Jesusun, ti Buch'u avac'ojbe yipal ta snutsele. Yacal ta xayayijes aba jech c'u cha'al vacax ti ta syayijes sba c'alal ta slic ta teq'uel ti yabtejebe. 6Xi laj sjac' c'alal xnicnun xa ta xi'el ti Sauloe: —¿C'usi ta xac'an ta jpas, Cajval? Xi albat yu'un ti Cajaltique: —Lican, ochan batel ta jteclum. Ti bu taje ta xa'albat ava'i ti c'usi stac' ta xapase. 7Ti viniquetic buch'u xchi'inojic batel ti Sauloe, alubic ta xi'el, yu'un laj ya'iic oy Buch'u ta xc'opoj, ja' no'ox un, mu'yuc c'usi laj staic ta ilel. 8C'alal laj stam sba liquel ta lumtic ti Sauloe, laj svic' ti sate, mu xa xil ti osile. Nitbil xa batel sc'ob yu'un ti xchi'iltac ti c'alal och batel ta jteclum Damascoe. 9Ti bu taje, joc'tsaj oxib (3) c'ac'al macal ti sate. Mi jutebuc ta xve'. Mi jutebuc oy c'usi laj yuch'. 10Ti ta jteclum Damascoe tey nacal jun jch'unolajel ti sbiinoj Ananiase, ti xi albat yu'un ti Cajvaltic ti laj yac' sba iluc ta stojole: —Ananías. —Li'une, Cajval —xi laj stac' ti Ananiase. 11Xi albat yu'un ti Cajvaltique: —Lican, va'lan, batan ti bu sbiinoj Tuq'uil callee. Tey ta xajac' ta sna ti Judase mi oy jun vinic ti liquem talel ta jteclum Tarso ti sbiinoj Sauloe, yu'un yacal ta xc'opoj xti'in. 12Ti bu oye, yu'un ac'bat xa yil ti ta x'och batel jun vinic ti sbiinoj Ananiase ti ta xc'ot ta scajan sc'ob ta stojol yo' ta xcha'jam ti sate. 13C'alal jech laj ya'i taje, ti Ananiase xi laj yale: —Cajval, yepal no'ox yalojbeicun ca'i sc'oplal ti vinic taje. Chopol ta j'ech'el, yu'un ta xilbajin ti ateclumal ti oy ta Jerusalene. 14Avi tana une, tal li' ta jteclum Damasco ti yich'ojbe talel ye sti' ti banquilaletic yu'un ti paleetique, ta xchuquel batel scotol ti buch'utic xvocolet ta atojole. 15Xi laj yal ti Cajvaltique: —Batan, yu'un laj xa jt'uj ti vinic taje yo' ta xalbun jc'oplal ta stojol ti jyanlum jnaclejetique, ti ajvalil yu'unique, xchi'uc ti israeletique. 16Ta xcac'be yil ti vinic taje, ti yepal no'ox ta xich' svocol ta jventae. 17Ti Ananiase bat ta na ti bu tiq'uil ti Sauloe. C'alal och batele, c'ot scajan sc'ob ta stojol ti xi laj yalbee: —Lital ta atojol, Saulo. Ti Cajvaltic Jesuse, ti Buch'u laj yac' sba iluc ta be c'alal latal li'e, laj yalbun ti ta xital li' ta atojole yo' ta xjam ti asate, xchi'uc ti ventainbil ta xac'ot yu'un ti Ch'ul Espiritue. 18Ta jech to yepal un, laj pochuc loq'uel ta sat ti Sauloe jech c'u cha'al junuc smic'al choy, jam ti sate. Va'i un, laj stam sba liquel. Laj yich' vo'. 19Laj taj une, lic ve'uc, stsac yip ti sbec'tale. Com jun chib c'ac'al ta stojol ti jch'unolajeletic ti nacalic ta jteclum Damascoe. 20Ta jech yepal ti Sauloe lic yalbe sc'oplal ti Jesús ta jujun ch'ul na ti ja' Xnich'on ti Diose. 21Scotol ti buch'utic ta xa'ibeic sc'op ti Sauloe, elom ta xa'iic ti xi ta xalbe sbaique: —Ti vinic le'e, ¿mi mu ja'uc ti ta xilbajin ta Jerusalén ti buch'utic xvocoletic ta stojol ti Jesuse? ¿Mi mu ja'uc xtoc tal li' yo' ta xchucan batel, yo' ta xc'ot yac' ta stojol ti banquilal paleetique? 22Ja'uc ti Sauloe, yantic no'ox stsac yip ta j'ech'el ta svinajesbel sc'oplal ti Jesús ti ja' Jcoltavaneje, ti ch'ayal ta xc'ot yo'ntonic yu'un ti israeletic ti nacalic ta jteclum Damascoe. 23Ech' xa ox jaylajunebuc c'ac'al, ti israeletique laj scomonopic ti ta smilic ti Sauloe. 24Ja'uc le' une, c'ot ta sni' ta xchiquin ti c'ac'al ac'ubal smalaojic ta jujun ochebal sti' yu'un ti jteclum yo' ta smilic. 