Colosenses 2

1Sc'an xana'ic ti jpasoj ono'ox tsatsal ta atojolic yo' lec oyoxuque, xchi'uc ta sventa ti c'u yepal oyic ta Laodiceae, xchi'uc ti c'u yepal mu to xiyojtiquinique. 2Jpasoj tsatsal yo' oyuc yip ti yo'ntonique, ti co'oluc c'ux ta xa'i sbaique, ti jamaluc lec ti sba satique, yo' jech ta xojtiquinic lec smelol ti c'usi mucul to ox yu'un ti Diose, ti c'alal ja' sc'oplal ti Cristoe. 3Yu'un ja' no'ox ta sventa Cristo ti ta jtatic ta yojtiquinel sbijil snopbenal ti Diose. 4Ti jech ta xcalboxuc taje, yo' jech mu xalajic ta lo'lael yu'un ti buch'utic jun xa yutsil ti ye sti' xchi'uc sc'op ya'yele. 5Ac'o mi mu'yuc va'alun ta atojolic, oyoxuc ono'ox ta co'nton. Ximuyubaj xa avu'unic ti jmoj avo'ntonique, xchi'uc ti jun avo'ntonic c'otem ta xch'unel avu'unic ti Cristoe. 6Jech o xal un, jechuc me cuxianic batel jech c'u cha'al c'alal c'ot ta avo'ntonic ta xch'unel ti Cajvaltic Jesucristoe, ti c'otemoxuc xa ta yu'untaque. 7Ti jech c'otem ta avo'ntonic ta xch'unele, j'ech'eluc ts'unano avo'ntonic ta stojol ti Cristo jech c'u cha'al laj avich'ic chanubtasele, xchi'uc mu xavicta abaic ta yalbel vocol ti Diose. 8Xi ta xcalboxuc ava'iique: bijanic me, mu me xavac' abaic ta lo'lael ta stojol ti buch'utic ja' xa melel ya'yel ti c'usi ta xalique. Yu'un ti stuquique ma'uc ta xalbeic sc'oplal ti Cristoe. Yu'un ja' no'ox ta xalic ti c'u s'elan liquem yu'unic ti jnaclejetic ta banomile, naca no'ox snopben viniquetic. 9Yu'un scotol stalel ti Diose oy ta stojol ti Cristoe. 10Ti jech junoxuc xchi'uc ti Cristoe, noj ta atojolalic slequilal yutsilal ti Diose. Yu'un ti stuque ta spas ta mantal scotol ti buch'u tsots xu' yu'unic ti mu xvinaj ta q'uelele xchi'uc ti j'abteletique. 11Ti jech junoxuc xchi'uc ti Cristoe, avich'ojic c'ot ti circuncisione, ti mu xco'olaj xchi'uc jech c'u cha'al ta xich' setel ti abec'tal atacopalique. Ti circuncisión laj avich'ique, lac'otic ta pojel colel yu'un ti amulique xchi'uc ti c'usi mu'yuc smelol ta xapasique, ti ja' sbainoj c'ot ti Cristoe. 12Yu'un c'alal laj avich'ic vo'e, jmoj laj avich'ic muquel xchi'uc ti Cristoe, xchi'uc jmoj lacha'cuxiic. Yu'un c'ot ta avo'ntonic ta xch'unel ti oy smuc'ul stsatsal ti Dios ti laj xcha'cuxes ti Cristoe. 13Ta vo'ne ti vo'oxuque chamemoxuc ta sba ta sat ti Diose ta scoj ti amulique, yu'un mu'yuc avich'ojic ti circuncisione. Avi tana li' une, ti Diose laj xa yac'boxuc acuxlejalic jmoj xchi'uc ti Cristoe, yu'un laj xa ataic ti ch'aybil c'ot ti amulique. 14Ti Diose laj xa stub quiltic ti oy sc'oplal ta jtojtic ta scoj ti mu xc'ot ta xch'unel cu'untic ti mantaletique, yu'un ja' o laj stub quiltic c'alal jipil ta curus cham ti Cristoe. 15C'alal cham ta curus ti Cristoe, tsalbil c'otic scotol ti buch'u tsots xu' yu'unic ti mu xvinaj ta q'uelele. Ja' aq'ueic ta q'uexlal ti mu'yuc xa bu c'alal xu' yu'unique. Ic'bil batic jech c'u cha'al junuc jchuqueletic c'alal jech tsalbil c'otique. 16Jech un cha'e, laj ta alel ma' ti oy buch'u junucal ta xa sna'leot ti buch'u tsots sc'oplal ta xa'i ti c'usi ta xavuch'ique, ti c'usi ta xave'ique, sc'oplal xchabiel ti q'uine, ti ach' ue, sc'ac'alil ti cuxob o'ntonale. 17Scotol taje, naca svinajeb ti oy Buch'u ta xvul ta loq'uele, ja' sc'oplal ti Cristoe. 18Mu aq'uelojuc ta spoj amotonic ti buch'utic biq'uit yac'oj sbaic yilele, ti ja' no'ox yich'ojic ta muc' ti ánjeletique, ti stic' xa sbaic ta yalel ti oy c'usi ta xilic ta xvaichique, ti stoyoj xa sbaic xchi'uquic ti stuc no'ox oy sbijilique. 19Yu'un ti stuquique mu junicuc xchi'uc ti Cristoe, ti c'alal ja' c'otem ta banquilal cu'untique, ti c'alal ja' ta xists'itesotique, ti c'alal ja' ta xismalq'uinotique, ti c'alal ja' ta xispasotic ta jun jech c'u cha'al snopoj ono'ox ti Diose. 20Ti vo'oxuque jmoj lachamic xchi'uc ti Cristoe. Laj sc'oplal, ech' avu'unic ta snopilanel jech c'u cha'al ta snop ti jnaclejetique. ¿C'u cha'al ya'yel un cha'e ti avac'ojbeic yipal ta snopel jech c'u cha'al ta snopic ti jnaclejetic ta banomile? 21Yu'un ta xach'unic ti xi ta xalic jech c'u cha'al li'e: “Mu xapiquic le'e. Mu xalajesic le'e. Mu xatsaquic le'e.” 22Scotol taje, naca smantal snopben no'ox jnaclejetic ta banomil ti ta x'ech' ta xlaj sc'oplale. 23Ta melel, oy sbijil ya'yel ti c'usi ta xalique, yu'un ta sujvan ta yich'el ta muc' ti c'usi xch'unojique. Yu'un ta snijan sbaic, ta xac'be yich' svocol ti sbec'talique. Ja'uc scotol taje, mu xlecub yu'un ti xchopolal o'ntonale.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\