Colosenses 3

1Ja' yu'un un, ti vo'oxuque, ti jmoj lacha'cuxesatic xchi'uc ti Cristoe, ja' batuc avo'nton ta sa'el ti c'usi ja' sventa vinajel ti bu chotol ti Cristo ta sts'el sbats'i c'ob ti Diose. 2Ja' nopic ti c'usi ja' sventa vinajele. Lajuc sc'oplal ta snopel ti c'usi ja' no'ox sventa banomile. 3Ti jech lachamic xae, tana le' une, nac'al q'uejel xa ti acuxlejalic xchi'uc Cristo ta stojol ti Diose. 4Yu'un ja' xa c'otem ta acuxlejalic ti Cristoe. C'alal ta xcha'sut talele, jmoj ta xavinajic xchi'uc ti jun avutsilal alequilique. 5Jech un cha'e, j'ech'el tubuc chamuc ta avo'ntonic scotol ti naca sventa sba banomile, ti mulivajele, ti mu'yuc smelol ta q'uelele, ti c'usi ta soquesvane, ti sc'upijel o'ntonale, ti c'usi chopol ta nopele, ta yu'ninel ti c'usi ma'uc avu'unique, (taje, ja' co'ol xchi'uc ta xrioxinel ti c'usi meltsanbil ta c'abale). 6Ta scoj ti jech taj une, ta xtacbatic talel tsots tsitsel yu'un Dios ta stojol ti buch'utic mu xch'unique. 7Yu'un jech to ox laj apasic ta vo'ne ti vo'oxuque. 8Avi tana le' une, xi s'elan ti lajuc sc'oplal ta atojolique: ti xa'iletique, ti oy no'ox sc'ac'al avo'ntonique, ti ta xasa'be aba amulique, ti jeche' no'ox ta xatsacvanic ta c'ope, ti c'usitic mu stac' alel ta xloc' ta aveique. 9Ictaic ti jut c'op ta jujun tale, yu'un laj xa ajip laj xa atenic comel ti c'u s'elan to ox ta spas ti apoco' cuxlejalic ti mu'yuc c'usi lec laj apasic talel yu'une. 10Yu'un xi s'elan lac'otic xae: laj xa ac'u'inic ti ach' cuxlejale, ti yacal ta x'ach'ub batel ta stael jech c'u cha'al stalel ti Dios ti j'ac'-ch'ulelal xcuxlejal avu'unique, xchi'uc ta yojtiquinel batel ti c'u s'elan ti stuque. 11Ma'uc xa tsots sc'oplal mi israel mi ma'uc, mi yich'oj circuncisiĆ³n mi mu'yuc, mi jyanlum, mi mu'yuc chanubtasbil, mi mosovil mi ma'uc. Yu'un ja' tsots sc'oplal ti oyotic ta stojol Cristo ti ta sventainotic jcotoltique. 12Yu'un ti Diose ta xasc'uxubinoxuc, laj st'ujoxuc yo' jech ta xac'otic ta yu'untac. Oyuc ta atojolic ti yutsil slequil avo'ntonique, ti biq'uit ta xavac' abaique, ti lecuc ti ac'opojelique, ti oy smuc'ul avo'ntonique. 13Ts'icbo abaic ta jujun tal, ch'aybo smul mi oy buch'u jelav ta atojolique. Jech c'u cha'al laj xch'ayboxuc amulic ti Cristoe, jechuc xapasic ti vo'oxuque. 14Ti tsots sc'oplal ta j'ech'ele, oyuc syail xc'uxul avo'ntonic, yu'un ja' yip c'op ti jech jun avo'nton acotolique. 15Oyuc ta atojolic slamajemal yo'nton ti Cristoe, yu'un ja' jech oy ta yo'nton ti Dios ti laj yic'oxuc ta stojole yo' jun ta xacomic. Colaval, utic ti Diose. 16Oyuc ta avo'ntonic sc'opojel ti Cristoe. Chanubtaso abaic. Tsatsubtasbo aba avo'ntonic ta jujun tal yu'un scotol ti abijilique. Colaval, xavutic Dios ta avo'ntonic ti jech ta xaq'uejinic yu'un ti sc'op Diose, yu'un ti sq'uejoj Diose. 17C'usiuc no'ox ti ta xapasique, xchi'uc ti c'usi ta xavalique, pasic ta sventa ti Cajvaltic Jesuse. Colaval, utic ti Jtotic Dios ta sventa ti Jesuse. 18Antsetic ti nupul ts'acaloxuque, co'oluc me avo'ntonic xchi'uc ti anup achi'ilique, yu'un ja' jech sc'an xapasic ti vo'oxuc avich'ojic ta muc' ti Cajvaltique. 19Viniquetic ti nupul ts'acaloxuque, c'ux xava'iic ti anup achi'ile. Ma'uc xapasic ti xc'aq'uet xa aveic ta stojole. 20Alab nich'nabiletic, ch'unbeic scotol smantal ti atot ame'ique, yu'un mi jech ta xapasique, lec ta xayil ti Cajvaltique. 21Totil me'iletic, ma'uc me xapas ti xc'aq'uet xa aveic ta stojol ti avalab anich'nabique yo' mu soc yo'nton avu'unic. 22Mosoviletic, ch'unbeic scotol smantal ti avajvalic li' ta banomile. Mu ja'uc no'ox lec ta xach'unic yilel ti c'alal sq'uelojoxuque. Pasic ta sjunul avo'ntonic ti axi'taojic ti Diose. 23C'usiuc no'ox ta xapasique, pasic ta slequilal yutsilal avo'ntonic ti co'oluc s'elan ja' avac'oj abaic ta tunel yu'un ti Cajvaltique, ti ma'uc no'ox ta xatun yu'un ti jnaclejetic ta banomile. 24Yu'un xana'ic lec ti c'alal ta xa'ac'bat amotonic yu'un ti Cajvaltique, ja' arextoic. Yu'un avac'oj abaic ta tunel yu'un ti Cristoe, ti ja' Avajvalic ta melele. 25Yu'un ti buch'u chopol c'usi ta spasique, ta x'ac'batic stojic yu'un Dios ti c'usi xa laj spasique. Yu'un mu jeltosuc yo'nton ti c'usi ta spas ta stojol ti jnaclejetic ta banomile.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\