25Ja'uc le'e, tiq'ue ochel ta jun muc' ta moch yu'un ti yajch'unolajeletique, ti chechbil yal yu'unic ta jun ch'ojon ta pat moc ta ac'ubaltic. Ja' jech col batel. 26C'alal c'ot ta Jerusalén ti Sauloe, sc'an ta stsob sba ya'i xchi'uc ti jch'unolajeletique. Ja'uc ti jch'unolajeletique ta xi'ic yu'un. Mu sna'ic mi ja' xa jun jch'unolajel ec. 27Manchuc mi jech un, ti Bernabee yic'oj batel, bat sva'an ta stojolal ti jcholc'opetique. Laj xchapbe ya'i ti c'u s'elan laj yil Cajvaltic ta be ti Sauloe xchi'uc ti c'u s'elan c'oponat talel yu'un ti Cajvaltique, xchi'uc ti mu stsiq'uetuc yo'nton laj yalbe sc'oplal Jesús ta Damascoe. 28Jech ti Sauloe com ta Jerusalén. Jmoj lic xanavicuc xchi'uc ti jcholc'opetique. Mu'yuc stsiq'uet yo'nton ta xalbe sc'oplal ti Cajvaltique. 29Xlo'ilajic no'ox, stsac no'ox sbaic ta c'op xchi'uc ti israeletic ti buch'utic ta xc'opojic ta griego c'ope. Ja'uc le'e, ta smilic ya'iic ti Sauloe. 30C'alal laj ya'iic ti jch'unolajeletique, laj yiq'uic batel ti Saulo c'alal to Cesarea. C'alal c'ot ti bu taje, laj staquic batel ta jteclum Tarso. 31Va'i un, ti jch'unolajeletic ti oyic ta Judeae, ta Galileae, ta Samariae, lamaj ti sc'oplalic ta ilbajinele. Ta sventa ti xi'taojic ti Cajvaltique, laj yich' yip yo'ntonic xchi'uc ta sventa ti coltabilic yu'un ti Ch'ul Espiritue, yacal ta x'epajic batel. 32C'alal ta svu'lanan jch'unolajeletic ti Pedroe, bat sq'uel ti jch'unolajeletic ti nacajtic ta jteclum Lidae. 33Ti bu taje, laj sta jun vinic ti Eneas sbie. Oy xa xvaxaquibal (8) jabil pasem ta moch' ti puch'ul ta steme. 34Xi albat yu'un ti Pedroe: —Eneas, Jesucristo ta scolesot. Lican, va'lan, balo ti avayebe. Ta ora no'ox stam sba liquel ti Enease. 35Scotol ti buch'u laj yilic ti nacajtic ta jteclum Lidae, ta jteclum Sarone, ti laj stam sba liquel ti vinique, c'ot ta yo'ntonic ta xch'unel ti Cajvaltique. 36Ti jech yorail taje, tey nacal ta jteclum Jope jun jch'unolajel ants ti Tabita sbie, Dorcas xi ta griego c'ope. Ti ants taje, yac'ojbe yipal ta spasel ti c'usi leque, yu'un ta scolta ti buch'u abol sbaique. 37Ti jech c'ac'ale, yal ta chamel ti Dorcase, cham. C'alal laj yich' poquele, bat stuts'anic ta xcha'cojal na. 38Ti jteclum Jopee, nopol xil sbaic xchi'uc ti jteclum Lidae ti bu oy ti Pedroe. Laj ya'iic ti jch'unolajeletic ti tey oy ti Pedroe. Laj staquic batel cha'vo' viniquetic ti xi ac'o yalbeique: “Mu xajaliltas aba, la' no'ox ta anil ta Jope.” 39Ti Pedroe jmoj batic xchi'uc ti cha'vo' viniquetique. C'alal c'ot ta jteclum Jopee, yic'ojic batel ti Pedro ta xcha'cojal na bu tuts'ul ti animae. X'oq'uic xa scotol ti me'lal antsetic ti svolojic ti Pedro ta xac'beic yil ti c'u'il smeltsanojan ti anima Dorcas c'alal cuxul to oxe. 40Ti Pedroe laj stacan loq'uel scotolic. Laj squejan sba ta c'opojel ti'inel, laj sq'uelbe ech'el sat ti anima ants ti xi laj yalbee: —Tabita, lican talel. Ti animae svic' xcha' liquel ti sate, chot xi liquel c'alal laj yil ti Pedroe. 41Ti Pedroe laj snitbe liquel ti sc'obe. Laj yic' talel ti jch'unolajeletique xchi'uc ti me'lal antsetique. Cuxul va'anbatic ta stojolic. 42Taj une, puc sc'oplal ta sjunul jteclum Jope. Yepal no'ox c'ot ta yo'ntonic ta xch'unel ti Cajvaltique. 43Ti Pedroe com jayibuc c'ac'al ta jteclum ti ta sna jun vinic ti sbiinoj Simón ti ja' jun jc'a'esej-nucule.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\